Мобилно меню

4.7391304347826 1 1 1 1 1 Rating 4.74 (46 Votes)
1_88.jpgОт новоучредения свещенически синдикат към КТ "Подкрепа" са изпратили писмо до социалния министър Тотю Младенов с предложения за промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, касаещи църковните длъжности. Предлага се и създаването на експертна група, която да обсъди необходимите промени. В писмото по-конкретно се казва:

"Във връзка с установени грешки и пропуски в Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, 2011 г., по отношение на лицата, заемащи различни длъжности в институции към Българската православна църква, правим предложение за промяна в НКПД, 2011.

Предлагаме в Клас 2 - Специалисти, група 263 - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти, единична група 2636 - Духовници и специалисти по религии:

1. Да се заличи позиция 2636 9003 - Владика
Мотиви: Терминът Владика също като дядо и отче се използва за обръщение към църковен служител, но с по-висок сан, напр. епископ. Също така владика и епископ имат едно и също значение, само че владика е славянско наименование, а епископ латинско наименование.

2. Да се заличи позиция 2636 9005 - Енорийски свещеник.
Мотиви: длъжността е свещеник, а той съгласно Устава на Българската православна църква може да бъде с енория (тоест енорийски) или без енория (с назначение). Освен това петата цифра на кода неправилно е посочена 9, тъй като длъжността не е изборна, а е с назначение.

3. Да се включи позиция 2636 3--- Свещеник - първа степен.
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Свещеник - първа степен е завършено средно образование.

4. Да се включи позиция 2636 7--- Свещеник - втора степен
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Свещеник - втора степен е образователно-квалификационна степен магистър.

5. Да се включи позиция 2636 3--- Дякон - първа степен.
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Дякон - първа степен е завършено средно образование.

6. Да се включи позиция 2636 7--- Дякон - втора степен
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Дякон - втора степен е образователно-квалификационна степен магистър.

Използваме възможността да изразим възмущението си от поставянето на българските свещеници в отменената вече Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България, 2005, в група 514, където са редом до длъжности като компаньонки, работещи в погребални агенции, келнери и др.

С уважение към труда на гореизброените, които са в грижите на Българската православна църква, считаме, че на свещенослужителите от православното изповедание, определено в Конституцията като традиционно за България, дължим повече уважение. Неодстойно е да бъде приравнявано душепастирското и душеспасително свещенослужение към тази група.

Изразяваме готовност за предоставяне на повече информация и за участие в експертна група за обсъждане на направените от нас предложения."

В друго писмо отново до социалния министър от 11 януари т. г. К. Тренчев и иконом Н. Ризов искат от министъра на упражни правомощията си и да назначи проверка за това, дали се спазват разпоредбите на българското трудово и осигурително законодателство по отношение на свещено- и църковнослужителите във всички епархии в страната. По-конкретно в писмото се казва:

"...Основна задача, която си поставя този синдикат, е защитата на законоустановените права на свещено- и църковнослужителите в областта на трудовите и осигурителните отношения съгласно българското законодателство.

Във всички епархии правата на тези служители системно се нарушават - не са налице трудови договори, голяма част от служителите не получават полагащите им се трудови възнаграждения, отпуски, командировъчни, социални придобивки. Същите не са осигурени здравно и социално. Нещо повече - доведени са до мизерно съществуване и са третирани като крепостни селяни от епохата на феодализма.

По този начин грубо се нарушават Кодексът на труда, Кодексът за социално осигуряване, чл. 3, ал. 2 и чл. 29 от Закона за вероизповеданията. Нарушава се и самият Устав на Българската православна църква - чл. 135, т. 21, който гласи, че енорийският свещеник има право да получава ежемесечно парично възнаграждение от Светия Синод в размер, определен на основата на размера на осигурителния праг, установен в бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Определеното по този ред възнаграждение не може да бъде по-малко от минималния осигурителен праг.

Уважаеми г-н министър, като считаме, че изложеното по-горе е недопустимо за една правова държава, в която гражданите са равни пред закона, настояваме пред Вас да упражните правомощията си и да разпоредите проверка, дали се спазват разпоредбите на българското трудово и осигурително законодателство по отношение на свещено- и църковно служителите във всички епархии в страната".


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33k4d 

Разпространяване на статията: