Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
1_97.jpgРАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-5282 ОТ 7.11.2008 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДОСТАВКА НА УСЛУГА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Според изложеното в запитването "С" ООД е сключило договор за строителство със Света В митрополия с предмет "изграждане на Православен храм, съгласно одобрени от Община Х инвестиционни проекти и издадено строително разрешение. Във връзка с това, позовавайки се на чл. 43 от ЗДДС, се поставя въпроса следва ли при фактуриране на извършените строително-монтажни работи от "С" ООД на Света В митрополия да се начислява данък върху добавената стойност?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г.) изразяваме следното становище:
Предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

В конкретния случай "С" ООД, като изпълнител по сделката, извършва строителна услуга на Светата В митрополия, която услуга се състои в изграждане на православен храм. С оглед на това, че храмът се намира на територията на България, приложим е чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, според който мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот. Следователно мястото на изпълнение на извършваната от дружеството услуга е на територията на страната. След като "С" ООД, в качеството си на доставчик по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗДДС, е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът е изискуем от него по облагаемата доставка на строителната услуга и същият е длъжен да го начисли съобразно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.

В Глава четвърта "Освободени доставки и придобивания" от ЗДДС са регламентирани изчерпателно доставките, които са освободени от облагане с ДДС, но конкретната хипотеза не попада в тези доставки.

Цитираната в запитването разпоредба на чл. 43 от ЗДДС, която регламентира освободените доставки свързани с вероизповедания, не е приложима в конкретната фактическа обстановка. Като освободени по силата на тази правна норма са посочени доставките на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато доставката е свързана с осъществяването на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност.

Видно от горното регламентът на чл. 43 от ЗДДС е приложим по отношение на доставките, по които Българската православна църква се явява доставчик, а не получател по смисъла на чл. 11 от ЗДДС.
(Право и религия в България)

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3khay 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Когато някой е смутен и опечален под предлог, че върши нещо добро и полезно за душата, и се гневи на своя ближен, то очевидно е, че това не е угодно на Бога: защото всичко, що е от Бога, служи за мир и полза и води човека към смирение и самоукорение.
Св. Варсануфий Велики