Мобилно меню

4.8518518518519 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (27 Votes)
Сдру­же­ни­е­то на бъл­гар­с­ки­те бо­гос­лови-биб­ле­ис­ти „Биб­лейс­ки ко­ле­ги­ум” неотдавна отпечата нова книга от сво­я­та по­ре­ди­ца „Биб­лейс­ка библи­о­те­ка”. Това е сборникът от проповеди на Кукушкия митрополит Апостол Папаконстантину от Гръцката православна църква, озаглавен „Как ще повярват, ако не чуят?” (Рим. 10:14).

Книгата е преведена и издадена с дарения и ще се разпространява безплатно сред свещенослужителите на Българската православна църква чрез епархийските архиереи и сред студентите-богослови чрез деканските ръководства.

По-долу поместваме част от предговора на автора към българското издание и думите на издателя.

"Про­по­вед­ни­кът е призван да тъл­ку­ва Бла­го­вес­ти­е­то на бла­го­дат­та и ис­ти­на­та пред вяр­ва­щи­те от вся­ка епо­ха, ка­то има пред очи тех­ни­те проб­ле­ми и без­по­койс­т­ва.

Про­по­вед­та е свързана пре­дим­но с мо­лит­ве­на­та об­с­та­нов­ка в све­та­та ли­тур­гия, по вре­ме на която клир и на­род учас­т­ват в све­ще­но­дейс­т­ви­е­то на сло­во­то и на жер­т­ве­ни­ка…

Бла­го­да­ря на бо­гос­лова г-жа Би­сер­ка Ве­ли­но­ва, ко­я­то спе­ци­а­ли­зи­ра в Со­лун­с­кия Арис­то­те­лев уни­вер­си­тет, за прево­да на бъл­гар­с­ки език. Из­ра­зя­вам приз­на­тел­ност­та си на обич­ния про­фесор от Бо­гос­лов­с­кия фа­кул­тет на Со­фийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ридски” г-н Иван Же­лев Ди­мит­ров за гри­жи­те по ре­дак­ти­ра­не­то и из­да­ва­не­то на про­по­ве­ди­те в по­ре­ди­ца­та „Биб­лейс­ка биб­ли­о­те­ка” на Биб­лейс­ки ко­ле­ги­ум – Бъл­га­рия."

+ Полянски и Кукушки митрополит  Апостол
………………………………………

"Из­да­ва­нето на то­зи сбор­ник от крат­ки, но жи­ви и впе­чат­ля­ва­щи про­по­ве­ди вър­ху евангел­с­ки­те и апос­тол­с­ки­те (глав­но не­дел­ни, но не само) че­ти­ва от­го­ва­ря пре­ди всич­ко на за­бе­ле­жи­мия не­дос­тиг на по­доб­ни про­по­вед­ни­чес­ки об­раз­ци у нас. А ка­то се има пред­вид, че те са плод на от­ли­чен цър­ко­вен ора­тор с дъл­го­го­диш­на об­разцо­ва пас­тир­с­ка дей­ност, мо­же да се из­ра­зи на­деж­да, че та­ка ще се за­до­во­лят оп­ре­де­ле­ни нуж­ди в цър­ков­но-прос­вет­на­та ра­бо­та на на­ша­та Цър­к­ва.

Пре­во­дът е нап­ра­вен от доб­ра поз­на­вач­ка на ези­ка, ко­я­то има бо­гос­лов­с­ко об­ра­зо­ва­ние и е за­вър­ши­ла ма­гис­т­ра­ту­ра в Бо­гос­лов­с­кия фа­кул­тет на Со­лунския уни­вер­си­тет. Ней­на­та ра­бо­та е от ви­со­ко ка­чес­т­во и си­гур­но ще удовлет­во­ри изис­к­ва­ни­я­та на чи­та­те­ли­те на сбор­ни­ка.

Ре­дак­то­рът е ав­тор и на бе­леж­ки­те под чер­та. Ня­кои от тях са­мо по­соч­ват явни­те или скри­ти ци­та­ти от биб­лейс­ки кни­ги, дру­ги са по­яс­ни­тел­ни за ду­ми и по­ня­тия, тре­ти се стре­мят да да­дат по­ве­че све­де­ния за важ­ни въп­ро­си в христи­ян­с­ка­та вя­ра и прак­ти­ка. Пред­наз­на­че­ни са об­що взе­то за чи­та­те­ли­те без спе­ци­ал­но бо­гос­лов­с­ко об­ра­зо­ва­ние.

За из­да­те­ля „Биб­лейс­ки ко­ле­ги­ум”, сдру­же­ни­е­то на бъл­гар­с­ки­те бо­гос­лови-биб­ле­ис­ти, е осо­бе­но при­ят­но да вклю­чи в сво­я­та по­ре­ди­ца „Биб­лейс­ка библи­о­те­ка” те­зи про­по­ве­ди вър­ху но­во­за­вет­ни тек­с­то­ве, за­що­то те са от разре­да на тъл­ку­ва­тел­ни­те бе­се­ди (ек­зе­ге­ти­чес­ки оми­лии), при то­ва съ­об­ра­зени с нап­рег­на­то­то и ус­ко­ре­но вре­ме, в ко­е­то днеш­ни­те хрис­ти­я­ни жи­ве­ят.

Вся­ка ду­хов­на пол­за, ко­я­то би до­не­съл про­чи­тът на след­ва­щи­те тук про­по­веди, ще бъ­де най-го­ля­мо­то удов­лет­во­ре­ние за оне­зи, ко­и­то са се пот­ру­ди­ли сбор­ни­кът от про­по­ве­ди да стиг­не до бъл­гар­с­кия чи­та­тел у нас и зад пре­де­лите на Оте­чес­т­во­то ни.

Бла­го­дар­ност тряб­ва да се от­да­де не на пос­лед­но мяс­то и на ав­то­ра, кой­то пре­дос­та­ви сво­и­те пра­ва и под­по­мог­на изда­ва­не­то на сбор­ни­ка, ръ­ко­во­дей­ки се ви­на­ги от пса­лом­с­ки­те ду­ми: „Не нам, Гос­по­ди, не нам, а на Тво­е­то име дай сла­ва!” (Пс. 113:9)."

Апостол, Полянски и Кукушки митрополит. „Как ще повярват, ако не чуят?” (Рим. 10:14). Библейска библиотека 2. Издава Библейски колегиум. София 2007, 268 стр. ISBN 978-954-92168-1-3.

Авторът на корицата е представил св. ап. Павел като неуморим проповедник, който продължава да благовести дори и днес, и гласът му се чува над гората от бетонни сгради и антени.

През последните две години "Двери" публикува част от проповедите на митрополит Апостол, които са влезли в това ново издание.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3c8r 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние; по същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела; тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела; не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тялото.
Св. Григорий Велики