Мобилно меню

4.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (13 Votes)
vitragi2.jpgВ на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на, с щед­ро­то съ­дейс­т­вие на да­ри­те­ли, бе осъ­щес­т­ве­но бла­го­ус­т­ро­я­ва­не­то на се­ми­нар­с­кия храм с но­ви вит­ра­жи. Ав­тор и из­пъл­ни­тел на вит­ра­жи­те е ху­дож­ни­кът Вен­цис­лав Вар­да­ров. Не­го­ви кар­ти­ни-жи­во­пис са при­те­жа­ние на час­т­ни ко­лек­ции в Бел­гия, Хо­лан­дия, Фран­ция и дру­ги стра­ни. За­ни­ма­ва се съ­що та­ка с ико­но­пис и с рес­тав­ра­ция на сте­но­пи­си.


- От ко­га се за­ни­ма­ва­те с из­ра­бот­ва­не­то на вит­ра­жи и как­во Ви на­ка­ра да се на­со­чи­те към та­зи дей­ност?

- С из­ра­бот­ва­не­то на вит­ра­жи се за­поз­нах за пър­ви път през 1972 ­ 1975 г. в Тех­ни­ку­ма по фин­на ке­ра­ми­ка и стък­ло в Со­фия. Там ме пле­ни­ха не­из­ме­ри­ми­те въз­мож­нос­ти на стък­ло­то ка­то цвят и фор­ма. На про­фе­си­о­нал­но ни­во за­поч­нах да ра­бо­тя вит­раж пре­ди око­ло 18 го­ди­ни, ка­то мой учи­тел бе­ше до­а­йе­на на вит­ра­жа в Бъл­га­рия, проф. Ди­ми­тър Ан­ге­лов. Той ми раз­к­ри це­лия бля­сък и сил­но вну­ше­ние на свет­ли­на­та, ми­на­ва­ща през раз­ноц­вет­ни­те стък­ла.

Vitragi.jpg-
Бих­те ли обяс­ни­ли нак­рат­ко в как­во се със­тои тех­ни­чес­ка­та стра­на на вит­ра­жа?
- Вит­ра­жът е кар­ти­на ­ мо­зай­ка от цвет­ни стък­ла. Кла­си­чес­ки­ят  вит­раж  се  със­тои  от два  ос­нов­ни  еле­мен­та  ка­то  ма­те­ри­ал.  То­ва  са  цвет­ни­те  фак­тур­ни  стък­ла (ка­тед­рал­ни)  или  ръч­но из­ра­бо­те­ни   хи­ми­чес­ки оц­ве­те­ни  та­ки­ва.
Дру­ги­ят еле­мент е  шпрос­т­на­та. С нея се свър­з­ват еле­мен­ти­те  на  кар­ти­на­та  ка­то се за­по­я­ват с ка­лай нав­ся­къ­де,  къ­де­то се пре­си­чат. 

Шпрос­т­на­та е сплав от  оло­во и ка­лай с ви­со­ка  сте­пен на  гъв­ка­вост,   не­об­хо­ди­ми за   спе­ци­фи­ка­та на вит­ра­жа.

Вся­ко от­дел­но стък­ло от кар­ти­на­та се из­ряз­ва с ел­маз по фор­ма­та, след ко­е­то се шли­фо­ва по ръ­бо­ве­те и се мон­ти­ра в шпрост­на­та. Ра­бо­та­та на 1м2 вит­раж е сред­но меж­ду 5-6 дни, по 8-10  ча­са на ден.

При за­вър­шен вид  олов­ни­те час­ти се па­ти­ни­рат с раз­ре­де­на  сол­на  ки­се­ли­на. Има и съв­ре­мен­ни раз­т­во­ри, но аз ра­бо­тя из­к­лю­чи­тел­но по ста­рия кла­си­чес­ки ме­тод.

- Как ста­на та­ка и как­во ви да­де по­вод да се за­е­ме­те с вит­ра­жи­те на се­ми­нар­с­кия храм?

- Вед­нъж в час­тен раз­го­вор, един мой  при­я­тел, ка­то раз­б­ра с как­во се за­ни­ма­вам, ме  по­ка­ни да раз­г­ле­дам  се­ми­нар­ния  храм “Св. Йо­ан Рил­с­ки”. След ка­то го ви­дях ес­тес­т­ве­но у мен  въз­ник­на иде­я­та да се сме­нят ста­ри­те и опу­ше­ни стък­ла с но­ви свет­ли  вит­ра­жи. По-къс­но пред­ло­жих иде­я­та си на  отец рек­то­ра ар­хи­ман­д­рит Си­о­ний за­ед­но с шест про­ек­та-ес­ки­зи. Ока­за се, че и той е мис­лел по въп­ро­са и одоб­ри един от про­ек­ти­те. За­ку­пих­ме ма­те­ри­а­ли­те и та­ка за­поч­нах ра­бо­та. 

-
Как­во по-кон­к­рет­но пред­с­тав­ля­ват вит­ра­жи­те на се­ми­нар­с­кия храм?

EdurPlan.jpg- Гра­фи­ка­та и сти­лът на вит­ра­жи­те са  из­пъл­не­ни в пра­вос­лав­ния ка­нон. В цен­тъ­ра на все­ки еле­мент е изоб­ра­зен Хрис­то­вия кръст, кой­то ле­жи вър­ху фон от стък­ла в по-свет­ли то­но­ве, с цел в хра­ма да вли­за по­ве­че свет­ли­на. Око­ло кръс­та са вклю­че­ни еле­мен­ти, ко­и­то под­чер­та­ват не­го­ва­та сим­во­ли­ка. Це­ли­ят вит­раж е из­ра­бо­тен в топ­ли цве­то­ве, ка­то стра­нич­на­та рам­ка, ко­я­то го об­х­ва­ща е в не­бес­но син цвят.
- Пред­с­тои да нап­ра­ви­те и дру­ги вит­ра­жи в Се­ми­на­ри­я­та. Те как­во ще пред­став­ля­ват и къ­де ще бъ­дат пос­та­ве­ни?
В мо­мен­та за­поч­ва из­г­раж­да­не­то на два те­ма­тич­ни вит­ра­жа ­ “Пет­де­сет­ни­ца” и “Ко­ръ­бът на спа­се­ни­е­то”, ко­и­то ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни във фо­а­йе­то на цен­т­рал­на­та се­ми­нар­с­ка сгра­да.
Пред­с­тои пос­та­вя­не­то на вит­ра­жи и в биб­лио­те­ка­та на Се­ми­на­ри­я­та, ко­и­то ще пред­с­тав­ля­ват бук­ви­те на две­те аз­бу­ки ­ гла­го­ли­ца­та и ки­ри­ли­ца­та. 

Раз­би­ра се то­ва е дъл­га, от­го­вор­на и спе­ци­фич­на ра­бо­та, но с Бо­жи­я­та бла­гос­ло­вия и с бла­го­раз­по­ло­же­ни­е­то на отец рек­то­ра ар­хи­ман­д­рит Си­о­ний се на­дя­вам в ско­ро вре­ме Со­фийс­ка­та ду­хов­на се­ми­на­рия да при­до­бие един по-при­вет­лив и све­тъл вид, кой­то да рад­ва всич­ки вяр­ва­щи.   

Интервюто е предоставено на „Двери на Православието” от в. „Семинарист”. Вестникът е издание на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” и съдържа новини от живота на учебното заведение, материали на ученици и преподаватели, душеполезни четива и др. под. Разпространява се безплатно.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/qad 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Смирението е единственото нещо, от което имаме нужда; когато има други добродетели, човек все пак може да падне, ако няма смирение; със смирението обаче човек не може да падне.

Герман Атонски Стари