Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (44 Votes)
1_4.jpgПазарният дял заеман от продажбите на Библията и Корана днес казва много за състоянието на модерното Християнство и Ислям.

Християните и мюсюлманите имат нещо впечатляващо общо: и двете групи са „хора на книгата (Писанието б.п.)”, имащи задължението да разпространяват Словото – да доведат тези Свещени книги до сърцата на колкото се може повече хора.

Разпространението на Словото не е от най-лесните задачи. Библията има почти 800 000 думи и е изпълнена с трудни и дълги пасажи за творението. Коранът е малко по-малък като обем от Новия Завет, но западният човек го намира за още по-труден за четене от Библията. Едуард Гиббън (известен английски историк) се оплаква от кораничната „безкрайна, разхвърляна и несвързана възторженост от измислици и предписания”. Томас Карлайл (шотландски историк и хуморист), казва за четенето на Корана: „ най-тежкото четиво, с което съм се занимавал; изморително и скучно, объркващо и безпорядъчно, примитивно и зле написано”.

3.9666666666667 1 1 1 1 1 Rating 3.97 (30 Votes)
1_19.jpgНаскоро либийският лидер Муамар Кадафи предсказа ислямско бъдеще на Европа. Той заяви, че за няколко десетилетия 50-те милиона европейски мюсюлмани ще превърнат Европа в ислямски континент „без саби, пушки и сражения” – чрез една спокойна и мирна демографска победа над депресивното, стареещо и бездетно население на континента. Победа в семейните спални. Победа в родилните домове...

Възможно ли е това? А защо не? Нека да не се срамуваме от истината и да наречем нещата с техните имена. Има народи, които са изгубили своята стръв за живот. И те не раждат деца. Има народи, които искат да живеят. И те следват на драго сърце библейската заповед „плодете се и множете се и напълнете земята и господарувайте над нея”. Първите са бездетни не, защото са бедни. Напротив, много от тях са богати и благополучни. Те просто не вярват в бъдещето, не усещат тайнственото Божие обещание, в кръвта им не говори тихият, кротък зов на живота. За тях светът е скучен. Всичко вече е видяно, всичко е познато... Те са изсмукали и изплюли плода на живота – и край. Време е да ги изместят другите, по-свежи и млади форми на човечеството, както изисква историческият закон.

4.24 1 1 1 1 1 Rating 4.24 (25 Votes)
102840066_87371af56f_m.jpgЕдна руска приказка започва така. Почукала веднъж лисицата на вратата на зайчето: "Зайченце, мръзна, дай да си подържа поне опашката на топло в твоята къщичка!" Зайчето се смилило, пуснало я. Вкарала си опашката лисицата и рекла: "Зайченце, и краката ми мръзнат, пусни ме поне в преддверието да се постопля". Пуснало я зайчето в преддверието. Влязла тя и рекла: "Зайченце, гладна съм, дай ми да ям". Сложило я зайчето зад масата, дало й да яде. Гостенката се нахранила и казала: "Махай се оттук, това е моят дом!" 

4.3823529411765 1 1 1 1 1 Rating 4.38 (34 Votes)
dzami1.jpgКак следва да “отговаряме всекиму, който иска сметка за нашата надежда” (1 Петр. 3:15) и конкретно на мюсюлмани, проявяващи интерес към нас? С кое да започнем? С доказателство за превъзходството на Библията над Корана? Или с личността на Господ Иисус Христос и смисъла на Неговата кръстна жертва? С богооткровената тайна за Пресветата Троица? Разминаванията между християнството и исляма ни дават възможност за широка изява. Впрочем и мюсюлманите нямат нищо против обсъждането на тези теми.

Само че опитът на съвременните християнски мисионери, работещи в арабски страни, показва, че диалогът с мюсюлманите следва да започне с учението за греха. Tрябва да помним, че апостолите са проповядвали крайъгълните истини на християнството на хора, които знаели, че чист от нечист не се ражда (Иов 14:4) и че няма праведник на земята, който да прави добро и никак да не греши (Екл. 7:20). Но мюсюлманите не знаят това. Този факт до голяма степен обяснява разминаванията и неразбирането по гореспоменатите теми.

3.9047619047619 1 1 1 1 1 Rating 3.90 (21 Votes)
islam_w.jpgИ  ев­ро­пейс­ка­та, и ис­лям­с­ка­та прав­ни те­о­рии са ду­хов­ни тран­с­ми­сии, но ако спо­ред из­с­ле­до­ва­те­ли­те пър­ва­та е на­со­че­на от об­щес­т­воз­на­ни­е­то към юрис­п­ру­ден­ци­я­та, то вто­ра­та е от ре­ли­ги­я­та към пра­во­то1. Не­за­ви­си­мо от осъ­щес­т­вя­ва­щия се про­цес на приб­ли­жа­ва­не меж­ду ев­ро­пейс­кия и ис­лям­с­кия свят все­ки за­паз­ва своя ко­ло­рит2. Ако в хрис­ти­ян­с­т­во­то цен­т­рал­но мяс­то за­е­ма бо­гос­ло­ви­е­то, в ис­ля­ма то при­над­ле­жи на ша­ри­а­та, кой­то ка­то бо­жес­т­вен ме­тап­ра­вен из­точ­ник не­ут­ра­ли­зи­ра мно­го­об­ра­зи­е­то и скри­ти­те про­ти­во­ре­чия в прав­ни­те въз­г­ле­ди на пле­ме­на­та и на­ро­ди­те, ко­и­то ­ доб­ро­вол­но или не ­ се включ­ват в но­во­съз­да­де­на­та им­пе­рия3.

 

И рече старецът...

scale 1200От изказванията на преподобния Порфирий Кавсокаливийски (Атонски):

„Когато Христос дойде в сърцето, животът се променя. Когато намериш Христос, това ти е достатъчно, не искаш нищо друго, замълчаваш. Ставаш различен човек.

Ти живееш навсякъде, където е Христос. Живееш в звездите, в безкрая, в небето с ангелите, със светците, на земята с хората, с растенията, с животните, с всички, с всичко.

Там, където има любов към Христос, самотата изчезва. Ти си спокоен, радостен, пълноценен. Без меланхолия, без болести, без притеснения, без тревожност, без мрак, без ад“.

    Преп. Порфирий Кавсокаливийски