Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
Поради големия интерес към кни­га­та “Бо­гос­лу­же­ние и бо­гос­лу­жеб­на дис­цип­ли­на” с автор ар­хи­ман­д­рит Го­разд издателите съобщават, че тя се продава в книжарниците "Български книжници" и "Православната книжарница" в София. Единични бройки и по-големи количества за разпространение могат  да се поръчат на телефон (02) 980 3016.

Кни­га­та пред­с­тав­ля­ва под­роб­но разяс­не­ние на всич­ки бо­гос­лу­жеб­ни чи­но­пос­ле­до­ва­ния, об­ред­ност­та и по­ве­де­ни­е­то на све­ще­нос­лу­жи­те­ли­те в хра­ма. Под­хо­дя­ща е как­то за све­ще­нос­лу­жи­те­ли, ка­то по­ма­га­ло в тях­но­то слу­же­ние, та­ка и за ми­ря­ни­те, же­ла­е­щи да се за­поз­на­ят с ре­да и сим­во­ли­ка­та на бо­гос­лу­же­ни­я­та.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3389r 

Разпространяване на статията: