Мобилно меню

4.7549019607843 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (102 Votes)

maxresdefaultНа 10 и на 13 януари в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състояха заключителните заседания на конкурсите за заемане на академична длъжност доцент и професор съответно. И двамата кандидати са от преподавателите във факултета. С положително решение на научните журита и по двете процедури беше решено доцент д-р Клара Асенова Тонева да бъде назначена на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.4. „Религия и теология“ („История на религиите“), а главен асистент д-р Любомир Ангелов Игнатов – на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.4. „Религия и теология“ („Източна църковна музика“).

Доц. д-р Клара Тонева участва в конкурса с две монографии, четири студии, шестнадесет статии и две учебни помагала. Основният труд за участието ѝ в конкурса е монографията „Секуларизираната религиозност“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С. 2018, 208 с., ISBN: 978-954-07-4399-8. Трудът е обсъден в катедра „Историческо и систематическо богословие“ (протокол № 5/16.1.2018 г.) с участието на петима хабилитирани, от които двама професори, и му е дадена положителна оценка.

Монографията „Секуларизираната религиозност“ преосмисля и допълва въведения от покойния сръбски професор прот. Радован Бигович концепт за религиозната секуларизация. В първа глава, озаглавена „Безбожността на секуларния свят“, се разяснява понятието за секуларизираната религиозност. Използвани са постановки от изследванията на българския учен от първата половина на миналия век проф. архим. Евтимий (Сапунджиев), като те се осъвременяват в светлината на модерното православно богословие. Втората глава – „Секуларизмът като нов вид религиозност“ – разглежда основните прояви на секуларизираната религиозност: първо, съвременната секуларизирана държава като предмет на обожествяване, второ – секуларизираният национализъм, трето – абсолютизирането на науката, четвърто – психоанализата като месианско религиозно движение, което свежда душегрижието до психотерапия, и, пето – марксизмът, който се е превърнал в секуларна религия на човекобога. Третата глава „Секуларизацията – врата към религиозна радикализация“ е посветена на религиозния (ислямски и християнски) фундаментализъм. Изведени са пресечните им точки, общите теми и цели, както и консолидацията им пред заплахата, която виждат в секуларизма. Разглежда се и отговорът на тази консолидация в лицето на светския фундаментализъм. Четвъртата глава „Отговорът на Църквата – служение и образование“ разглежда православната идентичност, христоцентричните начала на православната вяра и най-съществените черти на православната мисия.

Рецензиите и становищата на професори и доценти, изразили преценка за научната продукция на Клара Тонева, я определят като „завършен специалист в своята област“.

Заслужава да се отбележи и фактът, че д-р Клара Тонева е първата жена-професор по богословие в България. В чужбина има много жени-професори по православно богословие, но за България това е първият и то много успешен пример, който е гордост за БФ и насърчение за останалите преподавателки по богословски дисциплини в СУ и в другите университети у нас.

Клара Тонева придобива магистърска степен по богословие в Богословския факултет на СУ през 1995 г. Защитава докторска дисертация на тема „Положението на мюсюлманката като съвременно предизвикателство за исляма“ през 2004 г. Хабилитира се в направление 2.4. „Религия и теология“ („История на религиите“) и е доцент по История на религиите в БФ на СУ от 2012 г. От 2006 до 2017 г. доц. Тонева е била научен ръководител на четиринадесет дипломанти, научен ръководител е на осем докторанти, от които трима вече са защитили, а един е в процедура по защита.

l inatovГл. асистент д-р Любомир Игнатов участва в конкурса за доцент с четиридесет и два публикации – статии, студии и една монография. Седемнадесет от тях са от 2018 г. насам, т. е. от времето на защитата на дисертацията му, като пет са от последната 2021 г.

В становището си проф. дбн Дилян Николаев Николчев от катедра „Практическо богословие“ на БФ на СУ посочва, че в списъка не фигурира основният труд-монография, с който д-р Игнатов участва в конкурса (със заглавие: Псалмопението – духовно-музикална съкровищница на двата Завета. Книга за книгата „Псалтир“, С. 2021, ISBN 978-619-91934-1-9, 280 с.). Той отдава това на обстоятелството, че книжното тяло е отпечатано в последния момент от срока, обявен за подаване на документите по конкурса.

Монографията Псалмопението. Духовно-музикална съкровищница на двата завета разглежда в различни аспекти псалмопението и изобщо употребата на псалмите. Основната ѝ цел е да преоткрие, да синтезира, да представи и да осмисли чрез авторски коментари множество изследвания за мястото и значението на псалмопението от Древността до наше време. В увода авторът прави кратка характеристика на Псалтира, поставя въпроса за авторството на псалмите, за същността и функцията на псалмопението, както и кратък обзор на изследванията, посветени на проблематиката на труда. Сред основните тематични области в четирите глави на монографията са особеностите на певческите книги Псалтикон и Азматикон, пряко свързани с Псалтира; изследването на псалмовите надписи и припсалмовите термини, както и на псалмопенията или на отделните псаломски стихове, които са в богослужебния ред на Вечерната, Утринната, Литургията и останалите последования от денонощния богослужебен кръг. Текстът на монографията се основава на значително количество проучени източници, свързани с нейната тема – на български, руски, немски, английски и гръцки език, познаването на които показва ерудицията и задълбоченото навлизане в проблематиката на текста. Приносни са обобщаването и систематизирането на информация от многобройни публикации, тяхното коментиране и въвеждането на авторски наблюдения и изводи. Това превръща монографията на гл. ас. д-р Любомир Игнатов и в ценно пособие, което въвежда в спецификата на тази материя.

Рецензентите определено смятат за приносна цялостната научноизследователска, педагогическа и музикалнопрактическа дейност на д-р Любомир Игнатов.

Д-р Игнатов е роден на 10 април 1963 г. Завършил е последователно Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ на гара Черепиш, Врачанско, и Духовната академия „Св. Климент Охридски“. Работи като преподавател по източноцърковно пеене и богослужебен ред (Типик) в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, в Пловдивската духовна семинария „Св. Кирил и Методий“ и в катедра „Практическо богословие“ на БФ на СУ. През 2007 г. получава отличие за най-добър учител от Министерството на образованието и науката. През 2018 г. защитава дисертация и получава образователната и научна степен „доктор“ в областта на източноцърковното пеене. Д-р Игнатов е член на църковното настоятелство при параклиса на Богословския факултет, диригент на хора за източноцърковни песнопения при същия факултет, както и основател, ръководител и диригент на хор „Софийски псалти“. Като диригент и църковен певец е участвал в редица концерти у нас и в чужбина с репертоар от областта на църковната музика.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8qppp 

Разпространяване на статията: