Мобилно меню

4.9333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (15 Votes)
extremehumility.jpgЕван­гел­с­ко съ­би­тие В ут­рин­но­то еван­ге­лие (Мат. 21:18-43) се че­тат тек­с­то­ве­те за из­съх­на­ла­та смо­ков­ни­ца (сим­вол  на юдейс­кия на­род, кой­то се ока­зал не­дос­то­ен), за пра­те­ни­те на ни­ва­та два­ма си­на и за си­на на гос­по­да­ря и зло­де­и­те ло­за­ри (Мат. 21:28: 43).

В ли­тур­гий­но­то еван­ге­лие (Мат. 24: 3-35) за раз­ру­ша­ва­не­то на Йеру­са­лим и за края на све­та.

Бо­гос­лу­же­ние
–  сут­рин­та – Ча­со­ве, Изоб­ра­зи­тел­ни, Ве­чер­ня и Преж­де­ос­ве­ще­на ли­тур­гия;

                               вечер­та – Пос­ле­до­ва­ние на Же­ни­ха.

Бо­гос­лу­же­бен текст –  Тро­пар, гл. 8, по­не­дел­ник, втор­ник и сря­да на ут­ре­ня­та
Ето Мла­до­же­не­цът иде в по­лу­нощ и бла­жен е тоя раб, ко­го­то на­ме­ри бу­ден, а не­дос­то­ен е он­зи, ко­го­то на­ме­ри без­г­ри­жен. За­то­ва, вни­ма­вай, ду­шо моя, да не те на­лег­не сън, та да бъ­деш пре­да­де­на на смърт и да ос­та­неш вън пред зат­во­ре­ни­те вра­ти на цар­с­т­во­то, но опом­ни се и въз­к­лик­ни: свят, свят, свят си, Бо­же, за­ра­ди Бо­го­ро­ди­ца по­мил­вай ни!

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/ahyx 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Блажен оня човек, който е достигнал състояние на бодърстване или се бори да го постигне: в сърцето му се образува духовно небе – със слънце, луна и звезди.

Св. Филотей Синаит