Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
От 12 до до 23 март 2007 г. е срокът за кандидатстване в магистърската програма по теология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър със среден успех от следването си не по-нисък от добър 4.00.

Кандидатите, които притежават диплома за висше образование в професионално направление, различно от теология, полагат входящ конкурсен изпит на 25 март 2007 г., а обучението се реализира по индивидуален план въз основа на представена от кандидата академична справка за завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен.

Кандидатства се за един от двата типа обучение – редовно или задочно. Кандидатите подават до 23 март 2007 г. следните документи:
- молба до ректора и кандидатстудентски картон (по образец);
- оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяването с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка - оригинал или уверение за завършения курс на обучение, специалността, образователно-квалификационната степен, в които е отразен и средният успех от следването и успехът от държавните изпити;
 - квитанция за платена такса за кандидатстване;           
 - военна книжка (за отслужилите кандидати) или документ за предстоящо уволнение;
 - лична карта.

Завършилите небългарски висши училища представят легализирана от МОН диплома, в която длъжностното лице вписва преизчисления по шестобалната система успех от следването и държавните изпити.

Кандидатите се информират лично за резултатите от класирането, което се обявява на 30 март 2007 г. Приетите студенти трябва да се запишат в периода от 30.3.2007 г. до 6.4.2007 г. Незаписалите се в посочения срок губят студентските си права.
           
Повече информация може да бъде получена на тел. 054/830-495 или на сайта за кандидатстудентска информация на ШУ: ksk.shu-bg.net

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9wku 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Само чрез сражение душата постига напредък.

Авва Йоан Ниски