Мобилно меню

2.1428571428571 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (7 Votes)

4гНа 10 юли е приемният изпит за специалността "Теология" към Шуменския университет "Еп. Константин Преславски".

Приемният изпит е двукомпонентен (писмен и устен) и ще се проведе в корпус 1 на Шуменския университет от 9 ч.

Кандидатстудентската кампания на Катедра "Теология" през тази година е с акцент върху богослужебно-практическите дисциплини, а именно:           

БОГОСЛУЖЕНИЕ; ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКО ПЕЕНЕ И ЧЕТЕНЕ; ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК; ЛИТУРГИКА; ЦЪРКОВНО ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО.

Към шуменския храм “Св. Възнесение” е обособена учебна аудитория за студенти-теолози. Там се провеждат както редовни часове по учебния разпис, така и извънучебни занятия за усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. За тази цел са на разположение богослужебни книги, певчески сборници, учебни аудио- и видеозаписи и други нагледни материали в помощ на практическото обучение.

С благословението на Варненския и Великопреславския митр. Кирил и на Главиницкия епископ Йоан, викарий на епархийския архиерей в гр. Шумен и бивш началник на богослужебния отдел на Св. Синод, в храма “Св. Три Светители” се извършват всекидневни вечерни и утринни богослужения. Постоянното присъствие и участие на епископ Йоан във всекидневните и празничните църковни служби, както и компетентното му съдействие създават благоприятни условия за формирането на студентите-теолози като добри познавачи на богослужебния ред и като изрядни църковни певци и четци. В това отношение клиросът се явява незаменима школа за църковните практици.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ТЕОЛОГИЯ”:

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария и Новия Завет, Догматическо богословие, Обща история на Църквата, Християнска етика, Апологетика, Църковно право, Пастирско богословие, Омилетика. По време на своето обучение в бакалавърската степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионалната квалификация “учител по религия”.

Специалността Теология има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова комуникация. Получилите образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си за придобиване на магистърска степен.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие в кандидатстудентския конкурс се подават лично или чрез други лица следните доку­менти:

1. Кандидатстудентски картон (по образец). 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите. 3. Лична карта (документ за самоличност).

Документи на кандидат-студенти се приемат от 17 юни 2013 г. до 6 юли 2013 г. включително (без неделните дни) от 8 ч. до 16 ч.: в гр. Шумен – в Университетския информационен център (Корпус 1), в гр. Добрич – в сградата на Колежа, в гр. Варна – в Департамента за инфор­ма­ция и повишаване квалификацията на учителите или в Бюрата за прием на кандидатстудентски документи в различните градове.

Документи, изпратени по пощата, не се приемат. Приетите студенти могат да подават молби за настаняване в студентското общежитие, както и за ползване на облекчен режим при посещение на учебните занятия.

За подробна информация: www.shu.bg;  054/830 327;  054/830 385;  054/830 398.

e-mail: katedra_theologia_shumen@abv.bg

 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xqpyx 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)