Мобилно меню

4.8268398268398 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (231 Votes)

2023 01 04 16 26 47От 3 януари 2023 г. със заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е назначен на длъжност професор досегашният доцент д-р Димо Кръстев Пенков. Той успешно участва в конкурса за професор по Християнска апологетика в Богословския факултет през миналата година и на 2 декември научното жури единодушно го избра за тази длъжност. На 15 декември Факултетният съвет изслушва доклад за конкурса и реши да го предложи за назначаване на длъжност професор, което вече е факт.

Доц. Пенков участва в конкурса за професор с две монографии, една студия, дванадесет статии и едно учебно помагало – Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание. Като хабилитационен монографичен труд е представена книгата Философско-богословските аргументи на св. Йоан Дамаскин за съществуването на Бога (богословско-апологетично изследване), София: „LIBRUM“, 2022 г. (149 стр.; ISBN-978-619-7690-01-9).

Научните приноси на проф. Пенков са групирани в няколко тематични области: история на християнската апологетика; съотношението вяра-знание; проучвания върху религиозните мотиви в художествената литература (в творчеството на Иван Вазов, Стоян Михайловски, Ф. М. Достоевски); православно-антропологически идеи; история на българското богословие (издирване и обнародване на малко известни факти от живота и дейността на основоположниците на катедра „Християнска апологетика“ в БФ на СУ); систематизиране и анализ на философско-богословските аргументи за съществуването на Бога при св. Йоан Дамаскин.

Проф. Димо Пенков е завършил Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ през 1988 г. и Богословския факултет на СУ през 1994 г. Научната му и преподавателска дейност в Богословския факултет на СУ започва през 1994 г., когато става хоноруван асистент. През 1999 г. защитава дисертация на тема „Религиозно-философските възгледи на Стоян Михайловски (1856-1927)“ с научен ръководител проф. д-р Николай Маджуров, а през 2004 г. е избран за главен асистент. През 2009 г. протича неговата хабилитационна процедура за доцент.

Научната дейност на Димо Пенков през изминалите години включва 36 публикации, от които 4 монографии, 29 статии, а също едно учебно помагало и един богословски речник (в съавторство). Той е взел участие в десет проекта на СУ „Св. Климент Охридски“. Трудовете, с които Димо Пенков участва в конкурса, имат 18 цитирания в български и международни издания.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d3p89 

Разпространяване на статията: