Мобилно меню

За благословението

 • Ksenia
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
19 Дек 2007 13:22 #21234 by Ksenia
За благословението was created by Ksenia
Повод за отваряне на тази тема ми послужи събитието за "снемане благословение на сайта Двери дадено от Св. Синод на БПЦ. "
www.dveri.bg...w/5598/29/

Според мен това си е е добра новина за сайта и, също така, е добрата новина и за форума, също така е важно за всички ни, защото по-добре е да се абстрахираме от личността на митр. Николай и от случилото се събитие, и да се зарадваме на благодатния повод за да си изясним същността на благословението, или по простонародному - благословията:

- какво точно означава да се иска благословение,
- какво точно означава да се даде благословение,
- какво точно означава да се случи след благословението,
- какво точно трябва да се случва след ОТТЕГЛЯНЕ/СНЕМАНЕ на благословение

и - Възможно ли е благословение да се оттегля/снема?!?

Един случай за въведение по темата за благословението:
Една православна християнка, силно желае да поеме по монашеския път на спасение. Споделя с духовния си наставник за духовните си копнежи. Духовният й наставник също счита, че изборът й е правилен, благославя я за монашество, но я моли да поиска благословение от майка си, както е според православния канон. Майката на момичето дава своето благословение...
Минава известен период от време и при подновяване на разговора с дъщеря си - майката оттегля вече даденото си благословение.

Забележка: Това не е измислен случай. Става въпрос за живота на игумения Таисия от св. Йоановския Предтеченски манастир в Леушино, чиито духовни наставници са: арх. Лаврентий (Макаров), игумен на Иверския Валдайски манастир и по-късно св. Йоан Кронщадтски.
Кратка биография може да прочетете тук: www.leushino...raphy.html
А случая описан по-горе и мнението на духовниците за снетото майчино благословение, може да се прочете от нейните лични записки, одобрени за публикуване от св. Йоан Кронщадски.

Please Вход to join the conversation.

 • Артемий
 • Visitor
 • Visitor
19 Дек 2007 14:46 #21237 by Артемий
Replied by Артемий on topic Re: За благословението
Âîò êàê ñàìà èãóìåíèÿ Òàèñèÿ îïèñûâàåò ýòîò ýïèçîä.

"Î, ïóñòè ìåíÿ, ðîäíàÿ, ÿ áóäó âå÷íàÿ âàøà ìîëèòâåííèöà." Îíà ñíîâà îáíÿëà ìåíÿ è, öåëóÿ, ñêàçàëà: "Åñëè òàêîâà âîëÿ Áîæèÿ — Õðèñòîñ ñ òîáîé." ß íå âåðèëà ñâîèì óøàì; ÿ ñïåøèëà çàêîí÷èòü ðàçãîâîð è óéòè â äðóãóþ êîìíàòó, îïàñàÿñü, ÷òî îíà, ðàñêàÿâøèñü â ñâîèõ ñëîâàõ, îòêàæåòñÿ îò íèõ, è ñíîâà ïóùå ïðåæíåãî ñòàíåò óäåðæèâàòü ìåíÿ. Ñ êàêèì, îäíàêî, îáëåã÷åííûì ñåðäöåì ìîëèëàñü ÿ çà âñåíîùíîé â ýòîò âå÷åð; âèäåëà, ÷òî è ìàòóøêà ñî ñëåçàìè ìîëèëàñü âñå âðåìÿ Âåðíóâøèñü äîìîé, òàêæå è íà ñëåäóþùèé äåíü, ìû íå âîçâðàùàëèñü ê ýòîìó ðîêîâîìó äëÿ îáåèõ íàñ ðàçãîâîðó; ñ òåì îíà è â óñàäüáó ïîåõàëà. ß æå ïîñïåøèëà â ìîíàñòûðü ê ñâîåìó îòöó èãóìåíó Âåíèàìèíó ñîîáùèòü åìó âåñü íàø ðàçãîâîð, à òàêæå è ìîå îïàñåíèå.

Îïûòíûé ñòàðåö è íà ýòîò ðàç óñïîêîèë ìåíÿ: "×òî æå âàì äî îòêàçà åå (îò ñâîèõ ñëîâ), åñëè áû îí è ïîñëåäîâàë? Ðàç áëàãîñëîâåíèå äàíî, è äåðæèòåñü çà íåãî, âñïîìíèòå áëàãîñëîâåíèå Èñààêîì Èàêîâà, âûçâàííîå îáìàíîì, íî èìåâøåå âñþ ñèëó ñâÿòîñòè è íåðóøèìîñòè, íåñìîòðÿ íà âñå ïîñëåäóþùèå ïðîñüáû èçìåíèòü åãî; à âû íå îáìàíîì, à ñëåçàìè âûìîëèëè åãî, è îíî ïî÷èëî íà âàñ, è íèêòî íå ìîæåò ñíÿòü åãî, äàæå îíà ñàìà, åñëè áû âçäóìàëà.


Ïîòîì ìàòü äåéñòâèòåëüíî îòîçâàëà ñâîå áëàãîñëîâåíèå, íî åé âî ñíå ÿâèëàñü Áîæèÿ Ìàòåðü è âåëåëà ýòîãî íå äåëàòü. Òàê ÷òî áëàãîñëîâåíèå áûëî âñå æå äàíî. :)
Çàïèñêè èãóìåíèè Òàèñèè: [url:2omt55nl]www.pravbese...ook&id=219[/url]

Òàê ÷òî áëàãîñëîâëÿþùèé òîæå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ñëîâà!

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
19 Дек 2007 21:21 #21251 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: За благословението
Този форум съществува няколко години преди "Двери" без никакво благословение и такова никога не е търсено, така че специално за форума и за сайта към logos-bg.net (който на практика е замразен и вече не се поддържа) новината за отнемането на благословението е напълно безразлична.

За екипа на "Двери" снемането на въпросното благословение беше просто въпрос на време. Даже фактът, че благословението "издържА" повече от две години, ми дава известна доза оптимизъм. Е, вярно, че когато сайтът беше създаден, едни хора още не бяха станали митрополити...

Please Вход to join the conversation.

 • ЛИЯ
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 10:51 #21268 by ЛИЯ
Replied by ЛИЯ on topic За благословението
Ксения, ето един коментар за благословението от друг любим преподавател в БФ гл.ас. д-р Ивайло Найденов:

Що е това "снето благословение"?

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 11:09 #21270 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: За благословението
Коментарът на Ивайло е много точен, както винаги.

Само искам да се поясня. Като написах, че гледам с оптимизъм на факта, че благословението над инициативата "Двери" бе отнето след повече от две години от създаването на портала, имах предвид оптимизъм към състоянието на БПЦ. Все пак, не го снеха ден след публикуването на първия материал в сайта.

Истината е, че сред епископата има много здравомислещи хора, които приемаха много здравословно нашите критики, интерпретираха ги правилно и дори приятелски. Но когато се появят комплексарите, всичко оплескват.

Please Вход to join the conversation.

 • Ksenia
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 13:24 #21272 by Ksenia
Replied by Ksenia on topic Re: За благословението
Статията на гл.ас. д-р Ивайло Найденов на "Двери" си е направо в десятката. Страшно ме зарадва като реакция - ясна, точна, кратка, изчерпателна по конкретния случай ... и... за моя радост направо затваря отворената от мен тема тук във форума.
Възгледите, които статията изразява, са и моите лични възгледи за благословението.
Даже днес сутринта си мислих, в стил гротеска, изумена от акта за снемане на благословението на Св.Синод от Двери, какво би станало, ако след благословението на духовен наставник: "Бог да благослови, чедо, да влезеш в Царствоту Му", след това този "старец" да си вземе обратно благословението - което де факто е Господне?! И вземането обратно на благословението става някакси напук на Божието желание всички да влезем в Царството Му!?
Направо... no comment

Обаче! Аз нали си "дълбая" в дадени случаи житейски и си спомних за псалом 62, в който се казва:
"Тъй ще Те благославям в живота си"

Та, ето това би било само моето допълнение към статията - според псалома и ние може да благославяме Бога. :)
Хари, мисля, че св. Йоан Златоуст има едно тълкование за този текст от пс.62, само че не си го спомням точно и не смея да продължа. :(

Please Вход to join the conversation.

 • ЛИЯ
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 14:49 #21273 by ЛИЯ
Replied by ЛИЯ on topic Re: За благословението
Коментарът на гл.ас. д-р Найденов ме вдъхнови да потърся в Свещеното Писание какво е казано за благословението:

Числа 6:22-27

И рече Господ на Моисея, думайки:
кажи на Аарона и на синовете му; тъй благославяйте синовете Израилеви и им казвайте:
да те благослови Господ и да те опази!
да погледне милостно към тебе Господ със светлото Си лице и да те помилува!
Да обърне Господ към тебе лицето Си и да ти даде мир!
Тъй да призовават името Ми над синовете Израилеви, и Аз (Господ) ще ги благословя.


Псалом 95:1-5

Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо;
пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото спасение;
разгласяйте между народите славата Му, по всички племена - чудесата Му;
защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.
Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори.


Премъдрост на Иисуса син Сирахов 39:19

благославяйте Господа във всички дела; величайте името Му и Го прославяйте с Неговата хвала,Матей 5:43-45

Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази врага си".
Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят,
за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.


Лука 6:27-28

Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят,
благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят.


1 Петр 3:8-12

Най-сетне, бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри;
не връщайте зло за зло, или хула за хула, а, наопаки, благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение.
"Защото, който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи,
нека се отклонява от зло и да прави добро, нека търси мир и да се стреми към него,
защото очите на Господа са обърнати към праведните, и ушите Му - към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята."


Римляни 12:14

благославяйте вашите гонители; благославяйте, а не кълнете.

Благословията, произлизаща от човек е "БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ", защото всичко става с Неговата воля. Ако Бог е благословил нещо да стане кой може да му го отнеме?!

Човек може да оттегли ДОВЕРИЕТО си, а Бог оттегля БЛАГОДАТТА СИ, ако в Волята Му.

Please Вход to join the conversation.

 • Добромир
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 16:18 #21274 by Добромир
Replied by Добромир on topic Re: За благословението
А случаят с Яков, който с хитрост взима благословия от баща си Исаак, а тя би трябвало да бъде за Исав - брата на Яков? Но дори след разкриването на измамата благословията не бива "снета"; напротив, Яков говори в минало време, като за нещо окончателно извършено: "Аз го направих (него - Яков) господар над братята му" (цитирано по памет). Така че "снемането на благословение" е доста неуместен израз. По всяка вероятност става дума за снемане на доверие. Което вече е сериозно нещо.

Please Вход to join the conversation.

More
20 Дек 2007 16:59 #21275 by Kosio

По всяка вероятност става дума за снемане на доверие. Което вече е сериозно нещо.

Да, така е. Макар че доверието е много лично, а не институционално, освен това то не се снема, то се губи. Митрополит Николай никога не е изпитвал доверие към нас, а честно казано чувствата са взаимни. Какво ще снема? По-скоро става дума за погрешно разбиране на благословението, като благодат, която Св. Синод облича и снема с гласуване. Което (както виждаме от статията на И. Найденов) е нелепо, поне за християнски епископи, а не за езически жреци. От друга страна днес двама владици (случайно срещнати от жена ми) са засвидетелствали доброжелателността си, така че това отново потвърждава думите ми, доверието е лично. Отделен е въпросът, че са могли да я засвидетелстват и на заседанието на Св. Синод, но няма пък да искаме геройства от тях (уви). Те си имат други проблеми и не им е да се разправят с дядо Николай. Така че не че ще си мръднат и пръста да я защитят след (по мои предвиждания) около половин година, когато Николай тихо и отмъстително ще се погрижи да я уволни, защото той нищо не забравя. Иначе "махането" на благословението го предричах за лятната сесия на Св. Синод догодина, така че може и да не съм прав със сроковете.

Жалкото е, че най-борбените по-характер архиереи са точно тези, които са най-малко самокритични и най-крайни. А тези, които би следвало да говорят са най-тихи. Което не предрича нищо добро за решенията на Св. Синод през следващите няколко години. Дано не съм прав, разбира се.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Ksenia
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 17:03 #21276 by Ksenia
Replied by Ksenia on topic Re: За благословението

Човек може да оттегли ДОВЕРИЕТО си, а Бог оттегля БЛАГОДАТТА СИ, ако в Волята Му.


Сега си мисля, че оттеглянето на доверие, както се е изразила Лия, е нещо различно от оттегляне/снемане на благословение.


Нека да не бъркаме доверието с благословението! И хайде под „оттегляне” да не вземем да си мислим, че е като оттегляне на Крал Артур в покоите си! – това само на шега, за разведряване на обстановката. :D
И още, що се отнася за отнемане благодатта, за което Лия пише, или още както св.Отци на Църквата я наричат – за богооставеността – това е съвсем друго нещо и тук вече не се използва духовната категория благословение, а и за абсолютно оттегляне на благодатта не се говори, въпреки т.н. богооставеност.

Но ако все пак спазя и разсъждавам по темата, то според мен, аз мога да оттегля доверието си към даден човек, и за това може дори само аз да си знам!, защото е злоупотребил с моето доверие към него като приятел, колега,...и то не един път само... – това са събития и житейски случки, които могат да се случат независимо дали стават между православни християни или не.
Доверието – човек се доверява на някого и ако се доверява на погрешния човек: сам си е виновен, че не е изпитал човека, преди да му даде доверието си и не е постъпил според св. Писание, Книга премъдрост на Иисус, син Сирахов, гл.6:
„7. Ако искаш да придобиеш приятел, придобивай го след изпитване и не му се скоро доверявай.”

Благословението, както разбираме от текстовете в Св. Писание, например дори и само от тези, които е постнала Лия; и още, както е ясно от статията на Ивайло Найденов в „Двери”, е друго нещо.

То както и всяко духовно събитие, благословението има такива нюанси: този, който благославя и този, когото благославят; благословение между човеци и благословение между Бог и човек.

Благословението не е разрешение или забрана да се прави нещо или не! Благословението, според мен, е духовна отговорност на този, който дава своето благословение на отсрещния, че ще сподели духовните неблагоприятни или благоприятни последствия след даването на благословението, някои старци не само, че не споделят, на изцяло поемат върху плещите си, ако има неблагоприятни духовни последствия или нищо не взимат за себе си - ако след даденото благословение има благоприятни събития от духовен и житейски план.

Недаването на благословение не е своеобразна забрана. При недаване на благословение, за този който го е поискал има следните прогнози:

- или не е поискал благословение от точния човек - т.е. поискал е благословение от човек, който знае своите духовни сили и не може да поеме и сподели отговорността
- или изпросването на благословение е зле прикрито ходене по своите си желания - т.е. формално се иска благословение
- или този, който отказва благословението скрива своята авторитарност зад благословението както котка крие ноктите си в меки лапички.

Please Вход to join the conversation.

More
20 Дек 2007 17:16 #21277 by Kosio

Благословението не е разрешение или забрана да се прави нещо или не! Благословението, според мен, е духовна отговорност на този, който дава своето благословение на отсрещния, че ще сподели духовните неблагоприятни или благоприятни последствия след даването на благословението.

И също така отговорност - ще ще обгрижваш "благословения", ще го съветваш, когато поиска съвет, ще го подкрепяш, когато те помоли за помощ. Ангажираност и съпричастност! Да попитам ли тогава, "Двери" изобщо някога имал ли е благословение. За мен - категорично не!

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Ksenia
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 17:20 #21278 by Ksenia
Replied by Ksenia on topic Re: За благословението

А случаят с Яков, който с хитрост взима благословия от баща си Исаак, а тя би трябвало да бъде за Исав - брата на Яков? .


Тъй като според мен този случай е от Стария Завет, за който св. Отци казват, че е образ, сянка за Новия завет.

Тук едно събитие-препъни-камък ( защото става дума за своеобразно узаконена измама?) е такова каквото го четем, и не е такова, защото новозаветно погледнато е и другояче.

т.е. човек иска да даде благословението си по закон, по канон, ама Бог допуска друго! Бог допуска да се случи измамата и благословението е взето от този, комуто не се пада по закон. Да - Бог го допуска - за една паница леща благословението си го взима друг!

Кой може да иска сметка от Господ. Та Той ни пита в книга Йов гл.38:
Препаши сега кръста си като мъж: Аз ще те питам, и ти Ми обяснявай:
де беше ти, когато полагах основите на земята? - кажи, ако знаеш.

Ха, де.

Please Вход to join the conversation.

 • Ksenia
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 17:28 #21279 by Ksenia
Replied by Ksenia on topic Re: За благословението

Благословението не е разрешение или забрана да се прави нещо или не! Благословението, според мен, е духовна отговорност на този, който дава своето благословение на отсрещния, че ще сподели духовните неблагоприятни или благоприятни последствия след даването на благословението.

И също така отговорност - ще ще обгрижваш "благословения", ще го съветваш, когато поиска съвет, ще го подкрепяш, когато те помоли за помощ. Ангажираност и съпричастност! Да попитам ли тогава, "Двери" изобщо някога имал ли е благословение. За мен - категорично не!


Да - ангажираност! Меко казано.
Защото благословение между човеци дава този, който е по-зрял духовно, на този, който има нужда от закрила, напътствие от духовно по-зрял човек.

И сега - духовният сан винаги ли е критерий за духовна зрялост? Очакванията според канона да е критерий за духовна зрялост, наистина. .
За неофита - 100%-во красиво и безотговорно "да", за другите - действителността е горчива и трябва да следваме премъдростта на Иисус син Сирахов, Еклесиаст, на Цар Соломон...или по-точно Премъдростта - т.е. следваме Христос и то не към друго, а към кръста си, по пътя на собствената си Голгота, иначе не можем да се наречем Негови ученици, т.е. християни.

Please Вход to join the conversation.

More
20 Дек 2007 17:37 #21280 by jasmina
Здравейте Форумци! Радвам се, че все още са останали здравомислещи хора като вас! :D С това решение някои хора демонстрират сила и влас и се опитват да ни напомнят, че обикновения мирянин има само задължения. Няма да се учудя ако след броени дни забранят на такива като нас да влизат и в храмовете на БПЦ.
:lol:

Please Вход to join the conversation.

 • о. Георги
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 19:47 #21281 by о. Георги
Replied by о. Георги on topic Re: За благословението
Моля ви, премислете няколко дни и после пишете! Това е сериозно, не се надъхвайте взаимно, жал ме е да ви чета такива...
Няколко пъти започвах да пиша и го изтривах. На път сте да легализирате парацърковна организация.

Светият синод е снел доверието си от "Двери"!!! Какво повече? Вселенски събор?

Please Вход to join the conversation.

More
20 Дек 2007 20:50 #21284 by Kosio

Моля ви, премислете няколко дни и после пишете! Това е сериозно, не се надъхвайте взаимно, жал ме е да ви чета такива...
Няколко пъти започвах да пиша и го изтривах. На път сте да легализирате парацърковна организация.

Светият синод е снел доверието си от "Двери"!!! Какво повече? Вселенски събор?

За първи път чувам, че е необходимо човек да има санкция от Св. Синод, за да поддържа Интернет сайт или да списва издание. Да не сме във времето на Св. Инквизиция? Никой никого не легализира, просто чрез нашия изключително четен сайт получават глас нормални и здравомислещи хора, които няма да имат думата на друго място. Не е необходимо човек да харесва всичко в един сайт. Владиците също ни четат и съм сигурен, че повечето от тях са си намерили поне по нещо, което са одобрили. Сайтът ни се списва доброволно, така че не рискуваме и не налагаме нищо. Нямаме никаква организация, няма и да имаме! Днес може да пишем в "Двери", утре може да пишем на друго място, други ден да се занимаваме с други неща. Нищо не ни обединява, освен че всички заедно сме в Църквата. Жалко, че не можете да усетите разликата. Ако ВИЕ бяхте помислили няколко дни, щяхте да я разберете.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
20 Дек 2007 21:59 #21285 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: За благословението
Точно пък парацърковна организация е толкова далеч от действителността, че не знам изобщо как може на човек да му хрумне за нас такова нещо. По-вероятно е да се кача с лек автомобил до Луната. Примерно със стария ми ситроен, защото с тойотата може и да стане;)

О. Георги, съжалявам, но имате интуиция, която много обича да се забавлява с Вас, като Ви послъгва най-редовно. Като подозренията в конспирация срещу приятеля ви Руси, когото умишлено не съм искал да регистрирам във форума и т.н. подобни алабализми.

Иначе благодаря за високото мнение, но не съм пророк и не мога да знам кой под каква вънкашност се регистрира и с каква умисъл в главата си. Просто форумът си има правила и ако тук има руснаци и поляци, които са ги разбрали и ги спазват, като се регистрират успешно, за да участват в дискусиите, то не виждам причина това да не могат да го правят българи.

Много евтино ги хвърляте тия подозрения, чак да ви се начуди човек.

Please Вход to join the conversation.

More
20 Дек 2007 22:47 #21287 by Kosio

Точно пък парацърковна организация е толкова далеч от действителността, че не знам изобщо как може на човек да му хрумне за нас такова нещо. По-вероятно е да се кача с лек автомобил до Луната. Примерно със стария ми ситроен, защото с тойотата може и да стане;).

Сякаш сме тръгнали да се черкуваме на друго място! Или че сме събрали в една и съща енория! Или сме си изографисали знаме със "Двери". "Двери" е една много добра медия, нищо повече. Някои хора се страхуват от нея, техен си проблем. Би следвало да се страхуват от това, което вършат. Би следвало да имат най-вече страх, че нищо не остава скрито от Бога, а не от "Двери" - сайтът ни днес го има, утре го няма. Освен това, може и вече да нямаме благословение от Св. Синод или от о. Георги, но едва ли някой автор в сайта ни няма благословението на духовния си отец да отстоява гласа на съвестта си. BTW като стана дума за съвест, днес имаме лично *извинение* от един владика. Винаги ни се дават такива "стръкчета лук".

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • о. Георги
 • Visitor
 • Visitor
21 Дек 2007 10:52 #21288 by о. Георги
Replied by о. Георги on topic Re: За благословението
Благодаря за личните квалификации.

Ще си обясня текста:
Не съм намеквал, нито изповядвам, че човек трябва да върши всичко с благословение от клира. Още по - малко съм се имал за един от "благославящите" - та аз съм САМО един от читателите на "Двери" И ДА МИ СЕ ПРИПИСВА САМОЧУВСТВИЕ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ Е ОСКЪРБИТЕЛНО НЕСПРАВЕДЛИВО. Участвах само тук, във форума, (навярно воден от шегаджийски настроената си интуиция).

Но тук имаме друго - Съборът на архиереите с решение изразява позиция. В рамките на БПЦ няма по-висок форум. Създателите на сайта са поискали и получили благословение от този Събор за своята дейност. Сега, ако снетото доверие е недоразумение, както казва Ив. Найденов, тези тук реакции не ми звучат "изглаждащи" това недоразумение. А усилието да се оправят нещата би си струвало, точно с оглед на качествата на сайта, които са недублирани у нас.
Косьо, аз мислих няколко дни, макар мнението ми да не е от значение за никого и нищо. Може и да греша за парацърковната организация (и дано да греша) - аз съм страничен човек.
Нищо повече от това не съм искал да кажа. Нито, че е трагедия, че Двери ще работи и така, нито дори и това, че от "1363 регистрирани потребители" един нямало да досажда на единомишлениците с "евтините си подозрения"; "и т.н. подобни алабализми".

С поздрави в Христа:

Please Вход to join the conversation.

 • forerunner
 • Visitor
 • Visitor
21 Дек 2007 10:58 #21289 by forerunner
Replied by forerunner on topic Re: За благословението

Моля ви, премислете няколко дни и после пишете! Това е сериозно, не се надъхвайте взаимно, жал ме е да ви чета такива...
Няколко пъти започвах да пиша и го изтривах. На път сте да легализирате парацърковна организация.

Светият синод е снел доверието си от "Двери"!!! Какво повече? Вселенски събор?

Отче, ама това, което се е случило, е наистина сериозно. Не знам с какви думи най-"безобидно" да ти го кажа. Не мислиш ли, че ние свещениците не сме длъжни по някакъв начин да се опитаме да предотвратим бъдещите зулуми в Църквата, които могат да дойдат от непремерените действия на пренавити от ентусиазъм архипастири? Не, че имаме някаква възможност за директна интервенция, но... Аз по принцип съм върл противник на презвитериански течения в Църквата, дори идеята за организации от рода на "Свещенически братства" ми e чужда.
Вчера празнувахме паметта на св. Игнатий. Той има една такава мисъл: "Където е епископът, там трябва да бъде и народът. Него изпраща Домовладиката за управлението на Своя дом, трябва да го приемаме тъй, както и Самия Този Който го е изпратил. Затова е ясно, че на епископа трябва да се гледа както на самия Господ". Е, питам се, имаме ли ние днес смелостта и най-вече основанието да учим народа на това? И ако започнем да го проповядваме от амвона дали няма да предизвикаме смут? Ужасно е, отче, голяма част от времето за общуване с хората да ти минава в безкрайни и безсмислени обяснения кое, как и защо се е случило в Църквата и да се притесняваш да им кажеш що е Църква. Така, че нека не приемаме реакциите на хората като бунт, а като е нещо нормално, което требва да се случва в такива моменти. Само да те подсетя за "баналния" пример със св. Максим Изповедник.
Христос посреди нас!

Please Вход to join the conversation.

More
21 Дек 2007 12:01 #21290 by Kosio

Аз по принцип съм върл противник на презвитериански течения в Църквата, дори идеята за организации от рода на "Свещенически братства" ми e чужда.

Аз също. Свещениците следва да са само помощници на епископите, които са истинските пастири и истинските наследници на апостолите. Да не говорим за нас, обикновените миряни. Това обаче не означава, че Църквата е владишки чифлик и че всичко е позволено и всичко е безнаказано. Въпреки всичко, ако Св. Синод беше излязъл с молба "Двери" да се закрие, щяхме да закрием сайта, без да ни мигне окото! Защото това, че получават критични статии от нас не означава, че не им дължим вярност и послушание. Абсурдно ли е - да абсурдно е. Но не е необяснимо. За щастие в този момент виждам само реакция на разграничение. Което за мен си е съвсем в реда на нещата и в рамките на естествените процеси в Църквата (дано да са оздравителни). Не е необходимо да съм особено прозорлив за да кажа, че скоро ще има още екшън и този път ние няма да имаме нищо общо.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Златина
 • Visitor
 • Visitor
21 Дек 2007 12:31 #21291 by Златина
Replied by Златина on topic Re: За благословението
Брей, как се изхвърляш само! Как така ще закрием сайта, "ако ни бяха помолили". Това е независим сайт. Че и то без да ти мигне окото. Ами който и да те помоли за такова нещо, това носи вреда и нищо полезно нито за Църквата, нито за никой. Дори хипотетично да се случи това, то е плод на страстни желания, лични амбиции и няма нищо общо с Божията воля. Това е очевидно. На "щуротии" послушание не се оказва.

Please Вход to join the conversation.

 • Ksenia
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
21 Дек 2007 14:06 #21292 by Ksenia
Replied by Ksenia on topic Re: За благословението


Въпреки всичко, ако Св. Синод беше излязъл с молба "Двери" да се закрие, щяхме да закрием сайта, без да ни мигне окото! Защото това, че получават критични статии от нас не означава, че не им дължим вярност и послушание.


Направо изби рибата, Косьо, с разбирането си за послушание в Църквата!
То не че остана такава за избиване след спама на о.Георги за парацърковните организации... :shock:

Пораженската позиция е много лошо, много лошо нещо...меко, много меко казано...

Please Вход to join the conversation.

More
21 Дек 2007 16:22 #21295 by Kosio
А, нямам никаква пораженческа позиция. Просто твърдо вярвам в здравия разум. Това не може да се случи, защото просто не може да се случи. Не че имам правото да говоря от чуждо име, сори.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
22 Дек 2007 09:28 #21296 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: За благословението
Ти си направо за бан бе, Косьо, чакай да питам Никола дали не може да ти дадем една Рождественска почивка. :lol:

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
22 Дек 2007 12:02 #21298 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: За благословението
Според мен, не е хубаво да се занимаваме толкова много със себе си, а също и да занимаваме хората с това. Св. Синод оттеглил доверието си и точка. Нищо фатално не е станало. Нима някой е изненадан? Дайте да си гледаме напред и да видим с какво още може да сме полезни, пък другото ще се нареди.

Весели празници на всички!

P.S. Мисля, че ще е здравословно, ако наистина се "баннем" малко от интернет изобщо поне за почивните дни;)

Please Вход to join the conversation.

 • poptolev
 • Visitor
 • Visitor
22 Дек 2007 13:38 #21307 by poptolev
... ще се въздържа от изказване. НО - В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО, а не дърпането на уши и размахване на показалец. И аз очаквах тези, които са призвани да имат най-силното оръжие СЛОВОТО, именно с него да седнат и да убедят тези, които грешат. За съжаление обаче май те са безсилни с това оръжие и прибягват до чисто административни подходи (впрочем те като, че ли само това владеят).

Аз съм обикновен мирянин, даже май и не съм и мирянин защото не се чувствам такъв. Напоследък оставам с убеждението, че светата единна православна църква май не е и за нас миряните ами някаква обособена частна организация на висшия клир.

Ако съм останал с погрешно мнение ще се радвам да ме опровергаете. Например с факти и обстоятелства как висшия клир въвлича в църковния живот миряните, или пък може би как той изслушва и тяхното мнение, а защо пък не и с примери за социалната политика на църквата, а може би и със смиреното поведение на висшите ни клирици. Кой знае може пък аз обсебен от сивото ежедневие да съм изпуснал нещо.

Между другото Вие творителите на Двери няма ли да си признаете без бой какво сте направили - ааа ? :D Току така дядо Николай няма за какво да се разсърди май ?

хаджи дядо* Тошко Поптолев

P.S.: Като ми изтече бана за еретичните мисли, които изразих тука, някой да ме уведоми. А ако администраторите преценят, че моят пост може да доведе до молба от св. Синод за затваряне на форума - нека да го изтрият преди другите за са го прочели.
_________________________

* Дядо - не клирик, а нормален дядо по Божието благоволение - в родословния смисъл на думата.

Please Вход to join the conversation.