Мобилно меню

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (18 Votes)

uni1Православният богословски факултет към Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий" обявява своите магистърски програми за новата академична година.

Кандидатите за следдипломно обучение подават лично или чрез друго лице документи за кандидатстване: от 16 септември до 26 септември 2013 г. (от 8:00 до 16:30 ч.) в бюрата за прием на документи. тел. 062 618 362; 062 618 243.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА БАКАЛАВРИ ИЛИ МАГИСТРИ ОТ СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

1. Богословие на личността и обществото

Направление – Религия и теология

Форма на обучение – задочна/дистанционна

Продължителност – 2 семестъра

Ръководител: доц. д-р Свилен Тутеков

Катедра „Библейско и систематическо богословие”, каб. 24 тел. 062 618 362

Магистърската програма Богословие на личността и обществото се организира и провежда по инициатива на катедра „Библейско и систематическо богословие” към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий”. Материално-техническото и административно обезпечаване на програмата се осигурява от Православния богословски факултет.

За магистърската програма Богословие на личността и обществото имат право да кандидатстват студенти, придобили ОКС „бакалавър” по специалност Теология в ПБФ на ВТУ „Св. Кирил и Методий”, в БФ на СУ „Св. Климент Охридски” и в други университети в страната и чужбина.

Магистърската програма „Богословие на личността и обществото" предлага профилирано обучение в областта на богословието с акцент върху антропологията, социологията и еклисиологията. Програмата има за цел задълбоченото изучаване на изворите, формирането и богословските предпоставки на църковното учение за личността и обществото. Обучението в рамките на магистърската програма предполага специализираното занимание с актуалните проблеми на християнската антропология и социология, както и придобиването на умения за подготовка и защита на магистърска теза.

2. Историческо и практическо богословие

Форма на обучение – задочна; продължителност – 2 семестъра

Ръководител: доц. д-р архим. Авксентий

Катедра „Историческо и практическо богословие”, каб. 24, тел. 062 618 243

Магистърската програма по историческо и практическо богословие се организира и провежда по инициатива на катедра „Историческо и практическо богословие” към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий”. Материално-техническото и административното обезпечаване на програмата се осигуряват от ПБФ.

За магистърска програма „Историческо и практическо богословие" имат право да кандидатстват студенти, завършили 8 семестъра и получили бакалавърска степен в специалността Теология във ВТУ „Св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски” и други университети в страната.

Магистърската програма „Историческо и практическо богословие” има за цел да даде задълбочени познания по Теология в областта на историята и служението на Църквата. Тя включва теми, осветляващи различни аспекти от общата и българската църковна история, а също и теми, свързани с отделни детайли в православната богослужебна практика.

3. Църковни изкуства – Иконопис

Форма на обучение – редовна, продължителност – 2 семестъра

Ръководител: доц. Миглена Прашкова

Катедра „Църковни изкуства”, каб. 29, тел. 062 618 387

Магистърската програма по „Църковни изкуства” направление „Иконопис” подготвя художници-иконописци. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен „бакалавър” от специалност Иконография.

Задачата е студентите да развият усвоените в степен „бакалавър” практически и теоретични познания по иконопис, като усъвършенстват уменията си в различните иконописни техники, а в теоретичния блок дисциплини да задълбочат и обогатят знанията си по теория и история на църковното изкуство и архитектура.

Целта на обучението в степен „магистър” е завършилите направление „Иконопис” да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.

4. Църковни монументални изкуства

Форма на обучение – редовна, продължителност – 2 семестъра

Ръководител: доц. Евгений Николов

Катедра „Църковни изкуства”, каб. 29, тел. 062 618 387

Магистърската програма по „Църковни изкуства” направление „Църковни монументални изкуства” подготвя художници в тази област. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен „бакалавър” от специалност Иконография.

Задачата е студентите да развият усвоените в степен „бакалавър” практически и теоретически умения в областта на монументалните изкуства (стенопис и мозайка) и да повишат уменията си в различните монументални техники; в теоретичния блок дисциплини: да задълбочат знанията си по теория и история на църковното изкуство и архитектура.

Целта е завършилите степен „магистър”, направление „Църковни монументални изкуства” да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.

5. Църковни изкуства – дърворезба

Форма на обучение – редовна, продължителност – 2 семестъра

Ръководител: доц. Симеон Захариев

Катедра „Църковни изкуства”, каб. 29, тел. 062 618 387

Магистърската програма по „Църковни изкуства” направление „Дърворезба” подготвя художници-дърворезбари. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен „бакалавър” от специалност Иконография.

Задачата е студентите да развият усвоените в степен „бакалавър” практически и теоретически познания по дърворезба, като усъвършенстват уменията си в различните дърворезбени техники, а в теоретичния блок дисциплини да задълбочат и обогатят знанията си по теория и история на църковното изкуство и архитектура.

Целта на обучението в степен „магистър” е завършилите направление „Дърворезба” да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.

6. Църковни изкуства. Църковни изкуства – иконопис

Форма на обучение – редовна, продължителност – 4 семестъра

Ръководител: доц. Миглена Прашкова

Катедра „Църковни изкуства”, каб. 29, тел. 062 618 387

Специалността подготвя художници в областта на църковните изкуства като актуализира традициите на православната живопис и дърворезба. Магистърската програма по „Църковни изкуства – иконопис”, направление „Изобразително изкуство”, подготвя специалисти в областта на иконописта. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен „бакалавър” от направление Изобразителни изкуства.

В учебния план е намерен подходящ баланс между изучаваните иконописни техники и теоретичните дисциплини – история и теория на християнското изкуство и богословие.

В трети и четвърти семестър студентите имат възможност да се запознаят с други църковни изобразителни жанрове като стенопис и дърворезба, което е необходимо условие за обучението на кадри, подготвени да работят в синтез между църковните изкуства, обвързан с богослужебната практика.

7. Църковни изкуства. Църковни монументални изкуства

Форма на обучение – редовна, продължителност – 4 семестъра

Ръководител: доц. Евгений Николов

Катедра „Църковни изкуства”, каб. 29, тел. 062 618 387

Специалността подготвя художници в областта на църковните изкуства като актуализира традициите на православната живопис и дърворезба. Магистърската програма по „Църковни монументални изкуства”, направление „Изобразително изкуство”, подготвя специалисти в областта на църковните монументални изкуства. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен „бакалавър” от направление „Изобразителни изкуства” (признават се 180 кредита).

В учебния план е намерен подходящ баланс между изучаваните монументални техники и теоретичните дисциплини – история и теория на християнското изкуство и богословие.

В трети и четвърти семестър студентите имат възможност да се запознаят с други църковни изобразителни жанрове като пластика и дърворезба и иконопис, което е необходимо условие за обучението на кадри, подготвени да работят в синтез между църковните изкуства, обвързан с богослужебната практика.

8. Църковни изкуства – дърворезба

Форма на обучение – редовна, продължителност – 4 семестъра

Ръководител: доц. Симеон Захариев

Катедра „Църковни изкуства”, каб. 29, тел. 062 618 387

Специалността подготвя художници в областта на църковните изкуства като актуализира традициите на православната живопис и дърворезба. Магистърската програма по „Църковни изкуства – дърворезба”, направление „Изобразително изкуство”, подготвя специалисти в областта на църковната дърворезба. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен „бакалавър” от направление „Изобразителни изкуства”.

В учебния план е намерен подходящ баланс между изучаваните дърворезбени техники и теоретичните дисциплини – история и теория на християнското изкуство и богословие.

В трети и четвърти семестър студентите имат възможност да се запознаят с други църковни изобразителни жанрове като стенопис и иконопис, което е необходимо условие за обучението на кадри, подготвени да работят в синтез между църковните изкуства, обвързан с богослужебната практика.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА БАКАЛАВРИ ИЛИ

МАГИСТРИ ОТ ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Теология

Форма на обучение – задочна; продължителност – 5 семестъра

Ръководител: доц. д-р Мариян Стоядинов

Катедра „Библейско и систематическо богословие”, каб. 24, тел. 062 618 362

Магистърската програма по Теология се организира и провежда по инициатива на Катедрите „Библейско и систематическо богословие” и „Историческо и практическо богословие” към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Материално-техническото и административното обезпечаване на програмата се осигуряват от ПБФ.

За магистърската програма по „Теология” имат право да кандидатстват бакалаври и магистри от други специалности.

Магистърската програма по Теология е предназначена за завършили висше хуманитарно образование, които проявяват интерес към православното богословие, православната духовност и религията въобще и желаят да продължат своето образование. Тя дава възможност на имащите интерес към проблематиката да се запознаят с основните теми в областта на библеистиката, историята и учението на Църквата, както и отделни аспекти от църковното служение в съвременен контекст.

2. Религиозно oбразование

(за завършили друго професионално направление с придобита педагогическа правоспособност)

Форма на обучение – задочна; продължителност – 2 семестъра

Ръководител: доц. д-р Магдалена Легкоступ

Катедра „Историческо и практическо богословие”, каб. 24, тел. 062 618 243

Магистърската програма по „Религиозно образование” се организира и провежда по инициатива на катедрите „Историческо и практическо богословие” и „Библейско и систематическо богословие” към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Материално-техническото и административното обезпечаване на програмата се осигуряват от ПБФ.

Магистърската програма по „Религиозно образование” е предназначена за кандидати с вече придобита педагогическа правоспособност, завършили образователно-квалификационните степени „Бакалавър” или „Магистър” в друго професионално направление. Тя е много подходяща за учители, които проявяват интерес към религиозното познание и православната духовност и желаят да преподават религия като възможност за допълване на учителския си норматив под формата на СИП или ЗИП. Интензивният учебен план дава възможност за въвеждане в тематиката на библеистиката, догматическото, литургическото и нравственото богословие, християнското изкуство, историята на религиозните учения и съвременното религиозно образование като основа на широко застъпена методико-практическа подготовка за провеждане на обучение по религия.

Обучаваните в специалността получават квалификация „учител по религия”. Те придобиват знания и умения в теоретичен и практико-приложен план, за да могат да работят професионално като преподаватели по религия и експерти по въпросите на интеркултурните и междурелигиозните взаимодействия в образованието.

Завършилите специалност „Религиозно образование” притежават умения за осъществяване на научно-педагогическа и приложно-методическа образователна дейност, отговаряща на нуждите на съвременното българско училище от учители по религия с адекватен на съвременността светоглед и актуален профил на образование, творческо мислене и активно гражданско поведение.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xypwh 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Бог слиза при смирените, както водата се стича от хълмовете към долините.

Св. Тихон от Воронеж