Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)
Из­ле­зе от пе­чат вто­ро­то из­да­ние на кни­га­та “Бо­гос­лу­же­ние и бо­гос­лу­жеб­на дис­цип­ли­на” на бла­же­но­по­чи­на­лия ар­хи­ман­д­рит Го­разд. Пър­во­то из­да­ние е от­пе­ча­та­но през 1956 г. и поч­ти вед­на­га е би­ло из­чер­па­но.

Кни­га­та пред­с­тав­ля­ва под­роб­но разяс­не­ние на всич­ки бо­гос­лу­жеб­ни чи­но­пос­ле­до­ва­ния, об­ред­ност­та и по­ве­де­ни­е­то на све­ще­нос­лу­жи­те­ли­те в хра­ма. Под­хо­дя­ща е как­то за све­ще­нос­лу­жи­те­ли, ка­то по­ма­га­ло в тях­но­то слу­же­ние, та­ка и за ми­ря­ни­те, же­ла­е­щи да се за­поз­на­ят с ре­да и сим­во­ли­ка­та на бо­гос­лу­же­ни­я­та.

За поръчки и контакт: 0889569112

Откъс от книгата можете да видите тук

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/336hq 

Разпространяване на статията: