Мобилно меню

4.4545454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.45 (11 Votes)
oplakvane.jpgЕван­гел­с­ки съ­би­тия – Осъж­да­не­то на смърт на Иисус Хрис­тос, кръс­т­ни­те стра­да­ния, смърт­та и пог­ре­бе­ни­е­то на Спа­си­те­ля. (Мат. 27: 1-60)

Бо­гос­лу­же­ние – сут­рин­та  – Цар­с­ки ча­со­ве, Ве­чер­ня, на ко­я­то сим­во­лич­но се из­вър­ш­ва сва­ля­не на Хрис­то­во­то тя­ло от кръс­та и пог­ре­бе­ние чрез из­на­ся­не на Пла­ща­ни­ца­та.
ве­чер­та –  Опе­ло Хрис­то­во с ли­тия око­ло хра­ма.

Бо­гос­лу­же­бен текстАн­ти­фон 15, глас 6
Днес ви­си на дър­во То­зи, Кой­то над­ве­си зе­мя­та над во­ди­те; с ве­нец от тръ­ни се увен­ча­ва То­зи, Кой­то е цар на ан­ге­ли­те; в лъж­ли­ва баг­ре­ни­ца се об­ли­ча То­зи, Кой­то об­ли­ча не­бе­то с об­ла­ци, плес­ни­ца прие, То­зи, Кой­то в Йор­дан ос­во­бо­ди Адам; с гвоз­деи се при­ко­ва Мла­до­же­не­кът на Цър­к­ва­та; с ко­пие се про­бо­де Си­нът на Де­ва. Пок­ла­ня­ме се, Хрис­те, на Тво­и­те стра­да­ния. По­ка­жи ни и слав­но­то Твое въз­к­ре­се­ние.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/a4hk 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Имало един човек, който ядял много и все бил гладен, и друг, който се задоволявал с малко ядене. Този, който ядял много и все бил гладен, получил по-голяма награда от оня, който се задоволявал с малко ядене.
Apophthegmata Patrum