Мобилно меню

Èñòîðè÷åñêèå òåìû íà ýòîì ôîðóìå

  • Артемий
  • Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
19 Ян 2008 09:32 #21638 by Артемий
Áðàòüÿ è ñåñòðû, õî÷ó çàäàòü âîïðîñ àäìèíèñòðàòîðàì.
Ó âàñ ïðàâîñëàâíûé ôîðóì (è ýòî õîðîøî), è íåò ðàçäåëà, ãäå ìîæíî áûëî áû ñîçäàâàòü îáùåèñòîðè÷åñêèå òåìû. À ÿ õîòåë áû ïîãîâîðèòü îá îòíîøåíèÿõ Ðîññèè è Áîëãàðèè â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì.
Åñëè ìíå ðàçðåøàò, ÿ áû ñîçäàë çäåñü òàêóþ òåìó. Åñëè äëÿ âàñ ýòî íå óäîáíî, òî ñ ðàçðåøåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÿ äàë áû ññûëêó íà ðóññêèé èñòîðè÷åñêèé ôîðóì, ãäå æåëàþùèå ìîãóò îáñóäèòü òàêóþ òåìó ñî ìíîé è ñ ìîèìè ðóññêèìè êîëëåãàìè.

Please Вход to join the conversation.

  • В. Каравълчев
  • Visitor
  • Visitor
19 Ян 2008 10:20 #21639 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Èñòîðè÷åñêèå òåìû íà ýòîì ôîðóìå
Отворете я тук, в църковна история.

Please Вход to join the conversation.