Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (16 Votes)
Траянополски епископ Киприян

Ро­­ден е на 8 март 1976 г. в гр. Ка­­зан­­­лък, Ста­­ро­­за­­гор­­с­­­ка епар­­­хия, със свет­­с­­­ко­­то име Ог­­­нян. След за­­вър­­ш­­­ва­­не на ос­­­нов­­­но об­­­ра­­зо­­ва­­ние той по­­лу­­ча­­ва през 1995 г. и сред­­­но му­­зи­­кал­­­но об­­­ра­­зо­­ва­­ние в род­­­ния си град.

На 1 септември 1996 г. е пос­­т­­­ри­­ган за мо­­нах в Рил­­с­­­кия ма­­нас­­­тир от игу­ме­на Дра­­го­­ви­­тийс­­­ки епископ Йо­­ан с ду­­хо­­вен ста­­рец Ста­­ро­­за­­гор­­с­­­кия мит­­­ро­­по­­лит Пан­­к­­­ра­­тий. На 8 септември 1996 г. е ръ­­ко­­по­­ло­­жен за йе­­ро­­дя­­кон в гр. Па­­вел ба­­ня, а на 14 септември 1996 г.  - за йе­­ро­мо­­нах в храм “Св. Ни­­ко­­лай” в гр. Ста­­ра За­­го­­ра.

От ме­­сец ок­­­том­­в­­­ри 1996 г. до края 1998 г. йе­­ромонах Кип­­­ри­­ян из­­­пъл­­­ня­­ва пос­­­лу­­ша­­ни­­е­­то ефи­­ме­­рий на  Ка­­зан­­­лъш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. Бо­­го­­ро­­ди­­ца”, ка­­то съ­­щев­­­ре­­мен­­­но е и уче­­ник в па­­ра­­лел­­­ния курс на Софийс­ка­та ду­хов­на се­ми­на­рия „Св. Йоан Рил­­с­­­ки”, след ко­­е­­то е при­­ет в кли­­ра на Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия ка­­то из­­­пъл­­­ня­­ващ длъж­­­ност­­­та игу­­мен на Тър­­­жиш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. прор. Илия”. През 2000 г. Не­­го­­во Ви­­со­­коп­­­ре­­ос­­­ве­­щен­­с­­т­­­во Вра­­чан­­с­­­кият мит­­­ро­­по­­лит Ка­­ли­­ник му въз­­­ла­­га пос­­­лу­­ша­­ни­­е­­то про­­то­­син­­­гел на Вра­­чан­­с­­­ка мит­­­ро­­по­­лия.

На 31 август 2003 г. по вре­­ме на след­­­ва­­не­­то му в Бо­­гос­­­лов­­с­­­ки­я фа­­кул­­­тет на Со­­фийс­­­кия уни­­вер­­­си­тет “Св. Кли­­мент Ох­­­рид­­с­­­ки”, с ре­­ше­­ние на Св. Си­­нод на БПЦ Вра­­чан­­с­­­кият мит­­­ро­­по­­лит Ка­­ли­­ник го удос­­­то­­я­­ва с офи­­ки­­я­­та „ар­хи­­ман­­д­­­рит”.

В ка­­чес­­т­­­во­­то му на про­­то­­син­­­гел на Вра­­чан­­с­­­ка мит­­­ро­­по­­лия ар­­­химандрит Кип­­­ри­­ян е имал и след­­­ни­­те пос­­­лу­­ша­­ния: из­пъл­­­ня­­ващ длъж­­­ност­­­та игу­­мен на Че­­ре­­пиш­­­кия ма­­нас­­­тир “Ус­­­пе­­ние Бо­­го­­ро­­дич­­­но”; на Тър­­­жиш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. про­­рок Илия” – край га­­ра Стру­­пец; на Гра­­деш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. Йо­­ан Пред­­­те­­ча”; пред­­­се­­да­­тел на цър­­­ков­­­но­­то нас­­­то­­я­­тел­­с­­т­­­во при ка­­тед­рал­­­ния храм “Св. Апос­­­то­­ли” във Вра­­ца, на мит­­­ро­­по­лит­­с­­­кия храм “Св. Ни­­ко­­лай” във Вра­­ца, на храм “Св. Соф­­­ро­­ний епис­коп Вра­­чан­­с­­­ки” във Вра­­ца и на храм “Св. Ге­­ор­­­ги” в гр. Мез­­д­­­ра.

От 2000 г. той е наз­­­на­­чен и за ди­­ри­­гент на пред­­с­­­та­­ви­­тел­­­ния хор “Св. Соф­­­ро­­ний еп. Вра­­чан­­с­­­ки” на Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия.

С бла­­гос­­­ло­­ве­­ние на Вра­­чан­­с­­­кия епар­­­хийс­­­ки ар­хи­е­рей е по­­се­­ща­­вал лек­­­ции и се­­ми­­на­­ри по граж­­­дан­­с­­­ко пра­­во в Юри­­ди­­чес­­­кия фа­­кул­­­тет на СУ “Св. Кли­­мент Ох­­­рид­­с­­­ки”.

През фев­­­ру­­а­­ри 2006 г. по ре­­ше­­ние на Св. Си­­нод на БПЦ ар­­­хим. Кип­­­ри­­ян е из­­п­­­ра­­тен на пос­лу­­ша­­ние ка­­то про­­то­­син­­­гел на мит­­­ро­­по­­ли­­та на САЩ, Ка­­на­­да и Ав­­с­­т­­­ра­­лия Не­­го­­во Ви­­со­­коп­­­ре­­ос­­­ве­­щен­­с­­т­­­во Йо­­сиф. По вре­­ме на прес­­­тоя си в САЩ  по­­лу­­ча­­ва ези­­ко­­во об­­­ра­­зо­­ва­­ние в ALCC “American language” – New York.

От 1 август 2007 г., по ре­­ше­­ние на Св. Си­­нод на БПЦ е при­зо­­ван от­­­но­­во на длъж­­­ност­­­та про­­то­­син­­­гел на Вра­­чан­­с­­­кия мит­­­ро­­по­­лит Ка­­ли­­ник, ка­­то съ­­щев­­­ре­­мен­­­но е и игу­­мен на Че­­ре­­пиш­­­кия ма­­нас­­­тир, пред­­­се­­да­­тел на ка­­тед­­­рал­­­но­­то цър­­­ков­­­но нас­­­то­­я­­тел­с­т­во в гр. Вра­­ца и ди­­ри­­гент на Пред­­с­­­та­­ви­­тел­­­ния хор на Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия.

Ар­­­хи­­ман­­д­­­рит Кип­­­ри­­ян е но­­си­­тел на го­­ля­­ма­­та наг­­­ра­­да от Меж­­­ду­­на­­род­­­ния кон­­­курс “Пе­­е­­ща ду­­ша” – гр. Бя­­лис­­­ток, Пол­­­ша, но­­си­­тел е на гра­­мо­­ти и дип­­­ло­­ми от Меж­­­ду­­на­­род­­­ния фес­­­ти­­вал на пра­­вос­­­лав­­­на­­та му­­зи­­ка в гр. По­­мо­­рие – 2004/2005 г., на Меж­­­ду­­на­­род­­­ния фес­­­ти­­вал на рус­­­ка­­та цър­­­ков­­­на пе­­сен – 2002/2003 г. –Со­­фия, но­­си­­тел е на юби­­лей­­на­­та знач­­­ка – ор­­­ден “Св. Соф­­­ро­­ний еп. Вра­­чан­­с­­­ки” за осо­­бе­­ни зас­­­лу­­ги в раз­­­ви­­ти­­е­­то на цър­­­ков­­­но-об­­­щес­­т­­­ве­­ния и кул­­­тур­­­но-му­­зи­­кал­­­ния жи­­вот във Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия и Вра­­чан­­с­­­ка об­­­ласт.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/aqqp 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Само чрез сражение душата постига напредък.

Авва Йоан Ниски
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.