Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
Библиографски списък на публикации за Н. Глубоковски, намиращи се в библиотеката на Богословския факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

1.Биографии и библиография : Петдесет години богословска наука в България : 1923-1973. // Г о д и ш н и к  на  Д у х.  а к а д.,  24 (50), 1974-75, 1978, с.129-198.

2.Гяуров, Христо Н. Професор д-р Николай Никанорович Глубоковски: По случай 20 години от смъртта му. // Д у х о в н а  к у л т у р а, XXXVII, 1957, № 5-6, с. 19-24.

3.Илиева, С.]. Предателството на Иуда Искариотски / [ С. Илиева ]. //  Д у х о в н а  к у л т у- р а,  XXXIII, 1953, № 4, с. 15-24. Подпис : С. И.
Личността на  Иуда у архим. Евтимий, Константин Мутафов, Глубоковски и др.

4.Някой библиографични данни, относно св. апостол Павла. //  Д у х о в н а  к у л т у р а, ХХХІ, 1951, № 7-8,  с. 48. Отзив за : 1. Н. Н. Глубоковски. Благовестие св. апостол  Павла по его произхождению и существу : в 3 тома. 2. Прот. Хр. Димитров. Св. ап Павел като пастир.-Пловдив, 1928 ; 3. Хр. Н. Гяуров. Живот и деиност на св. ап. Павла. ГБФ, С., 1946.

5.Стефан Софийски. Професор д-ръ Н. Н. Глубоковски. // Ц ъ р к о в ен  в е с т н и к, ХХХVІІІ, № 13, 26 март 1937, с. 145-148.

6. Цанков, Стефан протопр. Професор Н. Н. Глубоковски : Един голям руски ученъ. // Ц ъ р к о в е н  в е с т н и к, ХХХVІІІ, № 13, 26 март 1937, с. 149.

7. Цанков, Стефан протопр. Християнското всеединство като проблема в православното богословие : Посвещава се на светлата памет на Николай Н. Глубоковски. Ч. I. // Г о д и ш н и к  на  Д у х.  а к а д.,  4 (30), 1954-55, 1955, с.385-427.    Следва.

Съдържа:  І. Библейска основа : ІІ. Трагедия на раздялата : ІІІ Догма и разделение.

8. Шавелски, Геогри И. протопр. Н. Н. Глубоковски. // Д у х о в н а  к у л т у р а, VI, 1925, № 24-25, с. 97-108. Реч, по случай 35 години научна дейност.

9.Юбилейно тържество : По случай тридесетгодишнината  на Духовната академия ( Богословски факултет ) : 1923-1953. // Г о д и ш н и к  на  Д у х.  а к а д., 5 (31), 1955-56, 1956,  с.477-545.

10. Н. Н. Глубоковски. Летопис на БАН к ХХ, (Отделен отпечатък от       ГСУ. Богосл. факултет, .......) от Стефан Цанков. – София, 1940.
(сигнатура – Ф.V.1423)

За неговия брат:

11. Дорогой памяти неутолимаго искателя правды писателя и изобретателя врача Матвея Никаноровича Глубоковскаго (+1903 г., ХІІ, 11). – СПб., 1904.                                                                               (сигнатура – Ф.ІІ.432)

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/awpxr 

Разпространяване на статията: