Мобилно меню

2.125 1 1 1 1 1 Rating 2.13 (72 Votes)

Монографии и студии

Антропологични аспекти на съвременния богословски диалог; под заглавие: Човекът като Божие създание и неговото място в творението. Годишник на Духовната академия. Т. XXVII. 1969–70  /дисертация/.

Пътища на богопознание според св. Василий Велики. Годишник на Духовната академия. Т.XXVI.  1976-1977 /монография/.

Die anthropologischen Ansichten des hl Basilius des Grossen. – In: Basilius, Heiliger der einen Kirche. Basilius, Heiliger der einen Kirche. (Regensburger Ökumenisches Symposion 1979). München–Zürich. 1981.

Религиозно-философските  възгледи на св. патриарх Евтимий Търновски. Годишник на Духовната академия. Т. 28. 1978-1979 /хабилитация/.

Св. патриарх Евтимий в защита на православната вяра. ГДА. Т. 29. 1979-1980 /студия/.

Die geistig–kulturellen Beziehungen zwischen Bulgarien und der Kyjiver Rus’ im 11. und 12. Jahrhundert. In: Tausend Jahre zwischen Wolga und Rhein. Rauch, Albert Albert Rauch–Paul Imhof SJ (Hg.). Internationales Symposion zum Millennium der Taufe der Rus im Auftrag der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Regensburg,  21.–26. April 1987. München - Zürich. 1988 /студия/.

The Human Being as an Integral biosocial Whole in the Transition from Biosphere to Noosphere. – In: Curch and Society. (Report and Backgraund Papers. Glion. 1987). Word Council of Churches. Geneva. 1988 /студия/.

Богословие на освобождението – латиноамериканско направление /основни концепции, оценка от гледна точка на православното учение за човека и обществото/. Годишник на Духовната академия. Т. ХХХ, 1990 /монография/.

Философски идеи на Православния Изток. Съавт.Тотю Коев. Изд. Народна просвета. С., 1993 /учебно пособие/.

Антропологическите възгледи на св. Климент Охридски. ГСУ. Богословски факултет, т. 2 /нова серия/, 1995 /студия /.

Kirchliche Soziallehre als gesellschaftliches Fundament für die Staaten Osteuropa. - In: Kirche–Staat–Gesellschaft, hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sankt Augustin. 1996 /студия/.

Аз съм Пътят и Истината, и Животът. Изд. Нов човек. С., 1997 /книга/.

Карл Ясперс: вяра, познание, Откровение. ГСУ. Богословски факултет, т. 5 /нова серия/. С., 2005 /монография/.

                                 Други публикации   

Българският екзарх Йосиф І – отношение към Първия интернационал. – Духовна култура. 1990, № 9.

Владимир Соловьов и Владимир Лоски – възледи за Христовото Възкресение. – Духовна култура. 1991, № 4.

Метафизиката като наука. – Духовна култура. 1992, № 5.

Християнски антропологични измерения на съвременния диалог. – Духовна култура.  1994, № 3.

Духовна концентрация и богоустременост в исихастките възгледи на св. Евтимий, патриарх Търновски (Опит за религиозно-психологичен анализ). – Духовна култура,  2004, № 3.

Религиозно-философски и богословски проблеми в „Похвално слово за св. Йоан Поливотски” на св. Евтимий, патриарх Български. – Философски алтернативи, 1993, № 3.

Св. Климент Охридски: проблеми на богопознанието. – Философски алтернативи, 1995, № 11. 

Николай А.Бердяев и Александър Солженицин  – духовната криза на западната култура. –  Духовна култура, 1995, № 4.

Екологични принципи в богословие на природата.– В: Сб. Хуманизъм, наука, религия. БАН, т. 2, 1995.

Духовната сила на материята /Еволюционни аспекти на богословие на природата/. – В: Сб. Хуманизъм, наука, религия. БАН, т. 3, 1996.

Св. Григорий Богослов - тайната на човешкото битие. – Богословска мисъл, 1996, № 1.

Цезаропапизмът и исихастката идея в Средновековна България. – Богословска мисъл, 1996, № 3 /ISSN 1310-7909/.

"Vita activa" u "vita contemplativa" в Евтимиевото житие на св. Йоан Рилски. – Богословска мисъл, 1997, № 1.

ТV Изповеди /религиозно-философски есета/. С., 1997.

Качеството на живота в системата на християнските ценности. – Богословска мисъл,1999, № 1-2.

Обосноваване на ценностите в демократичната държава. – В: Сб. Църквите в Европа пред прага на Третото хилядолетие. С., 1999.

Духовна концентрация и интроверсия в житията на св. Йоан Рилски. – Богословска мисъл, 1999, № 3-4.

Новият еон. – Богословска мисъл. 2000, № 1-4, с. 57-74.

Св. Йоан Златоуст: социално-критичната функция на богословието. – Богословска мисъл, 2001, № 1-4.

Ян Коменски: „Semen religionis“ и хармоничната личност. – В: Сб. Ян Коменски и нашата съвременност. Университетско издателство. С., 2001.

Следите на предвечния Логос. – Богословска мисъл, 2002, № 3.

Стадии на религиозната вяра и формиране на личността. – В: Сб. Религия, образование и общество за един мирен свят. /Материали от Международна конференция/. Кърджали, 2003.

Вярата /уводна/. – В: Издание на Американската агенция за развитие /ААМР/. С., 2003.

Специфика на богооткровената истина. –  Духовна култура, 2006, № 5/12.

Междурелигиозният и междуконфесионален диалог: възможности и перспективи в плуралистичния социум (Въвеждаща студия). Съавт. Славчо Вълчанов. – В: Сб. Библия – култура – диалог /Изследвания и студии/. София, 2009.

Псалом 8: Величие и достойнство на човека. –  В: Сб. Библия – култура – диалог /Изследвания и студии/. София, 2009.

Интеррелигиозният диалог: в съпоставителна феноменология на духовна традиция и ценности. Съавт. Славчо Вълчанов. – В: Сб. Библия – култура – диалог /Изследвания и студии/. София, 2010.

Творение – телеологичност – есхатологичен завършек. – В: Сб. Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива /изследвания и студии/. София, 2010.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wwkkh 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Накажи душата си с мисълта за смъртта и като си спомняш за Иисус Христос, събери разсеяния си ум!
Св. Филотей Синаит