Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (112 Votes)

image0011Стихири на великата вечерна на „Господи, воззвах“

Първа стихира, гл. 1

О, дивно чудо! Изворът на живота се полага в гроба и гробът става стълба към небето! Весели се, Гетсимания, свещена земя на Богородица! Да извикаме, вярващи, начело с архистратига Гавриил: Радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дарява на света велика милост!

О, ди́вное чу́до! Исто́чник Жи́зни во гро́бе полага́ется, и ле́ствица к небеси́ гроб бива́ет. Весели́ся, Гетсима́ние, Богоро́дичен святи́й до́ме. Возопие́м, ве́рнии, Гаврии́ла иму́ще чинонача́льника: Благода́тная, ра́дуйся, с тобо́ю Госпо́д, подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лост. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος. Βοήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Втора стихира

Дивни са твоите тайни, Чиста! Показа се престол на Всевишния и днес преминала от земята на небето. Твоята слава е боголепна, защото сияеш с богозарни чудеса. Девственици, издигнете се във висините заедно с майката на Царя. Радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дарява на света велика милост!

Ди́вни твоя́ та́йни, Богоро́дице: Ви́шняго престо́л яви́лася eси́, Влади́чице, и от земли́ к небеси́ преста́вилася eси́ днес. Сла́ва твоя́ боголе́пная, богоподо́бними сия́ющи чудеси́. Де́ви с ма́терию царе́вою, на висоту́ вознеси́теся. Благода́тная, ра́дуйся, с тобо́ю Госпо́д, подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лост.

Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων ἁγνή! τοῦ Ὑψίστου θρόνος, ἀνεδείχθης Δέσποινα, καὶ γῆθεν πρὸς οὐρανόν, μετέστης σήμερον. Ἡ δόξα σου εὐπρεπής, θεοφεγγέσιν ἐκλάμπουσα χάριτι, Παρθένοι σὺν τῇ Μητρὶ τοῦ Βασιλέως πρὸς ὕψος ἐπάρθητε. Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Трета стихира

Твоето успение прославят власти, престоли, начала, господства, сили и херувими, и страшните серафими. Радват се родените на земята, като се украсяват с твоята божествена слава. Царете падат пред тебе заедно с архангели и ангели и ти пеят: Радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дарява на света велика милост!

Твое́ сла́вят успе́ние вла́сти и престо́ли, нача́ла и госпо́дства, си́ли и херуви́ми и стра́шнии серафи́ми, ра́дуются земноро́днии о боже́ственней твое́й сла́ве крася́щеся, припа́дают лю́дие со арха́нгели и ангели и воспева́ют: Благода́тная, ра́дуйся, с тобо́ю Госпо́д, подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лост.

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Слава... и нине..., на осемте гласа:

По указание от Бога богоносните апостоли, пренесени отвсякъде на облаци по въздуха, дойдоха при твоето пречисто и живоначално тяло и много го целуваха. А върховните небесни сили, дошли заедно със своя Владика, изпращат богоприемното и пречисто тяло, обладани от боязън, неописуемо и невидимо предшестваха и казваха на висшите чиноначалия: Ето Всецарицата Богоотроковица пристигна, отворете вратите и изрядно я посрещнете – тя е майката на вечната Светлина. Чрез нея стана спасението на целия човешки род; в нея не можем да се взрем и е невъзможно да й отдадем достойна почит, защото нейното превъзходство надминава всяко понятие. Затова, пречиста Богородице, която винаги живееш с живоносния Цар и твое чедо, моли се постоянно да запазва и спасява от всяко нападение на врага твоите нови чеда, защото сме под твоята закрила, като навеки бляскаво те ублажаваме.

Богонача́льним манове́нием отвсю́ду богоно́снии апо́столи, о́блаки висо́це взима́еми, доше́дше  пречи́стаго и живонача́лнаго твоего́ те́ла, любе́зно лобиза́ху. Преви́шния же небе́сния си́ли, с  свои́м Влади́кою прише́дше, богоприя́тное и пречи́стое те́ло предсила́юще, у́жасом одержи́ми; прекра́сно же предидя́ху и неви́димо вопия́ху преви́шним чинонача́лиeм: се Всецари́ца Богоотрокови́ца прии́де. Возми́те врата́ и сию́ преми́рно подими́те, Присносу́щнаго ма́тер Све́та, тоя́ бо ра́ди всеро́дное челове́ком спасе́ние бист. На ню́же взира́ти не мо́жем, и той досто́йную чест возда́ти немо́щно: тоя́ бо преизя́щное прехо́дит всяк ум. Те́мже, Пречи́стая Богоро́дице, при́сно с живоно́сним Царе́м и Рождество́м живу́щи, моли́ся ви́ну сохрани́ти и спасти́ от вся́каго прило́га проти́внаго но́вия лю́ди твоя́: твое́ бо предста́телство стяжа́хом, во ве́ки светоявле́нно блажа́ще.

Ἦχος α' 
Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.
Ἦχος πλ. α'
Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο.
Ἦχος β'
Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.
Ἦχος πλ. β'
Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν. 
Ἦχος γ'
Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.
Ἦχος βαρὺς
Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.
Ἦχος δ'
Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.
Ἦχος πλ. δ'
Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα.
Ἦχος α'
Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες. 

Превод от оригиналния гръцки текст: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u9kp8 

Разпространяване на статията: