Мобилно меню

4.4545454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.45 (22 Votes)

viber image 2023 11 14 11 17 00 520На 13 ноември първа катедра на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която носи наименованието „Библеистика“, проведе своята юбилейна кръгла маса в рамките на честванията по повод стогодишнината от основаването на факултета.

В проявата взеха участие преподаватели и докторанти от катедрата, която обхваща следните тематични кръгове от дисциплини: Свещено Писание на Стария Завет, Свещено Писание на Новия Завет, древни езици, книжнина и химнология. Понастоящем катедрата се ръководи от доцент д-р Екатерина Дамянова (преподава Библейска археология), а в нея преподават още проф. дбн Емил Трайчев (Свещ. Писание на Новия Завет), проф. д-р Мария Йовчева (Старобългарска книжнина и химнология), доц. д-р Ивайло Найденов, декан на факултета втори мандат (Свещ. Писание на Стария Завет и Библейски еврейски език), гл. ас. д-р Димитър Димитров (Старобългарска книжнина и химнология), гл. ас. д-р Росен Русев (Свещ. Писание на Стария Завет), асистент Зоран Калев (Свещ. Писание на Стария Завет).

viber image 2023 11 14 11 17 01 258Всички те взеха участие в проявата, заедно с докторантите Калина Григорова (Стар Завет) и Ангел Василев (Нов Завет). Отсъстваше докторант свещ. Борис Борисов (Стар Завет). По служебни причини отсъстваше и преподавателят по Библейски гръцки и по Латински език гл. ас. д-р Иван Илиев. Като гост беше поканен пенсионираният професор д-р Иван Желев Димитров (преподавал десетилетия наред Свещ. Писание на Новия Завет и класически езици, бивш декан и заместник-ректор на СУ, основател на Библейска библиотека към БФ).

viber image 2023 11 14 18 02 07 461В началото доц. Дамянова направи преглед на дейността на катедрата през изминалото десетилетие, осъществените издания, научни прояви, завършилите със защита доктори в областта на катедрените дисциплини. Тя представи и планираната научна и издателска работа на колегията.

За последните десет години катедра „Библеистика“ се утвърди и разви като създател на стандарти в образованието и науката. Забележителен е броят на различни по тип публикации (монографии, студии, статии, енциклопедични и речникови рубрики, рецензии в специализирани сборници, научни периодични издания) на българските изследователи от Богословския факултет на Софийския университет, които чрез разработването на теми и различни въпроси, свързани със Свещеното Писание, обогатяват в една или друга степен отечествената библеистика. Материалите очертават разнообразна по характер проблематика в различни нейни направления, сред които: philologia sacra, библейска археология и история, въведителни въпроси, свързани с текста на Свещеното Писание, херменевтика и тълкуване на Свещеното Писание, преводи на библейски текстове в България, Старобългарска книжнина, Химнология, а също и въпроси от интердисциплинарен характер. Нараства броят на книгите и публикациите на чужди езици, което популяризира богословието ни и завишава броя на цитиранията в чужбина. Затова ръководителката на катедрата с основание, макар и в шеговит тон, заяви: „Като първа (катедра) няма втора!“.

За периода 2013-2023 г. са осъществени единадесет научно-изследователски проекта. Проведени са седем международни конференции. Организирани са три изложби и четири студентски библеистични четения.

За последните десет години са проведени един конкурс за професор, два за доцент, два за главен асистент и един асистентски. Заявените за 2024 г. конкурси са четири. Докторантите при катедрата за периода са тринадесет.

viber image 2023 11 14 11 17 00 891Всеки един от участниците имаше възможност да вземе думата и както да представи своята дейност, така и да изрази идеи за подобряване на работата – своята и на катедрата като цяло.

Деканът доц. Найденов представи своето виждане и плановете си за развиване на библеистиката у нас. Това направи и проф. Трайчев за новозаветната библеистика. За своите дисциплини с любов и разпаленост говориха обстойно проф. Йовчева и д-р Д. Димитров. Единодушно се отбеляза, че не са много желаещите да се специализират в науките на първа катедра, защото работата в тази област изисква по-добра образованост на кандидатите и не на последно място – добро познаване на древни и нови езици, за да може да се работи както с изворите, така и със съвременната научна литература. Но тези, които минат през „горнилото“ (пещта, бел. ред.) на катедра „Библеистика“, приодобиват знания и квалифкация, която ги прави различаеми и търсени учени в университетите и в самата Българска православна църква.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d8x8c 

Разпространяване на статията: