Мобилно меню

Масонството и отношението му към Християнството

  • Единственият
  • Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
07 Апр 2012 16:00 #32337 by Единственият
Позволявам си да публикувам откъс от една много интересна книга разкриваща интересни неща от тази най-нова и странна научно-религиозна мистическа доктрина наречена Масонство. Откъсъ отъ книгата "Масонството" на Александъръ Мусевичъ - Бориковъ .

Със съкращения.

Какво е отношението на масонството към Християнството и Църквата?

Конвента на Grand Orient въ 1903 г., въ Compt-rendu на стр. 381 четемъ:

„Да напомнимъ, че християнството и масонството сж абсолютно непримирими, дотолкова, че да принадлежишъ на едното отъ тяхъ, това значи да скъсашъ съ другото. Въ такъвъ случай масона има единъ дългъ—трябва смело да излезе на арената за борба и да се "сражава".


И по-нататъкъ следва:

„Триумфа на Галилеянина продължава двадесеть века.Илюзията беше много дълга".

„Той изчезва на свой редъ — Бога лъжецъ. Той се присъединява въ праха на вековете къмъ другите божества на Индия, Египетъ, Гърция и Римъ, които сж видяли сжщо много излжгани отъ тяхъ сжщества, легнали предъ олтаритъ имъ".

„Братя масони, на насъ трябва да бжде приятно, че и ние не сме чужди на това събаряние на лъжливите богове".

А масона Флери казва: Долу разпнатиятъ! Ти, Който вече 18 века държишъ света прегърбенъ подъ Твоятъ яремъ,Твоето царство е свършено. Не е потребенъ Богъ!"

Конвента въ 1893 г. е решилъ: „че нито единъ масонъ не може да бжде избранъ за членъ на съвета на ордена, ако той предварително писмено не се задължи за себе си и своите непълнолетни деца да не изпълнява християнските и религиозни обряди". (Bulletn du Grand Orient de france, 1893 г., стр.373).

"Масонството е чуждо на мистицизъма, отричащо началата на авторитета, дълбоко пацифистическо, и не е само определена обществена асоциация. Масонството е противоцърква . . . Борбата противъ църквата ще свърши, когато отделянето на църквата отъ държавата ще стане свършенъ фактъ, когато църквата ще се обърне въ частно сдружение". (Масонското списание „Асасiа", 1903 г. , стр. 860 и 861).

„Ние (масоните) заявяваме, че сме врагове на всички свещеници и калугери". (Rit. Clement Amitie, стр. 6).

„Не е достатъчно да се победи влиянието на духовенството и да се лиши църквата отъ авторитетъ. Необходимо е да се разруши самата религия". (Congres Maconi`ue International de Paris 1900 г., стр. 102).


Борбата съ религията въ законодателната область започва отъ провъзгласяването "свободата на съвеста", която формула въ разбиранията на всеки здравъ разумъ, ясно води къмъ безверие и свършва съ отделянието на църквата от държавата. А какво значи отделянието на църквата отъ държавата?Да се отдели църквата отъ държавата, това значи,да се освободи държавата отъ нравственото влияние на църквата, като последната се обърне въ простъ професионаленъ съюзъ, да се премахнатъ всички религиозни прояви отъ държавния животъ, като: религиозно полагание на клетвата, официални богослужения, молебени, панахиди и др., лишавание
църквата и духовенството отъ материална издръжка отъ държавата,
заедно съ изземвание църковните и манастирски имоти.Всичко това по нататъкъ води къмъ насилствено затваряние на църквите, и изгонването на калугерите.
Според масоните,хората трябва да бъдатъ същински свободни хора,хора зависещи само отъ собствената си съвестъ.И какъ азъ,догматичния православенъ християнинъ,който има своятъ точенъ и категориченъ символъ на вярата,ще съвместя своята определена вяра и догматизъмъ съ "адогматизъма" на масонството и съ неговото - "пъленъ просторъ при търсение на истината и пълна свобода на мисълта въ всички посоки на духа", което е легнало въ основните му начала, сиречъ въ неговия символъ на вярата?
Както виждатъ читателите, масоните заедно съ нашитъ такива, смятатъ религията за „нещо" интимно на индивида и поради това, че въпроса за религията билъ свързанъ съ Църквата, то, последната трябвало да бжде отделена отъ държавата и държавата не трябвало да се грижи и интересува за религията и църквата. А презъ течение на петстотинъ годишното робство коя беше тази сила, която спояваше българския народъ и го правеше единодушенъ, единомисленъ и твърдъ въ понасяне на всички несгоди?! Около кое „нещо", както се изразяватъ масоните, се беше сгрупиралъ този измъченъ и лишенъ отъ всичко народъ, и това „нещо", което крепеше този народъ, като национално цяло, не беше ли религията,църквата и духовенството?! „Съвършено интимно нещо на индивида" ли беше тази велика сила, която обединяваше душите на нашигв деди и бащи во-едино?! Масоните отлично знаятъ, че вярата, така както ние я изповядваме, не е интимно
нещо, те знаятъ, че тя е най голямата сила, която чрезъ черквата споява народите и ги прави духовно единни, а те искатъ на всяка цена да разрушатъ това единство и затова сж противъ религията и монархията (изобщо противь единомислието и единовластието въ отделните държави). На тях е необходима световна република, те казватъ, че искатъ „братство" по цялото земно кълбо, безъ разлика на националность, раса, племе, вяра, положение, а това може да се достигне само по единъ единственъ пжть, като се разрушатъ окончателно устоите, върху които се крепятъ националните държави. И масоните това го вършатъ систематически неуморно.
Длъжни сж да го вършатъ, защото иначе те не биха били ма

[
П.п. Книгата е написана през 1938 г.
Attachments:

Please Вход to join the conversation.

  • stefan19
  • Visitor
  • Visitor
23 Май 2012 17:50 #32450 by stefan19
Доколкото разбрах масоните подписвали някакви клетвени листове.
Ако средностатистически човек си даде подписа и се обвърже в разни задължения, без да знае пред кого се задължава, ще го обявят за последен окаян глупак и може би ще са прави. Но защо ли в днешно време "елита"на обществото прави точно това?Вестници и телевизии пригласят, тоест правят реклама колко е велико и международно, загадъчно и пр. Книжарниците са пълни с книги за майстори, калфи и чираци.
Накратко - масонството и Христянството са несъчетаеми и противоположни и са в противоборство, те служат на различни каузи. Масонството е пародия (от ст.гр. para, „против“, „срещу“ и ode, „песен“), а всеки може да се досети кому служи такова нещо. Масоните се задължават да не издават тайните си и признават правото на организацията им да ги убие, ако разгласят тези сведения. Масонството е тайна организация.
А ето какво пише в Евангелие от Матея:

[10:5] Тия дванайсет души изпрати Иисус и им заповяда, като каза:
.....
И тъй, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.
[10:27] Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.
[10:28] И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият

Please Вход to join the conversation.