Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (25 Votes)

1485513268.9418antoniiy velikiiy3Продължение от Писмо пето

ПИСМО ШЕСТО

Надареният с разум човек, който се готви за отговор при Христовото пришествие, трябва да знае това, което съответства на духовната му природа. Който познава себе си, познава също и Божия план на спасени­ето, осъществен от Твореца, и всичко онова, което Бог прави за Своите творения.

Скъпи в Господа чеда, умолявам ви в името на Иисус Христос, вие, които сте като мои собствени членове и сънаследници на светиите, постъпвайте така, че Бог да ви дарува дух на мъдрост, за да отличите и разбере­те, че голямата любов, която ви поднасям, не е плътс­ка, а духовна обич в името на Господа. Има ли смисъл да спо­менавам земните ви имена, след като те са преходни? Ето защо при нощната си борба с ангела Яков не си е сменил името през цялата нощ, но едва след настъпването на деня е получил името Израил, което се превежда та­ка: „Дух, който вижда Бога“ (Бит. 32:24-28).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (172 Votes)

418275961 7546015752084274 6032328873038560040 nПродължение от Писмо четвърто

ПИСМО ПЕТО

Чеда, разпознавайте милостта на нашия Господ Иисус Христос: бидейки богат, Той осиромаша заради нас, за да ни обогати чрез Своята сиромашия (2 Кор. 8:9). Неговото принизяване ни възвърна свободата, Не­говата слабост ни дарува сила, Неговото безумие ни на­учи на мъдрост. Това обаче не е всичко: чрез Своята смърт Той пожела да ни предложи Възкресението. Така ние ще имаме основание да издигнем глас и да кажем: „Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познава­ме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древно­то премина; ето, всичко стана ново“ (2 Кор. 5:16-17).

Истина ви казвам, скъпи чеда в Господа, ако трябва с подробности да разкривам благовестието за спасението, което Христос ви даде, ще имам много да ви пиша, но още не е дошъл часът. Засега ми е достатъчно да ви поздравя, мои скъпи чеда в Господа, израилеви деца, родени свети според вашата духовна природа. На вас, желаещите да се приближите до вашия Творец, подобава да търсите спа­сение на душите си в Закона на Завета. Вярно е, че пора­ди множеството ни грехове, гибелни роптания и чувст­вени страсти Законът на обещанието отслаби силата си и способностите на душата ни се похабиха. Поради смъртта, към която сме се устремили, за нас стана невъзможно да бъдем бдителни към истинското ни славно звание – духовната ни природа. Ето защо в божествени­те Писания четем: „Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят“ (1 Кор. 15:22).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (293 Votes)

1485513268.9418antoniiy velikiiy3Продължение от Писмо трето

ПИСМО ЧЕТВЪРТО

Що се отнася до другите духове, тяхното лошо по­ведение е било причина да бъдат наречени лъжци, сата­на; други бесове били наречени зли и нечисти духове, ду­хове на заблудата, князе на този свят и много други ви­дове, които се числят между тях.

Тъй също от хората, които са им противосто­ели въпреки тежкото бреме на това тяло, едни са по­лучили имена на патриарси, други на пророци, царе, све­щеници, съдии, апостоли и още много други имена, от­говарящи на техния свят живот. Тези различни имена са им били приписвани без разлика на това, че са мъже или жени, според разновидните качества на техните де­ла, понеже всички притежавали един и същ произход.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (397 Votes)

4 9Продължение от Писмо второ

ПИСМО ТРЕТО

1. Антоний до своите скъпи чеда. Вие сте израилеви синове по рождение и аз поздравявам във вас тази ду­ховна природа. Защо да ви наричам със земни и мимо­летни имена, когато вие сте израилеви синове? Чеда, моята любов към вас не е земна, тя е духовна, според Бога.

Не се изморявам да моля моя Бог ден и нощ за вас, за да можете да осъзнаете благодатта, която Той ви е дал. Бог не посети само веднъж Своите творения; Той ги ръководи още от началото на света и чрез проявле­нията на Своята благодат духовно пробужда всяко едно поколение.

Чеда, не спирам да викам ден и нощ към Бога. Изпросвайте усърдно благостта на Бога. Той ще ви изпрати от небето Този, Чието учение ще ви помогне да опозна­ете кое е добро за вас.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (409 Votes)

Продължение от Писмо първо1485513268.9418antoniiy velikiiy3

ПИСМО ВТОРО

Прескъпи и почитаеми братя, Антоний ви поздра­вява в Господа!

1. Ние знаем, че Бог е посетил Своите творения само веднъж. Още от началото на света всички, които са открили в закона на Завета пътя към своя Творец, са били придружавани от Неговата благост, благодат и Дух. А колкото до духовните същества, чиято смърт на душа­та и на сърдечните чувства е била причинена от този за­кон, те са станали неспособни да развиват своя ум спо­ред състоянието на първото творение. Лишени изцяло от разум, те се подчинили на тварите вместо да слу­жат на Твореца.

Бог обаче ни посети по Своята голяма благост чрез закона на Завета. В действителност нашата природа остана безсмъртна. Тези, които са получили благодат­та и са били подкрепяни от закона на Завета; тези, ко­ито са били просвещавани и оправдавани от Духа на осиновението, всички те са могли да възхваляват своя Тво­рец, както подобава. За тях св. апостол Павел е казал: „Всич­ки тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветстваха ги и изпо­вядаха, че са чужденци и пришълци на земята“ (Евр. 11:13; срв. 11:39).

 

И рече старецът...
Всяко нещо намира покой в своята среда и стихия: рибата – във водата, огънят – в движението нагоре; всичко се стреми към своята среда. Душо моя, ти си безплътен дух, безсмъртна. Единствено у Него ти ще намериш покой.
Св. Тихон от Воронеж