Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)
1.gifШуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява на основание решение на Министерския съвет № 361/16.5.2009 г. докторантури, държавна поръчка, за учебната 2009/2010 г. по следните научни специалности и форми на обучение:

Шифър: 05.01.17

Научна специалност: Теология (Патрология) – задочно обучение – 1 бр.
Научна специалност: Теология (Църковна история) – редовно обучение – 1 бр. (с пълна държавна стипендия 450 лв).

Срок за подаване на документи: от 1.7.2009 г. до 31.8.2009 г.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление до Ректора на университета за участие в конкурса (закупува се на място).
2. Нотариално заверено копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея. Завършилите двустепенна форма на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”.
3. Автобиография (CV).
4. Медицинско свидетелство от психодиспансера по местоживеене.

Документите се приемат в корпус 1 на Шуменския университет, ул. „Университетска” 115, ет. 1, кабинет 115.

За информация: тел. 054/830-309; 830-495, вътр. 215, 276.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски). Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и се включват в кандидат-докторантски справочник, който е на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит (продължителността на провеждане е 4 часа).

Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Много добър (5.00) за докторанти по държавна поръчка и Много добър (4.50) за докторанти срещу заплащане.

Оценките се оформят с точност до 0.25. До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Бел. За участие в конкурса се изисква доказано владеене на езици, познаване на западната, руската и българската библиография и съпричастие към дисциплината, вкл. публикации.


 

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33rf9 

Разпространяване на статията:

 

 

Нов проект

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

Какво представлява проектът?

За кого е предназначено изданието?

Kое прави това издание различно?

Как можете да помогнете:

Карикатура на седмицата