Мобилно меню

3.5454545454545 1 1 1 1 1 Rating 3.55 (11 Votes)
Та­зи есен но­ва­та учеб­на го­ди­на в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет "Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки" за­поч­на на 2 ок­том­в­ри. По то­зи по­вод след по­ка­на на де­кан­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во и с бла­гос­ло­ве­ни­е­то на Негово Светейшество Българския пат­ри­арх Мак­сим, председател на Св. Синод, в ака­де­мич­ния па­рак­лис на Бо­гос­лов­с­кия фа­кул­тет, посветен на Охридския светител, бе­ше от­с­лу­же­на ар­хи­е­рейс­ка св. ли­тур­гия от Зне­пол­с­кия епис­коп Ни­ко­лай, ви­ка­рий на Со­фийс­кия мит­ро­по­лит. В със­лу­же­ни­е­то взе­ха учас­тие про­то­син­ге­лът на Софийската митрополия ар­химандрит Йо­ан, ефи­ме­рият на академичния параклис свещ. Кли­мент Ха­ри­за­нов, свещ. Николай Цу­рев, док­то­ран­т по Нов Завет във факултета, и све­ще­нос­лу­жи­те­ли от Со­фия, възпитаници на факултета. На бо­гос­лу­же­ни­е­то за малко присъства и ректорът на СУ проф. Боян Биолчев.

След св. Ли­тур­гия бе­ше от­с­лу­жен во­дос­вет за здраве и бла­гос­ло­ве­ние на преподавателите и студентите през но­ва­та учеб­на го­ди­на.

Зне­пол­с­ки­ят епископ се обър­на към богомолците с на­зи­да­тел­но сло­во и на­сър­чи всич­ки уча­щи се за ус­пеш­но и бла­го­дат­но въз­п­ри­е­ма­не на пре­по­да­ва­но­то им уче­ние за пол­за на Бъл­гар­с­ка пра­вос­лав­на цър­к­ва и бъл­гар­с­кия на­род. Той пре­по­да­де ар­хи­пас­тир­с­ко­то бла­гос­ло­ве­ние на Българския пат­ри­арх Мак­сим към всич­ки пре­по­да­ва­те­ли и сту­ден­ти по по­вод от­к­ри­ва­не­то на но­ва­та учеб­на го­ди­на и им пожела напредък в изучаването на богословската наука.
В от­го­вор де­ка­нът доц. д-р Емил Трай­чев поз­д­ра­ви всич­ки при­със­т­ва­щи и при­зо­ва сту­ден­ти­те за усър­дие в на­уч­но­то им поп­ри­ще и за бла­го­дат­но­то им из­рас­т­ва­не във вя­ра­та, за да бъ­дат вер­ни сле­дов­ни­ци на своя небесен покровител св. Кли­мент Ох­рид­с­ки. 

На тър­жес­т­ве­но­то съ­би­тие при­със­т­ва­ха освен рек­то­ра на Софийския уни­вер­си­те­т още ди­рек­то­рът на Ди­рек­ция „Ве­ро­из­по­ве­да­ния” на МС проф. Иван Ж. Ди­мит­ров, про­фе­со­ри, пре­по­да­ва­те­ли, сту­ден­ти и гос­ти.
По тра­ди­ция тър­жес­т­во­то про­дъл­жи в аула­та на Со­фийс­кия уни­вер­си­тет.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9kf3 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Имало един човек, който ядял много и все бил гладен, и друг, който се задоволявал с малко ядене. Този, който ядял много и все бил гладен, получил по-голяма награда от оня, който се задоволявал с малко ядене.
Apophthegmata Patrum