Мобилно меню

4.9981818181818 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (550 Votes)

d2bc7345184a644c987abc36ca78ab88Продължение от Глава шеста

ГЛАВА СЕДМА

Антоний беше много умен. И чудното е, че, без да е учил кни­га, беше остроумен и интелигентен човек. По едно вре­ме дойдоха при него елински философи, които мислеха, че могат да го изкусят. Тогава той не беше на своята планина. И като поискаха от него слово за нашата вяра в Христа, те се опитаха да спорят за проповедта на Бо­жия кръст и почнаха да се подиграват. Тогава той се въз­държа малко и най-напред ги съжали за тяхното неве­жество, а после им каза чрез преводача си следното:

„Кое е по-хубаво – да признаваме Кръста или да при­писваме прелюбодеяния на тъй наречените от вас бого­ве? Защото това, което се твърди от нас, е признак на мъжество и доказателство за презиране на смъртта; а вашите работи са страсти на разврата.

Какво по-добро от това бихте казали: да понасяме страданието от клеветите на лошите хора или да раз­правяме басните за приключенията на Озирис и на Изида, за засадите на Тифон, за бягството на Сатурн, за изяждането на децата или за отцеубийството? Тези са вашите мъдрости!

А като се подигравате с Кръста, не се ли удивлявате на Възкресението? Защото същите апостоли, кои­то говореха за едното, писаха и за другото. Или защо, ка­то споменавате, от една страна, за Кръста, от друга страна мълчите за Възкресението, за събуждането на мъртвите и за проглеждането на слепите, и за изцеряването на парализираните, както и за очистването на прокажените, и за ходенето по морето, и за другите знамения и чудни дела, които показват Христос не вече като човек, а като Бог? Вие ми се виждате съвсем да не сте запознати с нашите Писания. Обаче запознайте се и ще видите, че това, което е направил Христос, Го представя като Бог, Който е дошъл на земята заради спасението на човеците.

*   *   *

Когато ние споменем името на разпънатия Хрис­тос, прогонваме с това всички бесове, от които вие се боите като от богове.

Кажете ми вие: къде са сега вашите оракули? Къде са египетските магии, къде са фокусите на магьосниците? Кога престанаха и изгубиха силата си всички тези работи, ако не откак се появи Кръстът на Христос? И дали Той е достоен за присмех, или по-скоро са слаби опроверганите и изобличавани от Него басни?

*   *   *

Но ето, и това е чудно, че вашите басни никога не са били преследвани, а се почитат от хората из градо­вете. Докато пък привържениците на Христа са прес­ледвани. И нашето учение процъфтява и се разпространява повече от вашите приказки. И вашите легенди, макар и да се славят, се рушат, а Христовата вяра и Христовото уче­ние, макар и да е осмивано от вас и често преследвано от царе, изпълни вселената.

*   *   *

Кога богопознанието е блестяло така, както днес? Или кога е имало целомъдрие и девственост толкова, кол­кото днес? Или кога смъртта е била презирана така, ако не откак се появи Кръстът Христов? В това никой не се съмнява, като вижда как мъчениците за Христа пре­зират смъртта, като вижда как девиците на Църквата пазят телата си чисти и неосквернени заради Христа.

Тези доказателства са достатъчни, за да ни убедят, че вярата в Христос е единствена истинска пътеводна звезда към богочестие.

*   *   *

Ето, че вие още не вярвате, като търсите доказа­телства чрез словесни силогизми. А ние не доказваме с убедителни думи от елинската мъдрост, както е казал нашият Учител, но убеждаваме със самата вяра. Ето, тук има хора, страдащи от зли духове“.

Тъкмо бяха дош­ли при него някои измъчвани от зли духове и, като ги доведе в средата, Антоний рече на философите:

„Вие трябва или да очистите тези болни с вашите силогизми, или с каквото искате изкуство или магия, като повикате на помощ вашите идоли. Или, ако не можете, откажете се от борбата срещу нас и ще видите силата на Хрис­товия кръст“.

И това като каза, повика Христа на помощ и прек­ръсти болните със знака на Кръста два пъти и три пъ­ти. И веднага станаха хората здрави и читави и със здрав дух, като благодариха на Бога. А тъй наречените философи се чудеха и справедливо бяха поразени от мъдрост­та на този човек и от станалото чудо.

*   *   *

А Антоний рече: „Защо се чудите на това? Не сме ние, които го правим, а Христос е, Който върши това заради вярващите в Него. Повярвайте и вие и ще види­те, че тези работи не са изкуство на думи, а вяра, ко­ято произтича от любов към Христа и която, ако бих­те получили и вие, не ще търсите вече доказателства­та на думите, а ще смятате вя­рата в Христа достатъчна за това“.

*   *   *

Тези са думите на Антоний. А онези, чудейки се и на това, си отиваха, като го поздравяваха и призна­ваха, че са имали полза от него.

Защото, макар и да беше се възпитавал в гората и макар да беше остарял там, все пак нямаше див харак­тер. Но беше и приятен, и любезен. И думите му бяха подправени с божествена сол. Така че никой не му завиждаше, но всички, които идваха при него, повече му се радваха.

Следва

Откъс от книгата на ставрофорен иконом Антон Вълчанов Славов „Преподобни Антоний Велики. Любовта прогонва страха. Живот, писма, поучения“


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d6wfd 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Не се учудвай, че падаш всеки ден; не се отказвай, но смело се изправяй. И бъди уверен, че ангелът, който те пази, ще възнагради търпението ти.

Св. Йоан Лествичник