Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
­Еван­гел­с­ки съ­би­тия –  Иисус Хрис­тос уми­ва но­зе­те на уче­ни­ци­те Си, ус­та­но­вя­ва тайн­с­т­во­то Ев­ха­рис­тия, мо­лит­ва­та в Гет­си­ман­с­ка­та гра­ди­на и за­ла­вя­не­то на Иисус Хрис­тос. (Мат.26:17-57)

Бо­гос­лу­же­ние – сут­рин­та  – Ут­ре­ня, Ве­лик мас­лос­вет, Ве­чер­ня с Ва­си­ли­е­ва ли­тур­гия;
вечер­та – Пос­ле­до­ва­ние на 12-те еван­ге­лия (т. е. че­тат се 12 от­къ­са от Еван­ге­ли­е­то, при­пом­ня­щи стра­да­ни­я­та Хрис­то­ви).

След про­чи­та­не­то на 5-то Еван­ге­лие се из­на­ся от св. ол­тар Раз­пя­ти­е­то и се пос­та­вя в сре­да­та на хра­ма за пок­ло­не­ние.

Бо­гос­лу­же­бен текст – вмес­то Хе­ру­вим­с­ка­та пе­сен се пее:  На Тво­я­та тай­на ве­че­ря за учас­т­ник ме при­е­ми днес, Си­не Бо­жий; за­що­то ня­ма да из­дам на Тво­и­те вра­го­ве тай­на­та, ни­то це­лув­ка ще Ти дам ка­то Юда, но ка­то раз­бой­ни­ка Те из­по­вяд­вам: спом­ни си за ме­не, Гос­по­ди, ко­га дой­деш в цар­с­т­во­то Си.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/apax 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)