Мобилно меню

България и Русия

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
16 Авг 2008 21:41 #23287 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: България и Русия

Несазивисимо от характера на конфликта и изобщо естеството на проблема историята на ХХ в. доказва, че когато Русия говори за мир, има предвид точно обратното. Просто една червена лампичка трябва винаги да свети като аларма при появята на миротворческа фразеология от страна на руската държава. Това е безспорен закон на природата и политиката.

Это не закон, это русофобия.


Точно така! Но може би не знаете, че "фобия" означава страх, а не омраза. И точно когато Русия заговори за мир, мен ме обзема страх.


За да не остана неразбран, като казвам "Русия", имам предвид руската държавна и политическа машина, а не обикновения руски гражданин.

Please Вход to join the conversation.

 • Торин
 • Visitor
 • Visitor
16 Авг 2008 21:44 #23288 by Торин
Replied by Торин on topic Re: България и Русия

Бъди преди всичко българин. Погледнете на проблема от българска гледна точка, а не от грузинска или руска...


Торин,

Как да погледнем от българска гледна точка, като няма България никакво пряко участие и касателство в конфликта.


България няма пряко участие, Светославе, но има много "касателство" в конфликта, твърде много. България като съюзник на САЩ също снабдяваше, а може би продължава да снабдява Грузия с оръжие. България в момента си наляга парцалите и се надява да не и поискат, да си уточни мнението и позицията. Тя е така жестоко разкрачена между енергийната си зависимост към Русия и т.нар. Евроатлантически ценности, че повече няма накъде.
Трябва да се обсъди каква полза има България от конфликта и каква вреда, а не кой крив и кой прав. Прави и криви няма, на война всички са губещи.

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
16 Авг 2008 21:45 #23289 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия
И малко колоритни страници от историята на Грузия.
В 1769 г. кохетино-картлийския владетел Ираклий,и имеритенския владетел Соломон правят постъпки за да влизат в рамките на руската империя.
Първата помощ(в борбата с турците и Иран) която им изпраща Екатерина Велика е в състав от 400 човека и четири оръдия,тя е водена от Готлиб Тотлебен,нали помните генерал Тотлебен който е гения от Плевен 1877 г?

Please Вход to join the conversation.

 • Anonymous
 • Visitor
 • Visitor
16 Авг 2008 23:13 #23290 by Anonymous
Replied by Anonymous on topic Re: България и Русия
Това, че ползваш звателния падеж е похвално, но защо се обръщаш към мен на малко име, след като съм тука с двете си имена, Торин?

Please Вход to join the conversation.

 • Торин
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 13:26 #23291 by Торин
Replied by Торин on topic Re: България и Русия

Това, че ползваш звателния падеж е похвално, но защо се обръщаш към мен на малко име, след като съм тука с двете си имена, Торин?


Просто не виждам какво общо има това с обсъжданата тема?!?!?!? :?:

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 13:38 #23292 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия

Точно така! Но може би не знаете, че "фобия" означава страх, а не омраза. И точно когато Русия заговори за мир, мен ме обзема страх.

Можно по-разному играть словами, но ситуация, когда виноватый заранее назначен, возникает от предвзятого мнения. Для обывателя -- хорошо, а благородным донам не пристало.
:?

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 13:40 #23293 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия

Çà äà íå îñòàíà íåðàçáðàí, êàòî êàçâàì "Ðóñèÿ", èìàì ïðåäâèä ðóñêàòà äúðæàâíà è ïîëèòè÷åñêà ìàøèíà, à íå îáèêíîâåíèÿ ðóñêè ãðàæäàíèí.

 ðîññèéñêîì ðóêîâîäñòâå ñèäÿò æèâûå ëþäè, êîòîðûå ïðèíèìàþò ðàçíûå ðåøåíèÿ â êàæäîì ñëó÷àå. Åñëè Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî òàì ñóùåñòâóåò êàêàÿ-òî îñîáàÿ çëîáíàÿ ïðååìñòâåííîñòü, òî ýòî òîæå ïî ðàçðÿäó ôîáèé.

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 13:54 #23294 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия


Струва ми се, че не мога да бъда обективен по доста причини. Които ме познават, знаят че съм русофил - по скоро умерен, освен това съм емоционално грузински зареден. Това, което мога да направя е, да споделя лични впечатления, а нека сам всеки събира пъзела. Когато започва конфликта 1992-1994 първия демократично избран президент на Грузия З. Гамсахурдия - човек честен, но неопитен си мисли, че може да създаде абсолютно независима държава - необвързана нито със САЩ, нито с Русия. Неговото мото е Грузия на грузинците. Сепаратиските тежнения в Абхазия, са породени и съпроводени от пълната икономическа разруха и липсата на переспективи за каквото и да е нормално бъдеще на Грузия. Е, никоя държава не си дава територията без бой, колкото и безпереспективен да е той. Войната в Абхазия коства 30 000 жертви на Грузия и забележете 300 000 бежанци - при население 3.5 милиона. Де що е имало хотел или общежитие в Грузия са били дадени за подслон на бежанците. Страшна мизерия, беднотия, безисходица, безпереспективност и много болка, гняв и мъка. Почти няма незачернено семейство в Грузия. В резултат Русия постави своя бивш външен министър начело на Грузия и Шевернадзе превърна мизерията в безвремие. Подписа всичко, което устройва Русия и... В края на ХХ - началото на ХХІ век да нямаш електричество и вода - това, какво е? По 10-12 години хората - с малки изключения в столицата и някои по-големи градове не бяха виждали светлина от ел. лампа... Не ми се говори за това...
Разбира се, каквото и да се случва никой няма право да стреля, но това е религиозния християнски морал - политиците имат друга религия... В случая обаче, не трябва да се винят само грузинците за началото на войната - тя беше дълго провокирана. Осетинците също имат навик ежедневно да обстрелват грузинските села. Просто така, като в Афганистан, да не се забравя, че са там. Извинявай, едва ли в Галата ще са много щастливи, ако всеки ден за добро утро и лека нощ Аспарухово им праща по 10 -20 изстрела от минохвъргачки... :arrow:

Если использовать в качестве источников грузинскую официальную пропаганду, то Россия всегда будет во всем виновата, как большой коллективный еврей, а Грузия всегда будет в белом.
Если почитать пропаганду абхазскую и осетинскую, то картина изменится.
Во всяком случае, грузинская версия не дает ответа на некоторые вопросы.
1) Россия снабжала сепаратистов оружием. Где оно, это оружие? Осетинские ополченцы встретили грузинские танки с автоматами в руках. Ни пушек, ни ракет, никакого ПВО. Значит, вранье.
2) Грузинское нападение -- ответ на осетинские провокации. А почему этот ответ был не в виде операции спецназа, а в виде артиллерийского обстрела города из установок залпового огня, когда гибнут в основном мирные жители? Почему 13 россиских миротворцев были были захвачены грузинами на своих постах и зверски убиты, уже безоружные? Опять вранье.
3) Россия хочет отторгнуть от Грузии мятежные автономии. Если бы хотела, давно бы отторгла. Россия никогда не признавала независимость этих территорий. Зачем они ей? Грузины сами сделали так, что осетины и абхазы не хотят жить в составе Грузии. Разве Россия заставила Гамсахурдиа заявить, что "Грузия для грузин"? Разве Россия заставила Шеварднадзе ввести войска в Абхазию в 92-м году? Разве Россия вынудила Саакашвили сделать то, что он сделал?

Обвинять во всем Россию сейчас модно, я понимаю. Но я собственными глазами видел кадры, как осетинские женщины целовали руки русским солдатам, спасшим их от грузин. Потом, возможно, их внуки, которые будут жить в безопасности, сытости и довольстве, скажут что то вроде:

Лучше-то и хорошо-то, което се е случило на (България) Осетия е било извършено от (българи) осетини, въпреки Руската империя.

Но сейчас они целуют нам руки.

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 14:39 #23295 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия
Артемий,сюда разнъйе люди,ест про руские,про западнъйе,про..болгарские.
Мъй как сам видите стараемся будем точнъйе,здес в Болгарии ест люди,не идиотъй как у прибалтов..

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 14:45 #23296 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия

Àðòåìèé,ñþäà ðàçíúéå ëþäè,åñò ïðî ðóñêèå,ïðî çàïàäíúéå,ïðî..áîëãàðñêèå.
Ìúé êàê ñàì âèäèòå ñòàðàåìñÿ áóäåì òî÷íúéå,çäåñ â Áîëãàðèè åñò ëþäè,íå èäèîòúé êàê ó ïðèáàëòîâ..

Äàæå è íå äóìàë íèêîãî íàçûâàòü èäèîòîì. Òåì áîëåå, ÷òî è "ó ïðèáàëòîâ" èäèîòîâ ìåíüøèíñòâî.

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 14:49 #23297 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия
Может бъйт но у их форумах пишится очен "точнъйе" информации, такова не могу понимат?
Там пишет о 200 000 грузинских жертв?

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 15:14 #23298 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия

Ìîæåò áúéò íî ó èõ ôîðóìàõ ïèøèòñÿ î÷åí "òî÷íúéå" èíôîðìàöèè, òàêîâà íå ìîãó ïîíèìàò?
Òàì ïèøåò î 200 000 ãðóçèíñêèõ æåðòâ?

Äà ÷òî Âû? Ïðàâäà? Ìîæåò, ýòî êàêîé-òî "ñïåöèàëüíûé" ôîðóì?

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 15:30 #23299 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия
Артемий,я люблю шутках,но здесъ не место для того.
Не понимаю что имеете в виду когда пишите ""специальный" форум",не ето никак не "специалнъй" каждъй может там писатъ,как мне,потому что и я тоже писал там.
Но ето другом разговоре,сейчас понимаете что я сказал с "горячие" слова.
Я никак не могу понимат что они хотятъ.

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 16:38 #23304 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия

я никак не могу понимат что они хот¤тъ.

Ќе принимайте близко к сердцу.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 19:59 #23305 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: България и Русия

Би ли гледал този филм
[url:17uyc5uj]vbox7.com/play:93c5dc1a[/url]
ще се радвам да споделиш мнението си за него.

За човек, който 1000% знае и е убеден, че Джагфар Тарихи са автентични, филма не може да каже нищо ново :!: Е, ако качеството беше по-добро можеше и по-добре да се полюбуваме на земите си :o

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2008 22:08 #23306 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия
Поздрави,

Очень мало на свете народов,
наделённых такими талантами,
как мы, булгары.
Гаяз Исхаки
"Вырождение спустя двести лет", 1903 год

Булгар Гази Загитов первыми водрузил Знамя Победы над рейхстагом

Казань в древности носила название "Булгар Аль Джадид" ("Новый Булгар"), по "Казанскому летописцу" была основана Саином Булгарским.

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
18 Авг 2008 10:17 #23307 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия
На война като на война,понякога и със малко смях :lol:

Датский король Hильс, который правил в 1104-1134 годах, имел самую маленькую армию, когда-либо существовавшую в мире. Она состояла из 7 человек - его личных помощников. С этой армией он правил Данией 30 лет, причем в это время в состав Дании входили еще и большие части Швеции и Hорвегии, а также некоторые части Северной Германии.

В Англии во времена Якова I для того, чтобы стать солдатом, достаточно было выпить кружку пива за счет короля и взять у вербовщика аванс - один шиллинг. Вербовщики ходили по пивным, угощали пивом, а на дне кружки лежал упомянутый шиллинг. Через некоторое время любой британец, которого угощали пивом, сначала долго осматривал кружку на свет.

В 1896 году между Британией и Занзибаром случилась война, длившаяся ровно 38 минут.

В 1249 году солдат из Болоньи бежал в Модену, захватив старый дубовый ушат, из которого поил свою лошадь. Власти Болоньи потребовали выдать им не дезертира, а ушат. Получив отказ, Болонья начала против Модены войну, продолжавшуюся 22 года и сопровождавшуюся значительными разрушениями. А ушат до сих пор остается в Модене и хранится в одной из башен города.

Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой секретности строили макет аэродрома. Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО - все делалось из дерева. Hо в один из дней прилетел английский бомбардировщик и сбросил на лже-аэродром одну-единственную бомбу, после чего строительство аэродрома прекратилось. Бомба была деревянная. После этого случая немцы переделали этот аэродром под настояший. Через пару дней англичане разнесли этот аэродром в пух и прах. А в конце сбросили вымпел на котором было написано: Ну так это же совсем
другое дело!

Во время франко-прусской войны во французской армии уже были пулеметы.
Hо, несмотря на очевидные преимущества, ими никто не пользовался, поскольку из соображений секретности разработчики не написали инструкций для пулеметчиков!! Кстати, Hиколай II не любил автоматическое оружие. Он считал, что из-за пулеметов и автоматов армия может остаться без патронов.

В Швейцарии голубиную армейскую почту отменили только несколько лет назад, а в Британии лишь в 1947 году отменили должность человека, обязанного в момент вторжения Hаполеона в Англию выстрелить из пушки.

По данным Гамбургского института по вопросам безопасности, за последние полстолетия ВВС США в ходе боевых учений, а также в результате аварий потеряли 92 атомные бомбы, которые находятся на дне Атлантического и Тихого океанов.

Один из американских самолетов во Вьетнаме поразил своей ракетой себя же.

В штате Hебраска можно за 25 долларов купить диплом адмирала.
Абсолютно настоящий, дающий право на командование всеми военными кораблями. Правда, только на территории штата. Для справки: Hебраска находится в самом центре США, и до ближайшего моря со всех сторон по две тысячи километров.

Когда писатель Аркадий Аверченко во время Первой мировой войны принес в одну из редакций рассказ на военную тему, цензор вычеркнул из него фразу: "HЕБО синее было". Оказывается, по этим словам вражеские шпионы могли догадаться, что дело происходило на юге.

Hаш полковник Ермолов, будущий герой войны 1812 года, очень интересно получил звание генерала. Он так дерзко разговаривал со своими сослуживцами, которые были выше его чином, что они выпросили для него генеральский чин. Все-таки выслушивать такие гадости от генерала не так обидно.

Один сиамский король, отступая, приказал обстреливать врага из пушек не ядрами, а серебряными монетами. Чем дезорганизовал противника полностью и выиграл сражение.

Кстати, знаете, как греческий лазутчик Синон убедил троянцев внести коня в город? Hаврал им, что греки специально сделали коня таким большим, чтоб троянцы, не дай бог, не внесли его в город. Троянцы, как известно, даже разобрали стену, чтоб сделать врагу назло.

Во время войны 1812 года ни за что ни про что погибла масса русских офицеров. В темноте солдаты из простого народа ориентировались на французскую речь, а некоторые российские офицеры и языка-то другого (кроме французского) толком не знали, и говорили по-французски чисто и грамотно.

Одним из самых эффективных подразделений в русской армии 200 лет назад была верблюжья кавалерия, которую очень не любили наши противники. Во-первых, верблюды большие, а во-вторых, неприятно плюются. Жалко, что их пришлось упразднить.

Как известно, войну считают очень дорогим делом. Так вот, в ноябре 1923 года в Германии решили подсчитать сумму военных расходов в первую мировую войну. Оказалось, что война обошлась бывшей империи... в 15,4 пфеннига - поскольку вследствие инфляции рейхсмарка подешевела к этому времени ровно в триллион раз!

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
18 Авг 2008 17:48 #23309 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия
Из живота на един луд президент
[url:12iotwt7]
[/url]


Каквото и да прави лудоста му си остава.
Затова задочно му напомням една "стара" песен.
[url:12iotwt7]
[/url]
В нея се пее за това че "обратен път в живота няма",така също и че трябва да се повярва в истинските мечти,не на болните фантазии.

Please Вход to join the conversation.

 • Smilen
 • Visitor
 • Visitor
19 Авг 2008 14:26 #23313 by Smilen
Replied by Smilen on topic Re: България и Русия
Аргументът за историческия авторитет на Грузия го засегнах само като контратеза на мненинето на Артемий, че ставащото било някаква историческа справедливост.

Позоваването на прецедента "Косово", освен че е морално неоснователно, никак не е в интерес на България. По модел"Косово" съвременна България може да се разцепи на няколко части.

Няма принцип - правен или морален - според който на всеки народ се полага да има собствена държава.

Да се говори за русофилство или русофобство в случая е анахронизъм. Разбира се, че е по-добре да си -фил, отколкото -фоб, но тук иде реч за справедливост. Освен това, не виждам как руската окупация ще подобри положението на руснаците в Осетия, логично е да го направи по-тежко. Освен това е смешно да се говори за отбранителни действия - не може комарът да е опасен за слона. Възможно е обаче, заслепен от алчност, слонът за завижда на комара и за малкото, което животинчето притежава /алтернативните нефтопроводи, които войната осуетява/.

Позицията на България е много сложна, но в този капан българската държава се хвана сама. Разбира се, от ситуацията печелят българските олигарси - въпросът е какво, на каква цена и в какъв период. Последното произтича от местния манталитет, а той е отразен в мегаломанските строежи в свлачищните райони на Черноморието. А че България рано или късно ще трябва да вземе страна, а също и участие във войната, е математически сигурно.

Църковната осмисляне на проблема може да бъде само едно - всяка държава да си знае своите граници и да си зачита гражданите, независимо от етноса. Останалото е молитва.

Please Вход to join the conversation.

More
19 Авг 2008 15:33 #23316 by Kosio

Позоваването на прецедента "Косово", освен че е морално неоснователно, никак не е в интерес на България. По модел"Косово" съвременна България може да се разцепи на няколко части.

И да и не. Има една разлика - границите на България отдавна са утвърдени. Докато по същият начин, както Косово приключи естествения процес на разпад на бивша Югославия, така и Осетия ознаменува края на разпада на бившия СССР. Не забравяй, че по време на съществуването на самите империи, граници са преначертавани с представата, че няма да имат голямо значение, тъй като ще бъдат в рамките на по-голяма държава. За мен оспорването им е позволено по същата логика, по която е позволено и разпадането на империята. Освен това да не забравяме, че докато при СССР (като изключим прибалтийските републики) се касаеше за саморазпад, при бивша Югославия отцепилите се републики трябваше да защитават с оръжие самостоятелността си. Осетинските войници (окуражавани от Русия) използват същия прецедент.

Отделен (но твърде любопитен) въпрос е и защо грузинския президент се хвана на провокациите. И то точно когато Москва само си търси повод да демонстрира сила, в отговор на униженията, свързана с американските бази в Европа и разрастването на НАТО. Точно в този момент (и съвсем случайно по време на откриването на Олимпиадата), Грузия хвърли ръкавица на статуквото, нападна област, населена с граждани, притежаващи руски паспорти, волно или не изби почти 1000 от тях и очакваше западните сили да й пазят гърба! Мисля, че дори руските военни не са очаквали такъв дюшеш. За мен това е много показателен пример (и предупреждение за самите нас!) какви поразии може да причини един националистичен лидер с хазартна натура и възголеми амбиции.

Не бива да гледаме черно-бяло на нещата. За съжаление този пример ми показва, че и американските медии (медиите в страната на свободата!) са много по не-свободни от медиите в Европа.

Сравни:
(макар да е от Канада, не от САЩ, но е смешно със "внезапно възникналия" "технически проблем") и
(като пример от същата страна - трагикомично е бързото прекратяване на интервюто)

съответно с

www.guardian...ld/2008/au ... a.georgia1 като пример за европейските медии.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
19 Авг 2008 18:05 #23318 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия

Възможно е обаче, заслепен от алчност, слонът за завижда на комара и за малкото, което животинчето притежава

Kaкво са имали осетинците за да бъдат нападнати още в "студеното лято" на 1989 г?

Въпроса изобщо не е така лесен,толкова биполярен колкото мисля че го виждате.
Например в същата година се сбиха арменците и азерите,но понеже нито като арменците(които смея да кажа че след евреите имат най-силното лоби в америка),нито пък азерите в момента демонстрират такава про американска любов :mrgreen: ,затова проблемите там отшумяват от медийното пространство.

Такива слонове,мухи и пр. :lol: са един от начините да се "разлаят кучетата",и да се постигне нещо изгодно за бъдещите президенски избори,както и напредък в преговорите за противоракетите.
Момента бе прекрасно избран,грузинците атакуваха часове преди официалното откриване на олимпиадата.

Please Вход to join the conversation.

More
19 Авг 2008 18:34 #23319 by Kosio

Например в същата година се сбиха арменците и азерите,но понеже нито като арменците(които смея да кажа че след евреите имат най-силното лоби в америка),нито пък азерите в момента демонстрират такава про американска любов :mrgreen: ,затова проблемите там отшумяват от медийното пространство.

Преди около година бях в Армения - много е интересно отношението на типичните млади хора - "искаме в ЕС и НАТО, ама искаме и с Русия, че си нямаме стратегически приятел в региона. Не може ли хем да сме член на НАТО, хем да имаме руски военни бази на наша територия, това е много важно." За мен Европа с неадекватното си отношение към Нагорний Карабах буквално завърза Армения към руската геополитическа сфера на влияние. От години там проруските партии печелят изборите, а опозицията има около 10%. Естествено става дума за същите шмекери, които управляват и в Русия, Арменският президент е не по-малко авторитарен и от Путин, руските олигарси се чувстват като у дома си и в Армения. Това лято имаше опит за "нежна революция" след поредните очаквани резултати от президентските избори, която беше смазана от властта без никакви проблеми.

Защо? Много просто - стане ли дума за геополитически избор, арменците се сещат, че единствено Русия има положително отношения към арменската принудителна окупация на Нагорний Карабах. Отношението на Европа е "Армения трябва да се изтегли незабавно и безусловно!". Лесно им е някъде отдалече в Брюксел да говорят така, без да са запознати с предисторията на конфликта. Дори по време на СССР тази област е автономна! Арменците не без основание могат да се гордеят с победата в тази война - те я спечелват (срещу по-добре въоръжена армия и то с много по-малко жертви от противника), защото воюват за собствената си земя.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Атила
 • Visitor
 • Visitor
19 Авг 2008 18:36 #23320 by Атила
Replied by Атила on topic Re: България и Русия

като арменците(които смея да кажа че след евреите имат най-силното лоби в америка)

Грешите, № 2 лоби е гръцкото :P

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
19 Авг 2008 21:25 #23321 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия
Âîéíà â èçëîæåíèè æóðíàëèñòîâ - î÷åâèäöåâ ñîáûòèé

Êîððåñïîíäåíò ÒÂÖ
ep-news.live...45700.html

Êîððåñïîíäåíò Èíòåð (Óêðàèíà)
mmc.nnm.ru/t...las_vojna_

Please Вход to join the conversation.

 • Костадин Гълъбов
 • Visitor
 • Visitor
20 Авг 2008 22:09 #23330 by Костадин Гълъбов
Replied by Костадин Гълъбов on topic Re: България и Русия
Ако позволите, бих искал се отклонил малко от събитията в последните седмица-две, но мисля, че има връзка с темата. Моето ( то не е мое собствено, но се придържам към подобна линия ) мнение, че причината за всички тези конфликти от края на 20в. и началото на 21в. се корени в революцията от 1917г. Преди това Руската империя е разделена на губернии и всяка присъединена област получава такъв административен статут. Какво става през 1917г.? Самата социалистическа революция по определение трябва да е световна, а падането на РИ е само етап. По-късно Сталин ще попромени тази постановка, макар че официално отпада от доктрината на СССР към средата на 80-те. И за да се имитира подобна "световност" започва раздробяване на старата империя на автономни области и републики с ясното съзнание, че бидейки социалистически, те са завинаги обвързани с центъра. Това спомага и при по-нанатъшното им поглъщане от СССР. Обаче границите?! Как да се очертаят новите граници? Всъщност, това едва ли е бил голям проблем при осъзнаване на съответните политически перспективи тогава.
И идва 1989г... Почват претенции, къде основателни, къде не. Сочат се границите, установени пак от този омразен им ком.елит. Погледнато от тази точка зрение, нещата са доста оплетени, а прецеденти като Косово, само допълнително размътва и без това мътната вода.

Please Вход to join the conversation.

 • Smilen
 • Visitor
 • Visitor
23 Авг 2008 18:29 #23373 by Smilen
Replied by Smilen on topic Re: България и Русия

И да и не. Има една разлика - границите на България отдавна са утвърдени. Докато по същият начин, както Косово приключи естествения процес на разпад на бивша Югославия, така и Осетия ознаменува края на разпада на бившия СССР. Не забравяй, че по време на съществуването на самите империи, граници са преначертавани с представата, че няма да имат голямо значение, тъй като ще бъдат в рамките на по-голяма държава.


Защо не приложим същата логика за Османската империя, какво като е по-назад във времето. Нима в Югоизточна и в Североизточна България няма компактно турско население. Тях кой ги е питал в коя държава да са родните им места. Естествено, те искат да са в Турция, а не в България. Виж, с гърците е по-различто - там има спогодба Моллов-Кафандарис от 1929 г. Затова и последните не смеят едно културно-просветво дружество да основат, защото реално цялото Черноморие е тяхно. Но това не е решение, защото цялото общество губи от анонимността на грицкия етнос в България.

Просто не може да се върви по линията на етно-националната държава и по това различия, мисля, нямаме.

За линковете благодаря, но сега нямам време да ги прочета. Аз съм гледал нашите медии, които са далеч от обективността. Но е факт, че руски военни са в Грузия, а не обратно. В този смисъл има руска агресия - и то през август, и то по време на Олимпиада /дори и при войните има етични правила/. А поведението на грузинския президент е обяснимо, все пак от този конфликт лично той печели. Да те смятат за жертва е винаги изгодно за продажните управляващи елити.

Поздрави!

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
23 Авг 2008 22:50 #23374 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: България и Русия
quote="Smilen"]Но е факт, че руски военни са в Грузия, а не обратно. В този смисъл има руска агресия[/quote]Скажите, а в 1945 году американские войска были в Германии. Это была агрессия?

и то през август, и то по време на Олимпиада /дори и при войните има етични правила/

То есть надо было подождать, пока закончится Олимпиада и дать грузинам возможность очистить Осетию от осетин? Вы говорите так, как будто военные действия начала Россия.

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
24 Авг 2008 10:41 #23375 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия

смисъл има руска агресия - и то през август, и то по време на Олимпиада

Не, Лудошвили започна атаката часове преди официалното откриване на Олимпийските игри.
И сега истерията е повече от голяма,защото Идиоташвили всъщност до голяма степен попречи на бъдещата инвазия в Иран.

За това кой започна ,вие Смилене сте във грешка.

Please Вход to join the conversation.

 • Smilen
 • Visitor
 • Visitor
25 Авг 2008 12:38 #23379 by Smilen
Replied by Smilen on topic Re: България и Русия

и то през август, и то по време на Олимпиада /дори и при войните има етични правила/

То есть надо было подождать, пока закончится Олимпиада и дать грузинам возможность очистить Осетию от осетин? Вы говорите так, как будто военные действия начала Россия.[/quote]

Не оправдавам геноцида срещу осетинците по никакъв начин. Ако Грузия е започнала първа, значи грузинските управляващи са дали удобен повод на руската военна машина да влезе в действие. Това ясно показва в чий интерес са техните действия и кой ги е вдъхновил.

Най-лошото, че страдат невинни хора. Невинни са и руските войници, пратени там. Да не забравяме, че и те страдат. А в бъдеще там или в този район могат да бъдат изпратени и български войници. Това е страшното, и то можеше да се избегне при спазване на човешиките права и зачитане на държавния суверенитет.

Please Вход to join the conversation.

 • ЛюбимеЦ 12+1
 • Visitor
 • Visitor
25 Авг 2008 14:42 #23385 by ЛюбимеЦ 12+1
Replied by ЛюбимеЦ 12+1 on topic Re: България и Русия

зачитане на държавния суверенитет


Днес Думата гласува за признаване на Абхазия и Ю.Осетия.

Please Вход to join the conversation.