Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
Експертно мнение на специалиста по Църковно право

Остават броени дни за:
1) подаване на заявленията за единно плащане на площ на земеделските стопани;
2) заявяване на претенции за възстановяване на собственост върху имоти на вероизповеданията.

От 1.1.2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз. По този повод земеделските стопани в това число и църковните настоятелства и манастирските управи, успели да възстановят собствеността си върху земеделски земи, ще имат право да получат пари само за това, че обработват земята си. За периода 2007-2009 г. за тези директни плащания е предвидена сума от около 720 000 000 лв.

Заявленията за единно плащане на площ се подават между 1 март - 15 май 2007 г.

Условията за отпускане на тази субсидия са: да се притежава или обработва по силата на договор за наем или аренда земеделска площ – обработваема земя, постоянни пасища и ливади, постоянни култури, поддържани в добро агро-екологично състояние. Площта на обработваната земя трябва да бъде над 5 декара за лозята и трайните насаждения и над 10 декара за останалите култури. Ако са налице необходимите условия, трябва да се направят две различни регистрации, за да се получи право на субсидия. Първо да се направи предварителна регистрация като „земеделски стопанин”  в новосъздадената Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), и второ, да се подаде заявление до Разплащателната агенция за подпомагане за част или всички ползвани от вас земеделски площи.

Предварителната регистрация  се извършва в общинската Служба по земеделие и гори по местонахождение на обработваните имоти. За целта е необходимо да подадете заявление по образец, предоставено от областната Служба земеделие и гори и удостоверение за актуално състояние. Посочват се обработваемата земеделска площ и културите, които се отглеждат върху нея, както и формата на стопанисване.

На място в общинската служба с помощта на експертите върху карта се посочват и очертават ползваните площи. За съжаление заявленията за предварителна регистрация в Системата за идентифициране на земеделските парцели са се подавали между 15 ноември 2006 г. и 28 февруари 2007 г. в общинската Служба по земеделие и гори по местонахождение на имотите.

За повече информация по въпроса се обърнете към специализирания сайт на информационната кампания на Министерството на земеделието и горите  -  http://www.agroprograma.org

Тук е мястото да се припомни,че църковните настоятелства и манастирските управи, които са пропуснали и не са подали заявления в срока за възстановяване правото на собственост върху земеделските земи, могат да го направят до 13 май 2007 г., като подадат искова молба до районния съд, където се намира имотът. Съдът не приема като доказателства свидетелски показания и декларации (чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), а само писмени документи, изброени в чл. 12, ал. 2.

Всичко това ми дава възможност да обърна внимание на членовете на църковните настоятелства, на манастирските събори, а също и на епархийските съвети, че притежаването на земи носи със себе си и отговорност за правилното им стопанисване в условията на новите стопански отношения в нашата страна като член на ЕС. 

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3apk6 

Разпространяване на статията: