Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)
„Всеп­ра­вос­ла­вен све­тил­ник”, та­ка бе на­ре­чен све­ти крал Сте­фан Ми­лу­тин, чи­и­то мо­щи по Бо­жия ми­лост се по­ко­ят сто­лич­на­та мит­ро­по­лит­с­ка ка­тед­ра­ла „Св. Не­де­ля” по вре­ме на праз­нич­но­то бо­гос­лу­же­ние. Све­та­та Ли­тур­гия в де­ня на не­го­во­то чес­т­ва­не, 30 ок­том­в­ри, бе ог­ла­ве­но от Зне­пол­с­кия епископ Ни­ко­лай. В със­лу­же­ни­е­то взе­ха учас­тие про­то­син­ге­лът ар­химандрит Йо­ан, хра­мо­во­то ду­хо­вен­с­т­во и сто­лич­но­то све­щен­с­т­во.

По слу­чай праз­ни­ка мо­щи­те на све­те­ца бя­ха из­ло­же­ни за пок­ло­не­ние на спе­ци­а­лен по­ди­ум в цен­тъ­ра на хра­ма. Въп­ре­ки дел­нич­ния ден мно­го сто­ли­ча­ни дой­до­ха да от­да­дат по­чит на св. Сте­фан Ми­лу­тин - сръб­с­ки крал, но и све­тец с всеп­ра­вос­лав­на по­чит и зна­че­ние, чи­и­то мо­щи се на­ми­рат в Со­фия от 1460 г. и до днес.

Спо­ред обе­та, кой­то дал све­ти крал Сте­фан, вся­ка го­ди­на от сво­е­то 42-го­диш­но ца­ру­ва­не пос­т­ро­я­вал храм с при­ле­жа­щи към не­го сгра­ди за си­ро­пи­та­ли­ща, бол­ни­ци, учи­ли­ща. Ка­то един ис­тин­с­ки по­ма­за­ник Бо­жий той вло­жил всич­ки­те си си­ли и бо­гат­с­т­во в то­ва де­ло, ка­то не са­мо из­г­раж­дал цър­к­ви, но и съг­раж­дал от по­ве­ре­ния му от Бо­га на­род Цър­к­ва­та Бо­жия. В сво­е­то сло­во към бо­го­мол­ния на­род епископ Ни­ко­лай при­зо­ва: „Не­ка по при­ме­ра на св. крал Сте­фан и ние бла­го­ра­зум­но скъ­пим вре­ме­то на своя жи­вот, ка­то не са­мо вся­ка го­ди­на, а и все­ки ден, и все­ки миг съг­раж­да­ме от се­бе си дом Гос­по­ден”.

По тра­ди­ция в на­ве­че­ри­е­то на праз­ни­ка мо­щи­те на све­те­ца, ко­и­то се по­ко­ят в спе­ци­ал­на ра­ка в дяс­но пред све­тия ол­тар, се вна­сят в ол­та­ра и се по­ла­гат вър­ху све­тия прес­тол, къ­де­то се из­вър­ш­ва пре­об­ли­ча­не­то му в но­ви, спе­ци­ал­но уши­ти одеж­ди. Ста­ра­та му ри­за се на­ряз­ва на пар­чен­ца и се раз­да­ва за бла­гос­ло­ве­ние на вяр­ва­щи­те.

Снимки: авторът

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33ypq 

Разпространяване на статията: