Мобилно меню

Българският Jom haScho'a

 • ira
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Дек 2007 14:52 #21201 by ira
“Денят на разрушението” – така евреите наричат геноцида на който са били подложени европейските евреи по време на Втората Световна война. Защо тогава трябва да намесваме и България? Нима България не спаси своите 50 хиляди евреи? Та в наша чест и в памет на отделни наши личности в Градината на праведните в Израел има насадени дървета! Какъв е тогава този Български холокост?
Отговорът е – същият, но без газовите камери. Геноцид предшестващ евреиският по страдание и надминаващ го по злоба. И също както евреите (а и другите националности – цигани, руснаци, поляци) са избивани само защото са евреи, така и нашите бащи и майки са избивани само защото са българи. Но малко се знае у нас за този геноцид, а и нарочно се забравя – сакън да не развалим рахатлъка с “правите” ни съседи. И дори днес, когато още една балканска несправедливост ще отиде в историята, ние сме призовавани да скърбим и съчувстваме на православните ни братя заради големите им загуби на които са изложени. Добре, ще скърбим. Ще съчувстваме. А някой ще се разтъжи ли за хилядите невинни българи загинали от ръцете на същите онези наши “братя”, които днес се нуждаят от нашето съчувствие?
Може би вече някои се досетихте – Българският Jom haScho'a настъпва през лятото на 1913 г, а някои ще кажат (и ще бъдат прави), че продължава и до днес.

Спомнете си как протича честването на Холокоста в Израел. Четат се списъци с имената на убитите мъже, жени и деца. И за да не си помислите, че Българският Холокост е просто статистика, и при това патриотарски потплътена, се постарах да намеря имената на нашите жертвите.
Съвсем нарочно от този архив взимам само описаните случаи със свещеници на Българската църква станали жертви на сръбското насилие. Описаните случаи на насилие са от няколко (не от всички) македонски околии и са за периода лятото на 1913г до първото сръбско бягство от Македония – 1915г.

Архив на ВМРО (поместен като “Приложение” в “Спомени”-те на Иван Михайлов, том 2)

“Битолска околия
град Битоля
свещ. Атанас Алтипармаков, свещ. Антон Димов, свещ.Михаил Димов, свещ. Спиро Димитров, свещ. Никола Петров – арестувани, хвърлени в затвора заедно с други граждани и изтезавани (1913)

село Кукуречани свещ. Васил Колев – арестуван и изтезаван (1913г) ; синовете му са държани в затвора до 1915г и после убити;
село Могила - свещ. Димитър Илиев – арестуван и изтезаван (1913г)
село Смилево-иеромонах Козма, игумен на манастира “Свети Петър” – убит от сърбите през есента на 1913г
село Лопатица свещ. Илия п. Наумов – убит от сърбите през есента на 1913г
село Буково цялото опожарено от сърбите (1913г)

Велешка околия С идването си сърбите затварят всички български училища. Митрополита се застъпва за училищата, но бива арестуван и след това прокуден от епархията.
Град Велес свещ. Иван Аврамов, свещ. Лазар Трайчев Андов, свещ. Петър Андреев – арестувани, изтезавани и убити (хвърлени в река Вардар)

Гостиварска околия
Село Еловци
свещ. Неофит п. Владимиров – арестуван и изтезаван;
Иеромонах Мартин, игумен на Лешочкия манастир – арестуван и изтезаван;

Село Суденье 1915г е бомбардирано от сръбска артилерия – цялото население е избито

Дебърска околия
Село Ябланица свещ. Наум Пейчинов – убит
Село Гери свещ. Исаие – убит (1914г)
Село Тресонче свещ. Апостол Миронов – убит от сърбите (отвлечен посред нощ, изтезаван, обезобразен, умира в мъки);
Град Дебър митрополит Козма е арестуван и после прокуден (1913г)

Кичевска околия
Град Кичево с влизането си в града сърбите арестуват всички свещеници и учители защото отказали да подпишат декларация, че са “отдавна” сърби.
Иеромонах Софроний п.Петров, игумен на Пречистенския манастир е убит; иеромонах Теофан – монах в същия манастир – разпънат на кръст от сърбите


Кочанска околия
Село Драгобраще свещ. Зафир Петрев – убит от сърбите
Село Бели свещ. Стою п.Киров – арестуван и изтезаван от сърбите
Село Кучичино свещ. Павле Георгиев – изтезаван и убит от сърбите;

Криво-паланечка околия - с идването си сърбите затварят училищата и черквите. Учителите и свещениците са подложени на терор за да се признаят за сърби. На 11 април 1913г оскубана брадата на свещ. Владимир Попов

Крушовска околия
Град Крушово свещ. Наум Мешков – арестуван и бит от сърбите
Село Кривогащани свещ. Йордан п.Николов – бит от сърбите и интерниран
Село Пуста Река свещ. Никола Георгиев – убит от сърбите

Кумановска околия Още през 1913г свещениците и учителите са подложени на тормоз и принудени да избягат в България

Малешевска околя
Село Мачево свещ. Еф. Стойков – убит от сърбите
Село Русиново свещ. Георги Илиев – арестуван и изтезаван (1913г.)
Село Митрашинци - свещ. Петър п.Георгиев – убит от сърбите; свещ. Атанас п.Петров – арестуван и изтезаван от сърбите (1913г)

Село Владимирово - свещ. Иван Мицов и свещ. Иван Георгиев – убити от сърбите (На 26 март 1915г в околностите на селото пристига сръбска войска. Селото е обкражено и всичкото мъжко население заловено. Три дни не са пускали никой да напуска селото, добитъкът е останал без храна и вода. Започнали масови и жестоки изтезания: ръцете и краката на жертвите били вързвани заедно, след това с едно дърво стягани; така на някои пукали коремите. Това мъчение продължило до 31 март. На свещ. Иван Мицов се пръснало едното око по време на изтезанията.)

Неготинска околия
Село Дисан свещ. Хр.Марков – смъртно изтезаван от сърбите, а цялото село изгорено


Охридска околия
Град Охрид - свещ. Георги Икономов, свещ. Георги Бъндев, свещ. Иван Савев, свещ. Георги Рибаров, свещ. Харалампи Донев, свещ. Антон Ивтев, свещ. Ахил Карадимчев, дякон Георги Снегаров – арестувани и изтезавани от сърбите (1913г)
Село Слатина свещ. Георги п.Ангелов – убит
Село Велгощи свещ. Алексо Шокарев – убит

Радовишка околия
Град Радовиш свещ. Григор Икономов – убит 1915г.;
Свещ. Евтим Христов и свещ. Гаврил Христов – бити за това, че не споменават името на сръбския крал Петър;

Село Дедино свещ. Михаил Иванов (30 годишен) – убит; заедно с двама съселяни е закопан жив от сърбите;
............................................................................................................................


България плаче за чедата си и не може да се утеши защото вече ги няма!
(Нека онези, които смятат, че миналото трябва да се забрави и да се простят тия зверства на сърбите, си отговорят на въпроса – А сърбите искали ли са ни прошка за тия зверства?)

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Visitor
 • Visitor
17 Дек 2007 22:28 #21208 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: Българският Jom haScho'a

Íåêà îíåçè, êîèòî ñìÿòàò, ÷å ìèíàëîòî òðÿáâà äà ñå çàáðàâè è äà ñå ïðîñòÿò òèÿ çâåðñòâà íà ñúðáèòå, ñè îòãîâîðÿò íà âúïðîñà – À ñúðáèòå èñêàëè ëè ñà íè ïðîøêà çà òèÿ çâåðñòâà?

Òåõ, êòî ñîâåðøàë çâåðñòâà, äàâíî íåò â æèâûõ.
Ñåðáû î÷åíü ìíîãî ñòðàäàëè â XX âåêå. Ìîæåò áûòü, ýòî èñêóïëåíèå? Âïðî÷åì, ïîêàÿíèå âñå ðàâíî íåîáõîäèìî.

Please Вход to join the conversation.

 • forerunner
 • Visitor
 • Visitor
18 Дек 2007 01:17 #21209 by forerunner
Replied by forerunner on topic Re: Българският Jom haScho'a
А бе интересно все зверствата на сърбите ви в главата, що не се повайкате малко за индианците в Перу, или пък за едни други афилантропски събития, случили се малко по-надолу от визираната от теб локация, проточили се от 13-та, през 20-те, та чак няколко години след Втората Световна. Ще ме извиняваш Ира, но тази справка (която сигурно фактологически е вярна), така поднесена, просто вони на фалш и лицемерие. Ти знаеш ли авторът на тия "Спомени" колко глави е сякъл със собствените си ръце. Или те са си го заслужавали може би?
Не разбирате ли братя и сестри християни, че в такива "прочити" на историята няма никаква история. Вземете прочетете статиите, есетата и книгите по история на о. Георги Флоровски да разберете първо, че изброяването на хрониките от миналото само по себе си от православна гледна точка не е никаква история, и второ, един християнин има право да пише история, само ако се е потопил с мисъл, чувство и дух в атмосферата на времето, за което пише, и най-важното - ако може и желае да ИЗСТРАДА всичко онова, което се е случило в душите на хората.
С две думи ( аз това съм схванал от творенията на Флоровски) - ако искаш да пишеш история и да останеш християнин, недей да издевателстваш над паметта на едни и да възвеличаваш незаслужено други.
Когато се молиш, казва св. Серафим Саровски, запитай се дали твоята молитва е достойна за кръстните страдания на нашия Господ. Ти Ира, когато писа това сети ли се, че Христос каза "Прости им, не знаят какво правят".
Знаеш ли, Ира, по време на войната в Югославия някои сръбски православни списания (особено Светигора) бяха пълни със списъци на избити от усташите люде, с разкази за това, какво се било случило преди 50 год, колко жестоки били хърватите и т. нат. И като го четеш ти идва да заревеш с пълно гърло от мъка. Обаче... а, сетиш се, че и сърбите правили някъде подобни нещица, и се питаш - не трябваше ли на страниците на това издание някой да се сети да поиска прошка от някого? Много тъжно, мъка.

Please Вход to join the conversation.

 • Zlatkov
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 00:04 #21261 by Zlatkov
Replied by Zlatkov on topic Re: Българският Jom haScho'a
Бог да прости загиналите за вяра и народ си наши братя и сестри!

Ще ме извиняваш Ира, но тази справка (която сигурно фактологически е вярна), така поднесена, просто вони на фалш и лицемерие. Ти знаеш ли авторът на тия "Спомени" колко глави е сякъл със собствените си ръце. Или те са си го заслужавали може би?

Отче, много ми харесва това, което съм чел от Вас, но сега не сванах ясно мнението Ви. Памета на мъченически загинали от душмани български свещеници не може да бъде фалш и лицемерие. Не бива да забравяме историята си, нито да се срамуваме от народа си. Не трябва и да мразим сърбите или турците, или пък някои друг народ.
От целият ви постинг ми понамирисва на национален нихилизъм. Може би мислите, че за да бъдем християни, не трябва да сме българи.
Дано да съм Ви разбрал погрешно и простете ако съм Ви обидил.

Please Вход to join the conversation.