Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
Virgins.jpgЕван­гел­с­ко съ­би­тие В ут­рин­но­то Еван­ге­лие (Мат. 22:15-46 и 23:1-39) се при­пом­ня  за уси­ли­я­та на книж­ни­ци, фа­ри­сеи и са­ду­кеи да из­ку­ша­ват Иисус Хрис­тос с раз­лич­ни въп­ро­си и изоб­ли­ча­ва­не­то им от Не­го.

В ли­тур­гий­но­то еван­ге­лие (Мат. 24:36-51; 25:1-46; 26:1-2) се раз­каз­ва за Страш­ния съд, за доб­рия и ло­шия слу­га, прит­чи­те за де­сет­те де­ви­ци и за та­лан­ти­те.

Бо­гос­лу­же­ние – сут­рин­та  – Ча­со­ве, Изоб­ра­зи­тел­ни, Ве­чер­ня и Преж­де­ос­ве­ще­на ли­тур­гия;
                         - вечер­та – Пос­ле­до­ва­ние на Же­ни­ха.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/ahya 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)