Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)

2022 04 15 16 51 09Днес беше обявен конкурс за длъжността директор на дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Изискванията към кандидатите са да имат най-малкото магистърска степен и седем години професионален опит.

Допълнителни умения и квалификации, които носят предимство на кандидатите са: висше образование в професионалните направления история, филология, философия, богословие и право.

Предимство ползват българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по  чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Те имат предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Кандидатите трябва да представят Концепция за стратегическо управление. Тема на разработката е: „Роля на дирекция „Вероизповедания“ при осъществяването на държавната политика в областта на правото на вероизповедание – актуална роля и предложения за развитие“. Провежда се и интервю с кандидата.

Документи се подават в София на бул. „Дондуков“ № 1 или e-mail: s.hristova@government.bg.

Краен срок за подаване на документи е 29.04.2022 г. до 17:00 ч.

Повече информация – тук.

Описание на длъжността директор на дирекция „Вероизповедания“:

Изготвя становища за регистрация на вероизповедания. Продължаване престоя на чуждестранни свещенослужители. Дава разрешения за получаване на хуманитарна помощ. Изготвя анализи и становища за решения на Министерския съвет за откриване на училища за свещенослужители, определяне почивните дни на празниците за изповеданията, различни от източноправославното. Прави предложения за разпределение на държавната субсидия, предназначена за вероизповеданията. Организира изготвянето на становища от дирекцията по проекти на актове на Министерския съвет. Предоставя информация на главния секретар на Министерския съвет за проблеми по движението на материалите, съгласно функциите на дирекцията. Организира, контролира, координира и отчита дейността по поддържане на Националния регистър на местните поделения на вероизповеданията, регистрирани в СГС. Участва в заседания на Министерския съвет, когато представя становища по въпроси от дневния ред и в работните съвещания по въпроси, включени във функциите на дирекцията. Организира и ръководи работата на експертна работна група по въпросите на вероизповеданията и когато му бъде възложено участва в работата на комисиите на Народното събрание. Внася предложения за развитието на нормативната уредба за вероизповеданията. Заверява дипломите на студентите от висшите духовни училища, разкрити по реда на Закона за вероизповеданията. Координира и контролира дейността по поддръжката и актуализацията на националния регистър на молитвените домове, храмове и манастири на регистрираните религиозни институции.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8rurd 

Разпространяване на статията: