Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

2334149232 1cfb30cd15Богословският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” обявява прием на магистри за учебната 2014/2015 г.

1. Подаване на документи за прием в  ОКС „Магистър”:

- от 20.06.2014 г. до 12.09.2014 г. – за кандидат-магистри специалисти (с диплома - бакалавър по теология) – обучение по държавна субсидия и срещу заплащане.  

- от 20.06.2014 г. до 19.09.2014 г. – за кандидат-магистри неспециалисти (с диплома за висше образование, различно от теология), обучение срещу заплащане и при останали свободни места – прием на документи и на кандидат-магистри специалисти.

2. Място за прием на документи: Сектор „Студенти” на Богословски факултет – инспектор Ивайло Начев, тел. 02 989 01 15.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Молба-заявление по образец.

2. Квитанция за платена такса, в размер на 30 лв. за един изпит (таксата се заплаща в Паричен салон на Ректората или по банков път, преди подаването на документите).

3. Диплома за Висше образование – оригинал и ксерокопие. Кандидати, завършили СУ, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от сектор „Студенти” към факултета.

4. Лична карта.

3. График за провеждане на приемни изпити:

- 15.09.2014 г. – 10:00 ч. – провеждане на устен кандидат-студентски приемен изпит за кандидат-магистри специалисти (с диплома - бакалавър по теология) за места, субсидирани от държавата;

- 24.09.2014 г. – 10:00 ч. – провеждане на устно събеседване за прием на кандидат-магистри неспециалисти в магистърските програми по теология.

Класиране и записване на новоприети магистри за учебната 2014/2015 г.

Обявяване на класиране и срокове за записване:

до 22 септември 2014 г. – обявяване на класиране на кандидати за обучение по държавна поръчка;

на 23 и 24 септември 2014 г. – записване на новоприетите магистри за обучение по държавна поръчка;

до 06 октомври 2014 г. – обявяване на класиране на кандидати за обучение срещу заплащане;

на 07, 08, 09 и 10 октомври 2014 г. – записване на новоприетите магистри за обучение срещу заплащане;

Необходими документи за записване:

 1. Диплома за завършено висше образование – оригинал и ксерокопие.
 2. Лична карта.
 3. Три снимки с формат 4/6 см – залепени на:
 • студентската книжка
 • именника
 • студентска лична карта.

4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец) – изрядно попълнени. Документите – студентска книжка, именник и студентска лична карта се закупуват от книжарниците в ректората преди записването.

5. Квитанция за платена такса за обучение – заплаща се в паричен салон на ректората – 5 етаж, северно крило, преди записването. В студентската книжка се поставя печат за платена семестриална такса.

6. Декларация за здравно осигуряване – за всички редовни студенти до 26 годишна възраст – получава се от сектор „Студенти” на факултета преди записването.

Важни положения:

 1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса.
 2. След започването на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.
 3. Приетите студенти, заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ в Богословския факултет на СУ през 2014/2015 учебна година

1. ВЯРА И ЖИВОТ ръководител: доц. д-р Димо Пенков

Редовно и задочно обучение, специалисти, неспециалисти – държавна субсидия и  платено обучение – 2 и 4 семестъра; Магистърската програма цели да подготви специалисти с насоченост главно в областта на Историческото и Систематическото богословие, чиито дисциплини ще допринесат за професионалната църковна и обществена ориентация на студентите. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с вероучението и духовно-нравствения живот на християните в Църквата и с всички въпроси отнасящи се до църковно-социалното поведение на личността в съвременното общество;

2. ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО ръководител: гл. ас. д-р Е. Дамянова

3адочно обучение – неспециалисти(4 семестъра), платено обучение;

Целта на програмата е да предостави на магистрите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на  богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство;

3. РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕръководител: проф. д-р Божидар Андонов

Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение и държавна субсидия;

Задочно, платено обучение, неспециалисти, 4 семестъра;

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на теологията, които придобиват и учителска правоспособност и е възможно да се реализират като преподаватели по религия както в системата на средното, така и в системата на висшето образование;

4. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО ръководител: доц. д-р П. Павлов

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра.

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра.

Магистърската програма цели да подготви специалисти с насоченост главно в областта на съвременното православно богословие. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с важни въпроси от съвременното състояние на богословието и Православната църква и тяхното място в съвременното общество.

5. ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОръководител: доц. д-р Павел Павлов

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 4 семестъра.

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра.

Предназначение: за работещите в областта на туризма и за всички,които желаят да се реализират в областта на туристическите посреднически агенции, гидове на обекти от религиозен туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели от Геолого-Географския факултет на СУ.

6.  ЦЪРКОВНО СОЦИАЛНО ДЕЛО – две учебни години (задочно платено обучение – за специалисти и за неспециалисти), ръководители: проф. дпн А. Чавдарова и проф. д-р Б. Андонов.

Студентите в магистърската програма ще получат задълбочена академическа теоретична и практическа подготовка, както в областта на теологията, така и в областта на социалните дейности.

7. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА – ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов

3адочно обучение – неспециалисти (4 семестъра), платено обучение

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна  и обществена дейност на студентите.Целта е да се подготвят специалисти, практици – певци и диригенти, и теоретици за работа в посочените сфери на богословието.

НЕ СТАРТИРА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, В КОЯТО КАНДИДАТИТЕ СА ПОД 6 ЧОВЕКА, а за магистърска програма „Църковно социално дело” минимумът студенти е 10.

При нестартиране на програмата платените такси за кандидатстване НЕ се възстановяват!

За повече информация, документи и срокове за прием в Магистърските програми: Богословски факултет на СУ, пл. „Св. Неделя” № 19.

Ивайло Начев, тел. 02 989 01 15, вътр. 15; Мария Генева, тел. 02 989 01 15, вътр. 11.

К О Н С П Е К Т за устен приемен изпит за кандидати-специалисти в магистърските програми към специалност ТЕОЛОГИЯ за учебната 2014/2015 г.

1. Откровение и тълкувание

2. Словото – предвечен и въплътил се Син Божи (Йоан 1:1-5, 14)

3. Основание на Църквата Христова

4. Вселенските събори

5. Отпадане на Рим от Православието – причини и значение

6. БПЦ (история и съвременно състояние)

7. Троякото служение на Иисус Христос

8. Свойства на Църквата

9. Тайнството Кръщение

10. Икона и иконопочитание

11. Православният храм

12. Богословие на иконографската програма на православния иконостас

13. Манастири и монашество

14. Български светци

15. Методология на Богословието

16. Основи дидактически въпроси в обучението

17. Религията в обучението и възпитанието

18. Семейството като фактор при религиозното възпитание  

                           

ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

за прием на кандидати-неспециалисти в магистърските програми

по ТЕОЛОГИЯ

Събеседването се провежда от комисия, която цели да провери:

 1. Общокултурната осведоменост на кандидата.
 2. Мотивите за избора на съответната магистърска програма.
 3. Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата магистърска програма;
 1. Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите.
 2. Идеи и планове за професионална реализация.

Класирането на кандидатите става по успех, който се определя от:

1. Среден успех от семестриалните изпити.

2. Среден успех от държавните изпити.

3. Оценка от събеседването.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

1. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал и ксерокопие.

2. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА (таксата се заплаща по банков път или в касите на Ректората – Паричен салон).

3. МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9wuyk 

Разпространяване на статията: