Мобилно меню

4.2 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Dontcho.jpgСве­ще­ник Дон­чо Алек­сан­д­ров е  председател на църковното настоятелство на храм “Св. Ата­на­сий” във Вар­на. За­вър­шил е богословие в Шуменския уни­вер­си­тет. Пред­се­да­тел е на ме­дий­на­та ко­ми­сия към Об­щес­т­ве­ния ко­ми­тет “Пра­вос­лав­ни цен­нос­ти” към Вар­нен­с­ка и Ве­ли­копрес­лав­с­ка мит­ро­по­лия. Раз­ви­ва ак­тив­на църковна дей­ност. Из­да­ва ено­рийското списание “Ам­вон".


-­ От­ко­га фун­к­ци­о­ни­ра прес­цен­тъ­рът на Вар­нен­с­ка и Ве­ли­коп­рес­лав­с­ка мит­ро­по­лия?

­- От ме­сец ок­том­в­ри 2004 г. Вар­нен­с­ка и Ве­ли­коп­рес­лав­с­ка мит­ро­по­лия има прес­цен­тър и от­то­га­ва да­ти­рат по-се­ри­оз­ни­те ни  връз­ки с ме­ди­и­те, чрез ко­и­то ние се опит­ва­ме да пред­с­та­вим ро­ля­та и ре­ал­на­та дей­ност на Цър­к­ва­та в об­щес­т­ве­ния жи­вот. Дъл­го вре­ме се по­лу­ча­ва­ше та­ка, че хо­ра­та се ин­фор­ми­ра­ха от ме­ди­и­те ос­нов­но за скан­да­ли­те в Цър­к­ва­та.

За да бъ­де прек­ра­те­на та­зи прак­ти­ка, с  бла­гос­ло­ве­ни­е­то на Вар­нен­с­кия и Ве­ли­коп­рес­лав­с­ки мит­ро­по­лит Ки­рил сфор­ми­рах­ме ме­дий­на ко­ми­сия, ко­я­то включ­ва све­ще­ни­ци и жур­на­лис­ти. Тя ра­бо­ти към Об­щес­т­ве­ния ко­ми­тет “Пра­вос­лав­ни цен­нос­ти” на Вар­нен­с­ка мит­ро­по­лия, кой­то включ­ва ши­рок кръг от об­щес­т­ве­ни­ци, же­ла­е­щи да ра­бо­тят за бла­го­то на све­та­та ни Цър­к­ва. Бла­го­да­ре­ние на дей­ност­та на жур­на­лис­ти­те в ме­дий­на­та ко­ми­сия и на­ше­то сът­руд­ни­чес­т­во с ме­ди­и­те във Вар­на ве­че има­ме ня­кол­ко пре­да­ва­ния в мес­т­ни­те те­ле­ви­зии и в ра­дио “Вар­на”. Във в. “Чер­но мо­ре” вся­ка съ­бо­та из­ли­за от­дел­на стра­ни­ца за пра­вос­ла­ви­е­то, ко­я­то се по­ддър­жа от све­ще­ник.

Ме­дий­на­та ко­ми­сия из­г­ра­ди прес­цен­тър към Вар­нен­с­ка мит­ро­по­лия и се­га вся­ка ин­фор­ма­ция, вся­ка но­ви­на, ко­я­то из­ли­за от мит­ро­по­ли­я­та, се из­п­ра­ща от прес­цен­тъ­ра до на­ци­о­нал­ни­те и ре­ги­о­нал­ни­те ме­дии. Впос­лед­с­т­вие вся­ка ме­дия пре­це­ня­ва как­ва част от ин­фор­ма­ци­я­та да из­пол­з­ва. Из­ми­на­ла­та го­ди­на по­ка­за, че то­ва сът­руд­ни­чес­т­во е пол­зот­вор­но и за­бе­ляз­ва­ме, че все по­ве­че но­ви­ни от мит­ро­по­ли­я­та ста­ват дос­то­я­ние на об­щес­т­во­то.

Не­го­во Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во Вар­нен­с­ки­ят и Ве­ли­коп­рес­лав­с­ки мит­ро­по­лит Ки­рил из­да­де ок­ръж­но до всич­ки све­ще­ни­ци от епар­хи­я­та, в ко­е­то на­реж­да но­ви­ни­те от ено­ри­и­те да бъ­дат из­п­ра­ща­ни до прес­цен­тъ­ра. В не­го ин­фор­ма­ци­я­та се про­ве­ря­ва, об­ра­бот­ва и се из­п­ра­ща до ме­ди­и­те. То­ва оз­на­ча­ва, че прес­цен­тъ­рът е връз­ка­та меж­ду Цър­к­ва­та и ме­ди­и­те, ко­я­то пре­ди не съ­щес­т­ву­ва­ше.

В бъ­де­ще мо­же да се очак­ва и да се изис­к­ва още мно­го от дей­ност­та на прес­цен­тъ­ра, но то­ва са пър­ви­те крач­ки. На то­зи етап из­п­ра­ща­ме най-мно­го по три-че­ти­ри но­ви­ни на ден, но се на­дя­ва­ме в бъ­де­ще по­то­кът ак­ту­ал­на ин­фор­ма­ция да се уве­ли­чи. Се­га ме­ди­и­те са­ми из­би­рат от по­лу­че­ни­те от нас но­ви­ни та­зи, ко­я­то счи­тат за най-ин­те­рес­на и ак­ту­ал­на.

Прес­цен­тъ­рът има още ед­на за­да­ча. Всич­ко, ко­е­то из­ли­за в пе­чат­ни­те на­ци­о­нал­ни и мес­т­ни ме­дии, се прег­леж­да и на всич­ки свър­за­ни с Цър­к­ва­та ста­тии се пра­ви ар­хив. На ма­те­ри­а­ли­те, ко­и­то изис­к­ват от­го­вор, т. е. да се пред­с­та­ви по­зи­ци­я­та на Цър­к­ва­та, ние да­ва­ме та­къв от­го­вор. От дру­га стра­на, не всич­ки ме­дии по­мес­т­ват цър­ков­на­та по­зи­ция, но важ­но­то е, че ние ре­а­ги­ра­ме.

Прес­цен­тъ­рът ор­га­ни­зи­ра и прес­кон­фе­рен­ции, на ко­и­то при­със­т­ва лич­но мит­ро­по­лит Ки­рил и той ги во­ди. Обик­но­ве­но те­зи прес­кон­фе­рен­ции са свър­за­ни с ини­ци­а­ти­ви на мит­ро­по­ли­я­та и на тях при­със­т­ват мно­го пред­с­та­ви­те­ли на ме­дии, как­то на­ци­о­нал­ни, та­ка и мес­т­ни.

Об­щес­т­ве­ни­ят ко­ми­тет “Пра­вос­лав­ни цен­нос­ти”  има соб­с­т­вен сайт (http://www.pravoslavieto.org/), на кой­то по­мес­т­ва­ме и ак­ту­ал­ни но­ви­ни. Ние се стре­мим то­ва да бъ­де на­ша­та ме­дия, за­що­то в мо­мен­та ня­ма­ме дру­га, не раз­по­ла­га­ме с ра­дио или те­ле­ви­зия, въп­ре­ки че ве­че има та­ки­ва про­ек­ти. На то­зи сайт се пред­с­та­вят всич­ки но­ви­ни, свър­за­ни с епар­хи­я­та, мо­же да се на­ме­рят и мне­ния на све­ще­ни­ци по раз­лич­ни ак­ту­ал­ни въп­ро­си, пуб­ли­ку­ват се бе­се­ди по въп­ро­си­те на вя­ра­та, бо­гос­лов­с­ки ста­тии по дог­ма­тич­ни въп­ро­си. Сай­тът те­пър­ва пред­с­тои да се раз­ви­ва, но до­ри и в то­зи си вид е удо­бен за пол­з­ва­не и мно­го от ме­ди­и­те свик­на­ха да по­лу­ча­ват ин­фор­ма­ция за епар­хи­я­та от не­го.

­- Как е ор­га­ни­зи­ран са­ми­ят прес­цен­тър, кой пи­ше но­ви­ни­те, кой от­го­ва­ря за дос­то­вер­ност­та им?

­- С бла­гос­ло­ве­ни­е­то на Вар­нен­с­кия и Ве­ли­коп­рес­лав­с­ки мит­ро­по­лит Ки­рил аз съм пред­се­да­тел на ме­дий­на­та ко­ми­сия. Всич­ки но­ви­ни, ко­и­то се из­п­ра­щат до ме­ди­и­те ми­на­ват през мен, т. е. аз ги прег­леж­дам и одоб­ря­вам. В прес­цен­тъ­ра има­ме ко­ор­ди­на­тор, кой­то из­п­ра­ща но­ви­ни­те до ме­ди­и­те и под­дър­жа връз­ка с тях.  В съ­що­то вре­ме има­ме гри­жа­та да за­поз­на­ва­ме мит­ро­по­ли­та с на­ша­та дей­ност, та­ка че и той да е в те­че­ние с от­но­ше­ни­я­та меж­ду Цър­к­ва­та и ме­ди­и­те.

­- Как­во е да си го­во­ри­тел на мит­ро­по­ли­я­та?

­- Аз не се чув­с­т­вам точ­но ка­то го­во­ри­тел, по-ско­ро ка­то ко­ор­ди­на­тор, кой­то се гри­жи об­щес­т­во­то да по­лу­ча­ва адек­ват­на ин­фор­ма­ция за Цър­к­ва­та. В днеш­ния свят но­ви­ни­те за Цър­к­ва­та се свър­з­ват най-ве­че със скан­да­ли, то­ва ос­нов­но жур­на­лис­ти­те виж­дат в нея. А на нас ни се ис­ка да по­ка­жем, че Цър­к­ва­та има мно­го бо­гат ду­хо­вен жи­вот, дос­той­ни ду­хов­ни­ци, дос­той­ни ми­ря­ни, ко­и­то имат пра­во да из­ка­жат мне­ни­е­то си. За­бе­ляз­вам, е че все по­ве­че жур­на­лис­ти тук, на мес­т­но ни­во, са рес­пек­ти­ра­ни от те­зи цър­ков­ни хо­ра, ко­и­то ра­бо­тят с тях, ко­и­то пред­с­та­вят на­ша­та Цър­к­ва, та­ка че из­ди­гат ав­то­ри­те­та є в тех­ни­те очи и об­щес­т­ве­ност­та про­я­вя­ва по-го­лям ин­те­рес към нея.

Аз съм чо­ве­кът, ко­го­то те тър­сят за ин­фор­ма­ция, за обяс­не­ние на ста­ва­що­то в епар­хи­я­та. Раз­би­ра се, за ня­кои по-важ­ни не­ща ги преп­ра­щам към мит­ро­по­ли­та. То­ва ста­ва в слу­ча­и­те, ко­га­то тряб­ва да се чуе не­го­во­то мне­ние, за­що­то има и та­ки­ва въп­ро­си. Ра­бо­та ми е ин­те­рес­на, от­го­вор­на, труд­на, но съ­щев­ре­мен­но бла­го­дат­на, за­що­то ние тряб­ва да сви­де­тел­с­т­ва­ме в све­та. Аз раз­би­рам то­ва свое слу­же­ние ка­то из­пъл­не­ние на за­ръ­ка­та на на­шия Спа­си­тел да учим всич­ки на­ро­ди. Апос­то­ли­те са го пра­ви­ли по свой на­чин, те са оби­ка­ля­ли по су­ша и по мо­ре. Днес ние има­ме по-бър­зи на­чи­ни за дос­ти­га­не до хо­ра­та и тряб­ва да си слу­жим с тях. Си­гу­рен съм, и то­ва е лич­но мое мне­ние, че ако св. ап. Па­вел бе­ше наш съв­ре­мен­ник, той ще­ше да се въз­пол­з­ва от съ­щи­те сред­с­т­ва ­ Ин­тер­нет, те­ле­ви­зия, ра­дио. Има, раз­би­ра се, и та­ки­ва, ко­и­то счи­тат, че ме­ди­и­те са от лу­ка­вия, че Цър­к­ва­та ня­ма мяс­то там и не тряб­ва да се за­ни­ма­ва с тях. Вся­ко ед­но бла­го­вес­тие за Хрис­тос, за доб­ро­то, за ду­хов­но­то тряб­ва да на­ме­ри сво­е­то от­ра­же­ние в пе­чат­ни­те или елек­т­рон­ни­те ме­дии.

Мис­ля, че на­ша­та Цър­к­ва ка­то ця­ло, имам пред­вид не са­мо вис­шия клир или ду­хов­ни­ци­те, но ця­ла­та съв­куп­ност на Цър­к­ва­та, все­ки, кой­то учас­т­ва в цър­ков­ния жи­вот, тряб­ва да раз­каз­ва за опи­та си в Цър­к­ва­та, ка­то се съз­да­ват сай­то­ве, ка­то се учас­т­ва в ра­дио- и те­ле­ви­зи­он­ни пре­да­ва­ния.  Спо­ред мен е важ­но да сме в тес­ни връз­ки с жур­на­лис­ти­те, за да не си мис­лят те, че ние сме не­що от­де­ле­но от об­щес­т­во­то, об­щ­ност, до ко­я­то не мо­жеш да се до­кос­неш, а да ви­дят, че ние сме нор­мал­ни хо­ра и мо­жем да раз­го­ва­ря­ме по всич­ки въп­ро­си. По то­зи на­чин мо­жем да спе­че­лим тях­но­то до­ве­рие и пред­раз­по­ло­же­ност за кон­такт и по-ус­пеш­но да си сът­руд­ни­чим.

­- Тряб­ва ли неп­ре­мен­но го­во­ри­те­лят на мит­ро­по­ли­я­та да е ду­хов­ник?

- В ни­ка­къв слу­чай не ис­кам да ома­ло­ва­жа ро­ля­та на ми­ря­ни­те, т. е. да ре­ши ня­кой, че ед­ва ли не те не са дос­той­ни и не мо­гат да бъ­дат връз­ка на Цър­к­ва­та с об­щес­т­ве­ност­та. Но ка­то ця­ло за ме­ди­и­те е по-доб­ре да виж­дат и да слу­шат един ду­хов­ник. Та­ка хо­ра­та свик­ват с чо­ве­ка, кой­то е об­ле­чен в ра­со и то­ва съ­що е про­по­вед. У нас хо­ра­та свър­з­ват Цър­к­ва­та с ра­со­нос­ци­те, и ко­га­то един ци­ви­лен чо­век се из­каз­ва от име­то на Цър­к­ва­та, на тях им е труд­но да го въз­п­ри­е­мат, да му се до­ве­рят. За­поч­ват да се пи­тат да­ли не е от ня­коя сек­та, от ня­кое па­ра­цър­ков­но дви­же­ние. С мно­го по-го­ля­мо до­ве­рие се въз­п­ри­е­ма, ко­га­то един ду­хов­ник пред­с­та­вя мне­ни­е­то на Цър­к­ва­та и то­ва се от­на­ся не са­мо за обик­но­ве­ни­те хо­ра, но и за пред­с­та­ви­те­ли­те на ме­ди­и­те.

Ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то из­ли­за от Цър­к­ва­та е мно­го важ­на и ка­то фор­ма, и ка­то съ­дър­жа­ние. Ние пред­с­та­вя­ме съ­би­ти­я­та през на­шия, цър­ков­ния, пра­вос­лав­ния пог­лед и по­каз­ва­ме на хо­ра­та пра­вос­лав­ния ми­рог­лед, как ние виж­да­ме све­та. За­то­ва един прес­цен­тър на мит­ро­по­лия и един не­ин го­во­ри­тел не са са­мо вес­ти­те­ли на но­ви­ни, те фор­ми­рат от­но­ше­ние към Цър­к­ва­та, съз­да­ват об­раз на Цър­к­ва­та пред об­щес­т­ве­ност­та.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/q33 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики