Мобилно меню

3.4 1 1 1 1 1 Rating 3.40 (5 Votes)
Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” – наследник на традициите на Преславската духовна школа от ІХ-Х век, Ви кани да кандидатствате за студенти по теология бакалавърска програма. Недалеч от Шумен се намират развалините на старобългарските столици Плиска и Преслав, както и светилището с конника в Мадара. Университетът разполага с обновена учебна база, гарантирани общежития за всички студенти, безплатни басейни, игрища и тенис-кортове, интернет достъп във всяка стая и дори в студентските кафенета. Студентите-теолози разполагат с параклис към църквата “Св. Възнесение”, където провеждат практика по богослужение.    

Кандидатстудентският изпит ще се проведе на 21 и 22 юли 2008 г. от 8,00 часа. Свободните места са: 20 за редовно обучение и 15 за задочно.

Документи за кандидатстване

Чл. 12. Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документите си за кандидатстване в Университета. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.

Чл. 13. (1) Документи на кандидат-студенти се приемат от 16 юни 2008 г. до 11 юли 2008 г. включително (без неделните дни).

(2) След сроковете, определени в ал. 1, не се приемат кандидатстудентски документи и не се внасят корекции във вече подадените.

Чл. 14. (1) Комисиите по приемането на кандидатстудентски документи работят в посочените в чл. 13, ал. 1 дни от 8.00 до 16.00 ч.

(2) Документи се приемат в гр. Шумен - в сградата на Ректората, в гр. Добрич - в сградата на Колежа, в гр. Варна - в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, или в посочените в Приложение 4 и Приложение 5 бюра за прием на кандидатстудентски документи.

Чл. 15. За участие в конкурса кандидат-студентите подават следните документи:

1. Комплект кандидатстудентски документи (по образец);

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите;

3. Завършилите средно образование в легитимни училища на други държави представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която длъжностното лице вписва преизчислените по шестобалната система оценки за отделните предмети;

4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. От такса за кандидатстване се освобождават: кръглите сираци (до 25- годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; майки с три и повече деца;

5. Лична карта (документ за самоличност);

6. Лауреатите от национални и международни олимпиади представят документ от МОН;

7. Кръглите сираци, ненавършили 25-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента, военноинвалидите, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и майките с три и повече деца представят документ, който удостоверява тези обстоятелства.

8. Желаещите да възстановят студентските си права представят уверение от съответния Деканат, в което да бъдат упоменати оценките от дипломата за средно образование по балообразуващите дисциплини.

Чл. 16. Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или които са попълнени неточно и нечетливо.

Чл. 17. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание или направили опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентския картон, се отстраняват от участие в конкурса.

Чл. 18. При подаване на документите длъжностното лице поставя един и същ входящ номер на кандидатстудентския картон и компютърната разпечатка, като не носи отговорност за попълнените данни в картона.

Чл. 19. Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовна и задочна форма на обучение, ако са правилно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия.Документи за кандидатстване в бакалавърските специалности на Шуменския университет се приемат в:

 

1. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Корпус 1 (Ректорат).

Адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" 115.

Документи се приемат всеки ден (без неделя) между 8.00 и 12.00 и между 12.30 и 16.00 часа от 16.06.2008 г. до 11.07.2008 г. включително.

2. Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Адрес: гр. Варна, спирка "Почивка", Ученически комплекс.

Документи се приемат всеки ден (без неделя) между 8.00 и 12.00 и между 12.30 и 16.00 часа от 16.06.2008 г. до 11.07.2008 г. включително.

3. Колеж - гр. Добрич.

Адрес: гр. Добрич, ЖК "Добротица" 12.

Документи се приемат всеки ден (без неделя) между 8.00 и 12.00 и между 12.30 и 16.00 часа от 16.06.2008 г. до 11.07.2008 г. включително.

4. Бюрата за прием на кандидатстудентски документи на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (документи се приемат от 23.06.2008 г. до 4.07.2008 г.):

·  гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Югозападен университет, I-ви учебен корпус, тел. 0887-886- 012;

· гр. Бургас, бул. "Христо Ботев" 48 (Военен клуб), тел. 0888- 305-539;

· гр. Варна, ул. "Христо Ботев" 3А, ЦИО "Вектор", (зад Полиграфията), тел. 052-602-183, 052-612-266;

· гр. Велико Търново, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", V-ти учебен корпус, зала 400, тел. 0889-720- 553;

· гр. Видин, ул. "Ал. Батенберг" (салон на ЖП гара), тел. 0887-327-768, 0888-213-598;

· гр. Враца, ул. "Антим I" 12, СОУ "Козма Тричков", тел. 092-624- 113, 0886-981-155;

· гр. Габрово, ул. "Хаджи Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел. 066 800-375, 0889-510-557;

· гр. Добрич, ул. "България" 11 (Дом на учителя), тел. 058-602-760;

· гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", тел. 0431-63-275, 0898-309-636;

· гр. Къджали, СОУ "Отец Паисий", тел. 0361-65-912, 0886-676-146;

· гр. Кюстендил, ул. "Васил Левски" 2, Национален педагогически център, тел. 078-548-308;

· гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" 31, Технически колеж, тел. 0887- 523-687, 0886-430-997, 068-603-928;

· гр. Монтана, ул. "Трети март" 98, ет. 1 (Младежки дом), тел. 096-310-663, 0885-105-931;

· гр. Пазарджик, ул. "Болнична" 17, стая 13 (бивш Медицински факултет), тел. 034-444-600, 0898-831-917;

· гр. Перник, кв. "Монте Карло" 1, ПМГ "Хр. Смирненски", тел. 076-608-766, 0887-060-375;

· гр. Плевен, ул. "Дойран" 77 (Военен клуб), тел. 0898-684-844, 0889- 223-961;

· гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 (сградата на Технически университет – филиал Пловдив), тел. 0888-645-158;

· гр. Разград, ул. "Антим I" 1 (Читалище "Развитие"), тел. 0898- 943-491;

·  гр. Русе, ул. "Николаевска" 66, ет. 1, (Стоматологията), тел. 0885-739-527;

· гр. Силистра, ул. "Добрич" 68А (Център за ученическо техническо и научно творчество), тел. 086-824- 253, 086-824-046;

· гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" 5 (Военен клуб), тел. 0889- 533-030;

· гр. Смолян, ул. "България" 58, т. 2, ст. 12 (Бивш профсъюзен дом), тел. 0301-63-763;

· гр. София, бул. "Витоша" 134, XXII СОУ "Георги Сава Раковски", тел. 02-954-4661, 0887-060-375;

· гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" 23 (Военен клуб), тел. 042- 257-103, 042-646-107;

· гр. Търговище, бул. "Ст. Мавродиев", Читалище "Напредък", ет. 2, зала 24, тел. 0887-927-463, 0601-67-253;

· гр. Хасково, Народно читалище "Заря", ет. 3, офис 50 и 51, тел. 038-665-413, 0887-035-598;

·гр. Шумен, ул. "Съединение" 105 (Младежки дом), тел. 054-877- 532, 0887-225-112;

· гр. Ямбол, ул. "Цар Иван Александър" 7 (срещу входа на ПМГ), тел. 046-669-184, 0886-853-731.

5. Бюрата за прием на кандидатстудентски документи на Националната асоциация за прием на студенти (документи се приемат от 23.06.2008 г. до 4.07.2008 г.):

· гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов" 44а ("Глобус Център" ООД), тел. 056-820-075; 0888-860-840;

·гр. Варна, ул. "Георги Раковски" 24 (Център за професионално обучение "Зенит"), тел. 052-621- 945, 052-602-490, 0888-799-504;

·гр. Велико Търново, ул. "Цар Калоян" 13, тел. 062-623-632;

· гр. Видин, ул. "Бдин" 66, Център за образование и квалификация, тел. 094-607-044, 0896-662-508;

· гр. Враца, ул. "Георги Пенчев" 3 (Съюз на учените в България), тел. 092-665-853, 0885-251-404, 0878-633-083;

·гр. Враца, ул. "Ген. Леонов" 61, тел. 092-662-290, 0899-675-768;

·  гр. Горна Оряховица, ул. "Иван Вазов" 3 (зад Общината), тел. 0878-438- 017, 0889-497-578;

·гр. Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев" 25, тел. 0751-22-604, 0751-60-127, 0888- 541-697;

·гр. Добрич, ул. "Кирил и Методий" 31, тел. 058-622-934, 0896-239-098;

· гр. Кърджали, бул. "България" 47, ет. 2, офис 18, тел. 0885-825-667, 0885-040-173;

·гр. Кюстендил, ул. "Неофит Рилски" 6, ет. 3, Интернет клуб (срещу детския отдел на библиотеката), тел. 0885-407-698;

·гр. Ловеч, ул. "Мостова" 2, тел. 068-604-599, 068-643-695, 0898-604-094;

· гр. Монтана, ул. "Трети март" 84 (над ОББ), Дружество "Знание", тел. 096-305-573, 0887-703-892;

· гр. Пазарджик, бул. "Цар Освободител" 90, тел. 034-444-885, 0888-575-073;

· гр. Перник, ул. "Климент Готвалд" 2, 10 ОУ "Ал. Константинов" (зад ДСК), тел. 0887-856-829;

·гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" 23 (БСЧИГП), тел. 064-910-822;

· гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24 (до входа на ПУ), тел. 032-624-266, 0888-239-120;

·гр. Русе, ул. "Българска морава" 6, тел. 082-893-004;

· гр. Сандански, бул. "Свобода" 13, тел. 0889-436-476;

·гр. Силистра, ул. "Добрич" 2, ет. 4, офис 17 , тел. 086-821-862;

·гр. Смолян, кв. "Райково", ул. "Гимназиална" 2, Читалище "Орфееви гори", тел. 0301-62-958;

· гр. София, ж.к. "Х. Димитър", 42 ОУ "Х. Димитър", тел. 02-840- 3455;

· гр. София, бул. "Аксаков" 16 (до "Кристал"), Фондация "21 век", тел. 02-981-0251, 02-981-0261;

·гр. София, ул. "Хайдушка гора", бл. 114, тел. 0889-198-447;

·  гр. София, ул. "Парчевич" 7 (до бул. "Христо Ботев"), Бюро за младежки туризъм "Орбита", тел. 02-986-6167;

· гр. Хасково, бул. "България" 41, офис 221 (Младежки център) Сдружение "Икар", тел. 038-623-146, 0888-973-987;

· гр. Шумен, бул. "Плиска" 36, ет. 3 (Център за професионално обучение "Зенит"), тел. 054-831- 200, 0899-514-003;

· гр. Ямбол, ул. "Искър" 1А, офис 8 (срещу старата автогара), ЦОПСИ, тел. 046-48-039, 046-665-822.

Документи се приемат всеки ден (без неделя) между 8.00 и 12.00 и между 12.30 и 16.00 часа от 16.06.2008 г. до 11.07.2008 г. включително.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3pcar 

Разпространяване на статията: