Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (10 Votes)
1_73.jpgБогословският факултет на Софийския университет обявява магистърските си програми за учебната 2010-2011 година.

1. ВЯРА И ЖИВОТ – ръководител: доц. д-р Димо Пенков
Редовно обучение,  специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра.
Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра.
Редовно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.
Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.

Програмата се организира и провежда  с цел да подготви специалисти в областта на  систематическото и практическото богословие (нравствено, догматическо и пр.)

2. ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. Екатерина Дамянова
3адочно обучение – специалисти(2 сем.) държ.субсидия и платено обуч. и неспециалисти(4 сем.), платено обучение;    
Редовно обучение – специалисти, 2 семестъра, държавна субсидия и платено обучение. 

Целта на програмата е да предостави на магистрите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на  богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство. 
 
3. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА – ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов 
Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение, държавна субсидия.  
Задочно обучение,  неспециалисти, 4 семестъра,  платено обучение. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Целта е да се подготвят специалисти, практици – певци и диригенти, и теоретици за работа в посочените сфери на богословието. 

4. РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ръководител: доц. д-р Божидар Андонов 
Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение и държавна субсидия. 
Задочно обучение, неспециалисти, 4 семестъра, платено обучение. 
Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на теологията, които придобиват и учителска правоспособност и е възможно да се реализират като преподаватели по религия както в системата на средното, така и в системата на висшето образование. 
 
5. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл.ас. д-р Павел Павлов 
Задочно обучение, специалисти(държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра. 
Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра. 
Обучението дава възможност на студентите да се запознаят с богословската наука от гледна точка на настоящия момент.  
 
6. ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО – ръководител: гл.ас. д-р Павел Павлов 
Задочно обучение, специалисти(държавна субсидия и платено обучение) – 4 семестъра. 
Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра. 
Предназначение: за работещите в областта на туризма и за всички,които желаят да се реализират в областта на туристическите посреднически агенции, гидове на обекти от религиозен туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели от Геолого-Географския факултет на СУ. 
 
НЕ СТАРТИРА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, В КОЯТО КАНДИДАТИТЕ СА ПОД 6 ЧОВЕКА 
При нестартиране на програмата – платените такси за кандидатстване НЕ се възстановяват! 

За повече информация и документи за прием в Магистърските програми: Канцелария (отдел) “Студенти” на Богословски факултет на СУ,-пл. “Св. Неделя” № 19,  инспектор Иво Начев, тел. 02/ 989 01 15, вътр. 15. 
 


ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ 
  при приема на кандидати-неспециалисти в магистърските програми по специалността ТЕОЛОГИЯ 
 
Събеседването се провежда от комисия, която цели да провери: 
  •  Общокултурната осведоменост на кандидата;
  1. Мотивите за избора на съответната магистърска програма;
  2. Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата магистърска програма;
  3. Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите;
  4. Идеи и планове за професионална реализация;
Класирането на кандидатите става по успех, който се определя от: 
1.Среден успех от семестриалните изпити;
2.Среден успех от държавните изпити;
3.Оценка от събеседването.
 
Необходими документи при кандидатстване за магистърска степен: 
1. Диплома за висше образование – оригинал и ксерокопие; 
2. Квитанция за платена такса за участие в конкурса; 
3. Молба-заявление по образец. 

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3adx 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)