Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

240px-Avksentiy VeleshkiВъведение

По една или друга причина създаването на Самоковското богословско училище – дори и само по себе си едно значимо и светло явление от Възрожденската история на Самоков през ХІХ век - е почти непознато както за официалната българска историография, така и за местното краезнание. А то е неотменна част от онези големи общобългарски обществени движения, които в крайна сметка довеждат и до отделянето на самостоятелната Българска екзархия от Цариградската патриаршия, и до покриването на българските земи с модерни образователни институции. И подобно на тези големи общобългарски движения е осъществено в условията на липса на каквато и да е държавна подкрепа и в една изключително враждебна социална среда; но с усилията на онзи тип възрожденски българи и самоковци, които в името на националния напредък и общото добруване отдават всеки каквото може: богатите – парите си, умните – идеите си, трудолюбивите – труда си, монасите – молитвите си...

От „чисто” образователна гледна точка необходимостта от създаването на модерно българско богословско училище, което да подготвя свещеници не с педагогическите методи на килийните училища, а по учебни планове и програми, които се използват през онази епоха в руските и европейските богословски учебни заведения, се осъзнава в българското общество някъде през 50-те години на ХІХ век, когато все повече български младежи имат възможността да получат образование в подобни институции. И макар че първоначално самата идея за „отваряне” на богословско училище възниква сред монасите в тясно свързания със Самоков Рилски манастир, които през 1851 г. дори изпращат специална делегация до православна Русия за събиране на помощи и оказване на съдействие за нейното осъществяване, както и правят няколко опита за превръщането на намеренията в реалност, истинският идеолог на създаването на модерното богословско училище в Самоков е митрополит Авксентий Велешки (на снимката).

Идеята за създаването на Самоковското богословско училище

Известно е, че роденият в Самоков през 1798 г. виден български духовник и участник в националното движение за църковна независимост Авксентий Велешки след своята смърт през 1865 г. оставя значителни средства чрез завещанието си за назначаването в самоковското централно училище на висококвалифициран учител по богословие, който да преподава така необходимите за образованието на българските духовници богословски науки. Нещо повече. В завещанието той включва и специална клауза, предоставяща възможността на изпълнителите на завещанието – по трима избрани представители от самоковската община, от цариградската община и от монашеското братство на Рилския манастир, да използват средствата за учредяването в Самоков или в друг град на България на духовна семинария, ведно с някакъв евентуален друг капитал, имащ същата цел. 

Макар и радушно прегърнато от самоковската общественост, първоначално реализирането на тази идея бива отложено поради оспорването на завещанието от родствениците на починалия. В крайна сметка обаче, за около десет години идеята се превръща в реалност въпреки всички повратности в нашата история през този период.

Хроника на създаването на Самоковско-рилското богословско училище

Основните инициативи, които довеждат до създаването на Самоковско-рилското богословско училище, биха могли да бъдат представени приблизително в следния хронологичен порядък.

През 1869 г. монаси от Рилския манастир пишат до П. Р. Славейков, редактора на излизащия в Цариград в. „Македония”, писмо, в което излагат необходимостта от откриването на общобългарска духовна семинария, която да подготвя „учени свещеници”.

През 1870 г., според дописка в същия вестник, монаси от Рилския манастир потърсили съгласието на Цариградската патриаршия за откриване на духовна семинария.

През 1873 г. архимандрит Йосиф пише до митрополита на Самоковска епархия Доситей Самоковски, че с оглед на засиленото влияние на протестантството в Самоков (породено от дейността на американските богословски училища в града) е необходимо съдействието на екзархията за скорошно откриване на православно богословско училище в Самоков.

През 1874 г. един от образованите и интелигентни граждани на Самоков, Д. Благоев, излага в свое писмо до митрополит Доситей Самоковски необходимостта от откриване на богословско училище не в Рилския манастир, а в Самоков.

През лятото на същата 1874 г. в Самоков се провеждат няколко общоградски събрания, на които присъстват представители на еснафите, духовници, учители и граждани, на които се вземат решения за създаване на депутация от самоковци, която да проведе работни срещи с духовенството на Рилския манастир с оглед получаване на неговата благословия и финансова подкрепа, както и започването на събиране на дарения за построяването на сградата на новото училище.

През 1874 г. избраното самоковско пратеничество в състав З. Х. Гюров, Хр. А. Сребърница, Г. Х. Иванов и Д. Благоев се среща с игумена на Рилския манастир Пантелеймон и с монашеското братство и получава не само благословия за начинанието, но и гореща подкрепа, както и значителна финансова помощ.

През зимата на 1874 г. се създават две комисии: едната за набиране на финансови средства чрез волни пожертвувания, а другата за събиране на материали, необходими за изграждане на новата училищна сграда. Взема се и решение за започване на строителството през пролетта на следващата 1875 г. За кратко време се набира значителен паричен ресурс, към който се добавят и постъплението от дарението на митрополит Авксентий Велешки, както и превърналата се в ежегодна финансова подкрепа от Рилския манастир.

През месец май 1875 г., след освещаване на мястото, започва строителството на училищната сграда.

През същата 1875 г. със съдействието на Русенския митрополит Григорий, който се застъпва пред валията на Дунавския вилает, включващ и Самоков, е издействана специална мазбата от меджлиса, която е изпратена в Цариград, откъдето е и получено съответното легитимиране на изграждането на богословското училище.

През месец август 1876 г. Самоковски митрополит Доситей свиква общоградско събрание в Самоков, на което излага историята на създаването на богословското училище, както и изпраща окръжно до Дупница, Джумая (Благоевград), Ихтиман, Бобошево и Рила, с което ги уведомява, че в епархийския център е открито ново училище, в което е въведена пловдивската образователна система, и че то има четвърти клас, специализиран по богословие, като приканва гражданите да изпращат ученолюбивите деца в него.

По този начин въпреки пропадналите опити на модерни за времето си училища в Пловдив и Габрово да въведат специализирано богословско образование, в Самоков е създадено едно, скоро превърнало се в общонационално богословско училище, в което ще имат възможността да учат някои от най-изтъкнатите български духовници, богослови и педагози в новата история на България, защото то – за разлика от съществуващото по онова време духовно училище към Лясковския манастир, предлага на своите възпитаници и твърде специфичния академичен градски дух, насърчаващ човешкия стремеж към обучение и личностен напредък, който е бил присъщ на възрожденски Самоков. 

Защо е станало възможно откриването на богословското училище в Самоков?

Ако трябва да бъдат търсени причините за откриването на богословското училище в Самоков, като основни измежду тях биха могли да бъдат изведени следните:

- Наличието на относително богато за епохата българско градско население, което е позволявало запознаването с авангардните европейски образователни идеи и безспорно е пораждало желанието те да бъдат въвеждани и у нас.

- Съществуващата в града уникална толерантност и същевременно конкуренция между присъщите за епохата религиозни образователни институции: в Самоков са функционирали две американски богословски протестантски училища, съществували са мюсюлмански духовни училища – медресета, през ХІХ век се създават едни от първите модерни класни училища в българските земи.

- Близостта с Рилския манастир, което навярно е и една от причините за присъщата всеотдайна религиозност и строг православен християнски дух на възрожденските самоковци, впечатлили и такъв чужд наблюдател на нашата народопсихология като чешкия евреин Константин Иречек.

- Самоковската епархия, чийто митрополит Доситей Самоковски е в основата на цялостния процес по откриването на богословското училище.

При всички случаи обаче откриването на богословското училище в Самоков е дело на всички самоковци от епохата, които са участвали в неговото създаване типично по възрожденски – напълно безкористно.

Учебният план по богословие и правата и задълженията на ученици и учители

Първоначално обучението в Самоковско-рилското богословско училище било организирано в четири класа, като богословски бил последният – четвърти клас, в който се изучавали следните предмети: богословие (църковна история и патрология), български език (теория на словесността), алгебра, всеобща история (стара), физика, естествена история (зоология), старобългарски език, турски език и църковно пеене.

Според училищния правилник контролът по подбор на учители бил изключително строг, а изискванията за високо образование и квалификация – задължителни. В своята дейност учителите били длъжни да спазват основните и съществуващи до днес дидактически принципи. Учениците също били длъжни да спазват задължителните училищни правила, като за нарушаващите ги били прилагани и редица строги физически санкции.

Общественото значение на Самоковско-рилското богословско училище

Самоковско-рилското богословско училище просъществувало като самостоятелна образователна институция до 1903 г., когато било преместено в София в специално изградена за целта сграда и наречено Софийска духовна семинария.

През 1877-1878 г. то подобно на всички училища в България било закрито. След 1878 г. първият български министър на просветата Марин Дринов изработил нова учебна програма за учебното заведение, както и нова организация на учебния процес. И макар че финансирането на училището станало държавно, и Рилският манастир, и общината в Самоков продължавали да внасят своите ежегодни вноски за неговата издръжка. През есента на 1881 г. поради ученически бунтове училището било преместено в Лясковец, но само две години по-късно – през 1883 г., то отново е върнато в Самоков.

В Самоковското богословско училище са получили своята подготовка блаженопочиналият Български екзарх и Софийски митрополит Стефан и блаженопочиналите митрополити Великотърновски Йосиф, Врачански Климент, Неврокопски Макарий, Видински Неофит, Доростолски и Червенски Михаил, а блаженопочиналият Великотърновски митрополит Филип е завършил курса на Петропавловската духовна семинария (чийто правоприемник след нейното закриване става Самоковско-рилското богословско училище).

 

 Литература:

1. Енциклопедия „България”, София, изд. БАН, 1988 г., т. 6, 21 с.

2. Семерджиев, Хр. „Самоков и околността му”, София, печатница „Ден”, 1912 г., фототипно издание, 163-178 с.

Сайтове: 
1. www.bg-patriarshia.bg/      
2.bg.wikipedia.org/
3.georgihadjiyski.blog.bg

Източник: Блог на Георги Хаджийски


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9hq89 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Стреми се с всички сили да проникнеш със сърцето си дълбоко в църковните чтения и пения и да ги издълбаеш върху скрижалите на сърцето си.

Игумен Назарий