Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (32 Votes)

cvetnica 15Стихири на „Всякое дихание“, гл. 4:

Стих: Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его.

Множеството народ, Господи, постилаха на пътя дрехите си, а други режеха клони от дърветата и ги държаха; които вървяха напред и които ги следваха, викаха силно: осанна на Давидовия Син, благословен си Ти, Който си дошъл и отново идваш в името Господне.

Ὁ πλεῖστος ὄχλος Κύριε, ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους, ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐβάσταζον, οἱ προάγοντες δὲ καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες, ἔκραζον λέγοντες· Ὡσαννὰ τῷ Υἱῷ Δαυΐδ, εὐλογημένος εἶ ὁ ἐλθών, καὶ πάλιν ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Мно́жество наро́да Го́споди, / постила́ху по пути́ ри́зы своя́: / друзи́и же ре́заху ве́тви от древе́с, и ноша́ху. / Предыду́щии же и после́дующии, зовя́ху глаго́люще: / оса́нна Сы́ну Дави́дову, / благослове́н еси́ прише́дый, / и па́ки гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех.  

Когато Ти щеше да влезеш в светия град, Господи, хората носеха клони от растенията, като възхваляваха Тебе, Владиката на всичко, гледайки Те седнал на осле, все едно Те виждаха носен от херувими, и затова викаха така: осанна във висините, благословен си Ти, Който си дошъл и отново идваш в името Господне.

Μέλλοντός σου εἰσιέναι, εἰς τὴν ἁγίαν Πόλιν Κύριε, τὰ κλάδη τῶν φυτῶν οἱ λαοὶ ἐβάσταζον, σὲ ὑμνοῦντες τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην, ὁρῶντές σε ἐπὶ πώλου καθήμενον, ὡς ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ ἐθεώρουν, καὶ διὰ τοῦτο οὕτως ἐβόων· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ ὁ ἐλθών, καὶ πάλιν ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Хотя́щу Тебе́ вни́ти во святы́й град Го́споди, / ве́тви садо́в лю́дие ноша́ху, / Тебе́ пою́ще всех Влады́ку: / и зря́ще Тя на жребя́ти седя́ща, / я́коже на херуви́мех зря́ху. / Сего́ ра́ди си́це вопия́ху: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н еси́ прише́дый, / и па́ки гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Хвалите Его в тимпане и лице, / хвалите Его во струнах и органе.

Излезте, хора, излезте и вие, народи, и вижте днес небесния Цар как пристига в Йерусалим на обикновено осле, все едно е на висок престол; неверен и развратен роде юдейски, дойди и виж Оня, Когото Исайя видя дошъл в плът заради нас, как взима за невеста помъдрелия нов Сион и отхвърля осъденото сборище; като в нетленен и нескверен брак нескверни деца, непознаващи злото, се събраха да възхваляват, (а) заедно с тях като (Го) възхвалим, нека запеем ангелската песен: осанна във висините на Този, Чиято милост е велика.

Ἐξέλθετε ἔθνη, ἐξέλθετε καὶ λαοί, καὶ θεάσασθε σήμερον, τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὡς ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ, ἐπὶ πώλου εὐτελοῦς, τὴν Ἱερουσαλὴμ προσεπιβαίνοντα, γενεὰ Ἰουδαίων, ἄπιστε καὶ μοιχαλίς, δεῦρο, θέασαι, ὃν εἶδεν Ἡσαΐας ἐν σαρκὶ δι' ἡμᾶς παραγενόμενον, πῶς νυμφεύεται ὡς σώφρονα, τὴν νέαν Σιών, καὶ ἀποβάλλεται τὴν κατάκριτον συναγωγήν· ὡς ἐν ἀφθάρτῳ δὲ γάμῳ καὶ ἀμιάντῳ, ἀμίαντοι συνέδραμον εὐφημοῦντες, οἱ ἀπειρόκακοι Παῖδες μεθ' ὧν ὑμνοῦντες βοήσωμεν ὕμνον τόν Ἀγγελικόν. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, τῷ ἔχοντι τὸ μέγα ἔλεος. 

Изыди́те язы́цы, изыди́те и лю́дие, / и ви́дите днесь Царя́ Небе́снаго, / я́ко на престо́ле высо́це, / на жребя́ти ху́де во Иерусали́м входя́ща. / Ро́де иуде́йский неве́рный и прелюбоде́йный, прииди́ и виждь, / Его́же ви́де Иса́иа во пло́ти нас ра́ди приити́ иму́ща, / ка́ко уневеща́ет Себе́, я́ко целому́дренный но́вый Сио́н, / и отлага́ет осужде́нную со́нмицу: / я́ко в нетле́нном же бра́це и нескве́рном, / нескве́рнии стеко́шася благохва́ляще, неискусозло́бнии де́ти. / С ни́миже и мы пою́ще возопие́м песнь а́нгельскую: / оса́нна в вы́шних, / Иму́щему ве́лию ми́лость.

Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания: / всякое дыхание да хвалит Господа.

Преди Твоите доброволни страдания, Христе Боже, предварително показвайки всеобщото възкресение за уверение на всички, Ти възкреси мъртвия от четири дена Лазар във Витания и като Подател на светлината дари зрение на слепците, Спасителю, и влезе в светия град заедно с учениците Си, седнал на малко осле, изпълнявайки проповедта на пророците, сякаш си носен от херувими, а еврейските деца Те посрещаха с клонки и палмови листа; затова и ние, взели маслинови клонки и върба, с благодарност ти казваме: осанна във висините, благословен е Идващият в името Господне!

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ ἑκουσίου Πάθους σου, εἰς πίστωσιν πάντων, προενδειξάμενος, Χριστὲ ὁ Θεός, τὸν μὲν Λάζαρον ἐν Βηθανίᾳ, τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου, τετραήμερον νεκρὸν ἀνέστησας, καὶ τυφλοῖς δὲ τὸ βλέπειν, ὡς φωτοδότης ἐδωρήσω Σωτήρ, καὶ εἰς τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, μετὰ τῶν σῶν Μαθητῶν εἰσῆλθες, καθήμενος ἐπὶ πώλου ὄνου, τὰ τῶν Προφητῶν ἐκπληρῶν κηρύγματα, ὡς ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ ἐποχούμενος, καὶ παῖδες Ἑβραίων μετὰ κλάδων καὶ βαΐων προϋπήντουν σοι. Διὸ καὶ ἡμεῖς, κλάδους ἐλαιῶν βαστάζοντες καὶ βαΐα, εὐχαρίστως σοι βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

О́бщее воскресе́ние, / пре́жде во́льныя стра́сти Твоея́, / во увере́ние всех предпоказа́вый Христе́ Бо́же, / Ла́заря у́бо в Вифа́нии, держа́вною си́лою Твое́ю, / четверодне́вна ме́ртва воскреси́л еси́: / слепце́м же е́же ви́дети я́ко Светода́вец дарова́л еси́ Спа́се, / и во святы́й град со ученики́ Твои́ми вшел еси́, / седя́ на жребя́ти о́сли, / проро́ческая исполня́яй пропове́дания, / я́коже на херуви́мех носи́мый, / и де́ти евре́йстии с ве́твьми и ва́иами предсрета́ху Тя. / Те́мже и мы ве́тви ма́сличныя нося́ще и ва́иа, / благода́рственно Тебе́ вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Слава... и нине..., гл. 6:

Шест дена преди Пасха Иисус дойде във Витания и учениците Му дойдоха при Него и Му казват: Господи, къде искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата? А Той ги изпрати (като каза): отидете в отсрещното село и ще намерите човек, който носи стомна с вода; последвайте го и кажете на стопанина на дома: Учителят казва: при тебе ще направя Пасхата заедно с Моите ученици.

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες αὐτῷ· Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα; ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς· Ἀπέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα, ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος λέγει· Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ τῶν Μαθητῶν μου. 

Пре́жде шести́ дней Па́схи, прии́де Иису́с во Вифа́нию, / и приступи́ша к Нему́ ученицы́ Его́, глаго́люще Ему́: / Го́споди, где хо́щеши угото́ваем Ти я́сти Па́сху? / Он же посла́ их, / иди́те в пре́днюю весь, / и обря́щете челове́ка скуде́ль воды́ нося́ща, / сле́дуйте ему́, и до́му влады́це рцы́те: / Учи́тель глаго́лет, / у тебе́ сотворю́ Па́сху со ученики́ Мои́ми.

Превод от гръцкия оригинал: ИЖД


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/udfa4 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]