Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
“Сла­ва във ви­си­ни­те Бо­гу, и на зе­мя­та мир, меж­ду чо­ве­ци­те бла­го­во­ле­ние!”
(Лу­ка 2:14)

Въз­лю­бе­ни че­да на све­та­та ни Цър­к­ва,

Рож­дес­т­во Хрис­то­во, ко­е­то хрис­ти­ян­с­ки­ят свят днес свет­ло чес­т­ва, е пре­де­лен мо­мент в ми­рос­па­си­тел­на­та ис­то­рия. То бе­ле­жи края на ед­на епо­ха, в ко­я­то влас­т­вал гре­хът, и на­ча­ло­то на но­ва, в ко­я­то дейс­т­ва бла­го­дат­та.

Пред­веч­ни­ят и над­в­ре­ме­нен Син Бо­жи, “ко­га­то се из­пъл­ни вре­ме­то” (Гал. 4:4), сле­зе от не­бе­са­та и прие чо­веш­ко ес­тес­т­во от Пре­чис­та­та Де­ва Ма­рия, за да ни из­ку­пи от гре­ха, да ни при­ми­ри с Бо­га, да уни­що­жи смърт­та чрез соб­с­т­ве­на­та Си смърт и да ни да­ру­ва жи­вот ве­чен чрез въз­к­ре­се­ни­е­то Си от мър­т­ви­те.

Гос­под Иисус до­не­се на све­та но­во уче­ние и ни въз­вес­ти въз­ви­ше­ни ис­ти­ни за Бо­га и чо­ве­ка, за Цар­с­т­во­то Бо­жие, за не­го­ва­та прав­да, мир и лю­бов.

Мно­го про­ро­ци са ид­ва­ли в све­та. Но  въп­лъ­ти­ло­то се Сло­во е Еди­но­род­ни­ят Син Бо­жи. Той се ро­ди във вре­ме­ на нрав­с­т­ве­но па­де­ние на ця­ло­то чо­ве­чес­т­во. От Рож­дес­т­вен­с­ка­та нощ из­г­ря веч­ни­ят ден на бо­го­поз­на­ни­е­то и спа­се­ни­е­то. Бо­жи­ят Син прие да ста­не Мла­де­нец, по­вит в пе­ле­ни и ле­жащ в яс­ли, за да ни на­у­чи на сми­ре­ние и пос­лу­ша­ние. За­ра­ди Не­го се по­я­ви­ха мно­жес­т­во ан­ге­ли от не­бе­то и за­пя­ха химн, кой­то ста­на при­зив към по­вяр­ва­ли­те: “Сла­ва във ви­си­ни­те Бо­гу, и на зе­мя­та мир, меж­ду чо­ве­ци­те бла­го­во­ле­ние” (Лу­ка 2:14). То­зи ан­гел­с­ки химн отек­ва дъл­бо­ко и в на­ши­те сър­ца ка­то вър­хов­на не­об­хо­ди­мост  на жи­во­та.

Зе­мя­та не е пре­жи­вя­ва­ла по-уди­ви­тел­но съ­би­тие от явя­ва­не­то на Бо­жия Син в плът. Той дой­де и жи­вя меж­ду нас, за да се все­ли в сър­ца­та ни и да ос­та­не на­ве­ки с нас спо­ред Не­го­во­то соб­с­т­ве­но уве­ре­ние: “Ето, Аз съм с вас през всич­ки дни до свър­ше­ка на све­та” (Мат. 28:20); дой­де, за да ни на­у­чи как тряб­ва да жи­ве­ем ка­то дос­той­ни Не­го­ви че­да и сле­дов­ни­ци.

Си­нът Бо­жи ста­на Син Чо­ве­чес­ки, та ние, чо­ве­ци­те, да мо­жем да ста­нем че­да Бо­жии (Йо­ан 1:12) и учас­т­ни­ци в бо­жес­т­ве­но­то Му ес­тес­т­во (2 Петр. 1:4). Си­нът Бо­жи дой­де, за да ни да­де свет­ли­на и ра­зум да поз­на­ем Еди­ния и ис­тин­с­ки Бог (1 Йо­ан. 5:20) и еван­гел­с­ки­те за­дъл­же­ния към Бо­га и ближ­ния.

“По­кай­те се...” (Марк. 1:15) ­ бя­ха пър­ви­те Му ду­ми. Оби­чай­те се, за­що­то сте бра­тя по­меж­ду си и един е ва­ши­ят Отец, Кой­то е на не­бе­са­та! Жи­вей­те в мир и бъ­де­те ми­рот­вор­ци, за да бъ­де­те си­но­ве Бо­жии! По­ма­гай­те си и си про­ща­вай­те! Бъ­де­те ми­лос­ти­ви, за да бъ­де­те и вие по­мил­ва­ни! Оби­чай­те и вра­го­ве­те си и рас­те­те в пра­вед­ност, за да вле­зе­те в Цар­с­т­во­то не­бес­но!

И та­зи бла­га про­по­вед на Спа­си­те­ля об­ла­го­да­ти на­ши­те ду­ши. Той се от­к­ри на чо­ве­ци­те ка­то път, ис­ти­на и жи­вот (Йо­ан 14:6).

Све­та­та Цър­к­ва, на ко­я­то сме жи­ви чле­но­ве чрез ку­пе­ла на св. Кръ­ще­ние, ни зо­ве в днеш­ния спа­си­те­лен ден да про­тя­га­ме ръ­ка към стра­да­щи­те и да вли­ва­ме на­деж­да във вся­ко из­мъ­че­но сър­це. Не­ка сто­рим то­ва с ис­к­ре­на лю­бов към Бо­га и ближ­ния! Гос­под Иисус Хрис­тос оп­ре­де­ли лю­бов­та ка­то не­об­хо­ди­ма изя­ва на все­ки, кой­то Го е пос­лед­вал: “По то­ва ще поз­на­ят всич­ки, че сте Мои уче­ни­ци, ако лю­бов има­те по­меж­ду си” (Йо­ан 13:35).

Въз­лю­бе­ни бра­тя и сес­т­ри,

Ка­то праз­ну­ва­ме свет­ло­то Рож­дес­т­во Хрис­то­во, не­ка по­мо­лим Бог Сло­во да се все­ли в нас и ка­то Княз на ми­ра (Ис. 9:6) да уми­рот­во­ри ду­ши­те ни, жи­во­та ни и це­лия свят за сла­ва на Бо­га във ви­си­ни­те, да има на зе­мя­та мир и меж­ду чо­ве­ци­те -­ бла­га во­ля! (Лу­ка 2:14) Не­ка при­не­сем в дар на Хрис­тос на­ша­та лю­бов и вяр­ност, мо­лит­ва­та и доб­ри­те си де­ла. Та­ка ще мо­жем да прив­ле­чем Бо­жи­е­то бла­гос­ло­ве­ние, обе­ща­но на чо­ве­ци­те.

С оте­чес­ка обич все­ду­шев­но поз­дра­вя­ва­ме бо­го­лю­би­во­то ни све­щен­с­т­во, пра­вос­лав­ни­те хрис­ти­я­ни, ду­хов­ни­те ни че­да в пре­де­ли­те на скъ­па­та ни Ро­ди­на и всич­ки, ко­и­то са да­леч от род­ния кът, със свет­лия праз­ник на Хрис­то­во­то Рож­дес­т­во.

Да бъ­дем при­час­т­ни на веч­на­та рож­дес­т­вен­с­ка ра­дост ­- ра­дост­та на всич­ки чо­ве­ци! Не­ка ро­ди­ли­ят се бо­жес­т­вен Мла­де­нец да из­пъл­ни ду­ми­те на Псал­мо­пе­ве­ца: “Гос­под ще да­де си­ла на Своя на­род, Гос­под ще бла­гос­ло­ви с мир Своя на­род” (Пс. 28:11) и да ни да­де Сво­я­та си­ла за из­пъл­не­ние на Не­го­ва­та бо­жес­т­ве­на во­ля.

“Бла­го­дат и мир от Бо­га От­ца и Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хрис­та” (1 Кор. 1:3). Амин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД
МАК­СИМ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:
  Врачански митрополит КАЛИНИК
  Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ
  Видински митрополит ДОМЕТИАН
  Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ,
   наместник на овдовелия Пловдивски митрополитски престол     
  На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ
  Западно- и Средноевропейски митрополит СИМЕОН
  Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ
  Русенски митрополит НЕОФИТ
  Неврокопски митрополит НАТАНАИЛ
  Плевенски митрополит ИГНАТИЙ
  Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН
  Ловчански митрополит ГАВРИИЛ
  Доростолски митрополит ИЛАРИОН

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33u96 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)