Мобилно меню

2.1428571428571 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (21 Votes)
Знеполски епископ НиколайВа­ше Све­тей­шес­т­во, Ва­ши Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­ва и Пре­ос­ве­щен­с­т­ва, бо­го­лю­би­ви от­ци, обич­ни в Гос­по­да бра­тя и сес­т­ри,

В то­зи све­щен миг с тре­пет­но въл­не­ние стоя пред Све­тей­шия Пър­во­йе­рарх на све­та­та ни Цър­к­ва и ос­ве­ще­ния Ар­хи­е­рейс­ки сонм, ко­га­то чрез Вас уз­нах спа­си­тел­ния Бо­жий про­ми­съл, в как­во поп­ри­ще да слу­жа на Бо­га и све­та­та ни Цър­к­ва през бъд­ни­те дни на жи­во­та си.

Днеш­ни­ят ден за мен е зна­ме­на­те­лен, ра­дос­тен и щас­т­лив, ден, в кой­то Ва­ше Све­тей­шес­т­во и ви­со­коп­ре­ос­ве­ще­ни­те чле­но­ве на Све­тия Си­нод под бла­го­дат­но­то осе­не­ние на Све­тия Дух из­б­рах­те нов ар­хи­пас­тир на Плов­див­с­ка­та епар­хия. Сми­ре­но се прек­ла­ням пред на­чер­та­ни­я­та на всеб­ла­гия Бо­жий про­ми­съл, кой­то чрез дейс­т­ви­е­то на Све­тия Дух сло­жи жре­бия на мен, най-мал­кия от епис­ко­пи­те (вж. 1 Кор. 15:9). Със сми­ре­но сър­це мо­лит­ве­но въз­да­вам хва­ла и бла­го­да­ре­ние на Бо­га за то­ва ве­ли­ко бла­го­во­ле­ние към мен не­дос­той­ния. Бог ми ока­за ве­ли­ка ми­лост и аз цял съм в не­до­у­ме­ние “Как­во да въз­дам Гос­по­ду за всич­ки­те Му бла­го­де­я­ния към ме­не” (Пс. 115:3).

Как­во да Му въз­дам, ка­то без Не­го ни­що ня­мам и ни­що не съм?! – “С бла­го­дат­та на Бо­га съм то­ва, ко­е­то съм” (1Кор. 15:10). “В Бо­га е мо­е­то спа­се­ние и мо­я­та сла­ва, кре­пост­та на си­ла­та ми и мо­е­то упо­ва­ние са в Бо­га” (Пс. 61:8).

Как­во да въз­дам Гос­по­ду, ос­вен пак и пак да въз­г­ла­ся от дъ­но­то на ду­ша­та си же­ла­ни­е­то ми, ко­е­то от ран­на въз­раст ме дви­жи и ръ­ко­во­ди: сам се­бе си и це­лия си жи­вот на Хрис­та Бо­га да от­дам.

Ва­ше Све­тей­шес­т­во, със си­нов­на обич и ис­к­ре­на приз­на­тел­ност Ви бла­го­да­ря за топ­ла­та ба­щин­с­ка гри­жа, ко­я­то про­я­вя­ва­те към мен, с ко­я­то под­по­ма­гах­те моя нап­ре­дък.

Бла­го­да­ря, че ме до­пус­нах­те та­ка бли­зо до се­бе си, въп­ре­ки греш­ки­те ми вслед­с­т­вие на мла­деж­ка­та ми пла­мен­ност и не­о­пит­ност, въп­ре­ки чо­веш­ки­те ми сла­бос­ти, ка­то ме нап­ра­вих­те сви­де­тел на Ва­ше­то мъд­ро се­бе­от­дай­но слу­же­ние на Бо­га и све­та­та ни Цър­к­ва, от ко­е­то да се по­у­ча. Съз­на­вам, че по пъ­тя си съм имал не са­мо ус­пе­хи, но и пре­пън­ки, че вол­но или не­вол­но по­ня­ко­га съм гу­бил нап­раз­но дни­те си, но се на­дя­вам, че по Ва­ши­те мо­лит­ви и бла­гос­ло­ве­ние Бог ще ми да­де си­ли мъд­ро да упот­ре­бя­вам вре­ме­то, да го скъ­пя ка­то це­нен дар и да го из­пъл­ня с рев­ност по Бо­жи­е­то де­ло.

Не мо­га да не бла­го­да­ря на Вас, бо­го­мъд­ри ар­хи­пас­ти­ри, че ме да­рих­те с до­ве­ри­е­то си и бла­го­во­лих­те аз, кой­то съм “най-мал­кия от апос­то­ли­те” (1Кор. 15:10) да зас­та­на днес в све­ще­но­то ви съб­ра­ние. Как­то до­се­га, та­ка и за­нап­ред ще раз­чи­там на лю­бов­та, ар­хи­пас­тир­с­ка­та мъд­рост и опит­ност на Ва­ши Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­ва.

Приз­на­те­лен съм на епар­хийс­ки­те из­би­ра­те­ли от Плов­див­с­ка епар­хия за же­ла­ни­е­то им да бъ­да те­хен ар­хи­пас­тир.

Бла­го­да­ря на пра­вос­лав­но­то из­пъл­не­ние и всич­ки при­я­те­ли и поз­на­ти. Мо­лит­ве­но ще спом­ням всич­ки, ко­и­то ме да­ри­ха с вни­ма­ние и обич.

Се­га, ко­га­то съм из­б­ран и пос­та­вен за ар­хи­пас­тир на Плов­див­с­ка­та епар­хия, бо­га­та на ис­то­рия, бо­га­та на хра­мо­ве, на ма­нас­ти­ри, бо­га­та на вяр­ващ на­род, ко­га­то ме пра­ща­те ка­то жет­вар да жъ­на по­ся­то­то от бо­го­мъд­ри­те ми пред­шес­т­ве­ни­ци, да бла­го­вес­тя ис­ти­на­та, да тво­ря прав­да­та, да но­ся ми­ра, мо­я­та на­деж­да е от­п­ра­ве­на към Гос­по­да, Кой­то ме уте­ши с обе­ща­ни­е­то Си – “Аз съм с вас през всич­ки дни до свър­ше­ка на све­та” (Мат. 28:20). Амин!

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/34wq 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски