Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (27 Votes)
S5000085.jpgНа 22 август 2011 г., понеделник, от 11 ч. в аулата на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, площад „Св. Неделя” № 19, ще се проведе първата публична защита у нас на докторска дисертация по богословие според изискванията на новия Закон за развитието на академичния състав в Република България, окончателно приет от Народното събрание преди по-малко от година.

Това ще бъде дисертацията на главния асистент Екатерина Атанасова Дамянова, завършила редовна докторантура по Свещено Писание на Стария Завет. Трудът на Е. Дамянова е на тема: "Тенденции за централизация на култа в Йерусалимския храм през втората половина на VIII в. пр. Хр. (археологическо и екзегетическо изследване)". При успешна защита още на самото заседание ще й се присъди образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология.

Председател на научното жури e проф. д-р Иван Желев Димитров, преподавател по Свещ. Писание на Новия Завет.

В интернет-страницата на БФ/СУ могат да се намерят авторефератът на Е. Дамянова към дисертацията й, както и рецензиите и становищата на петимата членове на научното жури, избрано от Факултетния съвет на БФ и назначено със заповед на ректора на СУ.

По решение на самото научно жури рецензии върху дисертационния труд са изготвили проф. д-р Славчо Вълчанов Славов и проф. д-р Иван Желев Димитров, а становища са представили съответно проф. протопр. д-р Николай Стефанов Шиваров, доц. д-р Емил Трайчев Стоянов и доц. д-р Димитър Попмаринов Киров. Според изискването на закона рецензиите и становищата трябва да завършват с определена преценка "за" или "против" присъждането на докторската степен. В сегашния случай "първоберката" от духовното богословско лозе изглежда добра, защото всички рецензии и становища завършват с положително мнение за дисертацията. Каквито и дискусии да се проведат по време на защитата, практически няма възможност да се получи отрицателен обрат в крайната оценка, смятат специалисти от софийския богословски факултет.  

Публичната защита е отворена за посетители, които при желание могат да правят и изказвания по дисертационния труд.

 

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33xrq 

Разпространяване на статията: