Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

PentecostБогослужебните текстове на Православната църква са малки литературни форми, но това са истински бисери. Те не са просто поетични творби, които доставят наслада на ценителите на изящното слово. Те са една съдържателна проповед в стихове и строфи, израз на основните истини на нашата вяра. Най-често обаче те остават неразбрани, а също толкова често те не се и изпълняват в нашата Църква поради... липса на певци и други нелицеприятни причини. Последният факт, разбира се, не отменя техните качества, нито намалява тяхната стойност, а само нас, богомолците, ощетява.

Все пак ето нещичко от богатството на днешния празник, за да се види, че редица известни молитвени песнопения са съставени в чест и памет на велики празници, както са Видехом свет истинный от завършека на светата Литургия, Царю небесный от началото на дневните богослужения и пр.

Велика вечерна, първа стихира на „Господи, воззвах“, гл. 1:

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν, καὶ τὸ μυστήριον ὅσον; Ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοῶμέν σοι· Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοι. 

Пятдесятницу прaзднуим, и Духа пришeствие, и предложeние обещaния, и надeжды исполнeние, и тaинство елико, яко велико же и чeстно. темже вопиeм ти: Содетелю всех, Господи, слaва Тебе.

Петдесетница празнуваме и пришествието на Духа, и изпълнение на обещанието, и осъществяване на надеждата. И какво тайнство – велико и почитано! Затова Ти казваме, Създателю на всичко: Господи, слава на Тебе!

Пета стихира на „Господи, воззвах“, гл. 2:

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν Πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσε.

Видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла ест.

Видяхме истинската светлина, получихме небесния Дух, намерихме истинната вяра, покланяме се на неразделната Троица, защото Тя ни е спасила.

Трета стиховна стихира, гл. 6:

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Царю небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни Подaтелю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия сквeрны, и спаси, Блаже, дyшы нaшя.

Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подател на живота, дойдѝ и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благи, нашите души.

Превод от гръцкия оригинал: проф. Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uxdqy 

Разпространяване на статията: