Мобилно меню

Welcome, Guest
Username: Password:

TOPIC: Изявления на Св. Синод на БПЦ

Изявления на Св. Синод на БПЦ 30 Ное 2007 10:57 #21031

 • ЛИЯ
 • ЛИЯ's Avatar
В тази тема ще се събират всички изявления на Св. Синод по повод на вълнуващи обществото значими събития.

"Становище на Св. Синод на БПЦ относно Концепцията за въвеждане на учебен предмет "Религия"

Тази Концепция е изработена от назначения от министър Даниел Вълчев Обществен съвет към МОН. И има основателна критика от нашите архипастири.

[url:1xczsaf4]www.dveri.bg.../5477/136/[/url]

Въвеждането на задължителен предмет Религия в българското училище е назряло.

Адекватното разрешаване на този въпрос е от национално значение.

От концепцията за въвеждането на предмета Религия зависи дали дългосрочните последствия от този акт ще имат положително или отрицателно въздействие върху развитието на бъдещите поколения.

Българската Православна Църква не е равнодушен зрител на участта на българската младеж. Затова тя и сега проявява своята високоотговорна позиция и както винаги желае да съдейства за добруването на българския народ.

Българското училище е рожба на Българската Православна Църква. Исконна и вековна е връзката на българското образование с православната духовност и култура.

Като възприемаме наличието на законосъобразната традиция в изучаването на Православие в българското училище до края на 40-те години на миналия век (при наличие на малцинствени религиозни групи и тогава), а така също и на десетгодишната практика на конфесионална подготовка по Религия в съвременното българско училище, настояваме приемствеността спрямо хилядолетния и най-новия опит в преподаването на Религия у нас да продължи.

Уверени сме, че въвеждането на задължителен предмет Религия с профил Религия-Православие ще съдейства за отстояването на идентичността на българския народ в обединението на европейските народи.
The administrator has disabled public write access.

Светият Синод огласи становище по Закона за трансплантациите 19 Дек 2007 21:39 #21253

 • ЛИЯ
 • ЛИЯ's Avatar
На свое заседание от 19.12.2007 г. Светият Синод на Българската православна църква прие Позиция по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Предлагаме ви пълния текст на Позицията.


ПОЗИЦИЯ
НА СВ. СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
ПО ЗАКОНА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

Българската православна църква разбира проблема за донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки и значението му като елемент от нашата съвременност, реализиращ непреходните човешки надежди, пораждащ още по-големи очаквания, но и налагащ неизбежни предпоставки.

Желанието на човека да разшири границите на земния си живот е благословено от Православната Църква, виждаща в това възможност за покаяние, добри дела и духовно развитие, изпълнение на божествения призив “бъдете свети, защото Аз (Господ, Бог ваш) съм свет” (Лев. 11:44).

Мъдростта на Свещеното Писание ни учи, че човекът е “венецът на творението” – “образ и подобие” на божествената Личност, - и в изпълнение на своето предначертание той е връзката между Твореца и творението. Човекът е отражение на божественото, защото създанието говори за своя Създател. Най-съвършеният дар, даден в притежание на човека от безначалното и безгранично Битие, е неговата свобода. Свободата е независим акт на волеизявление, дарена на човека като духовно същество. Човешката личност притежава от самия Бог правото самостойно да насочва своята воля към приемане или отхвърляне на решения. Всичко, което засяга живота, смъртта и духовния образ на човека, предполага драговолно изразяване на индивидуална позиция.

Без свобода любовта не съществува, а “Бог е любов” (1 Иоан. 4:8).

Българската православна църква възприема донорството, и в проекция – трансплантациите, като изява на любов, като вид алтруизъм. Да обичаш означава безкористно и безрезервно себеотдаване, така както Всемогъщия по неизмеримата Си милост е изпълнил света с благà за всички - „Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела” (Пс. 144:9). Донор означава “дарител”, събрат, който дарява не просто орган, а живот и надежда. Даряване означава осъзнато, ненасилствено и свободно взето решение. Да дариш означава да проявиш обич и съпричастие.

В човешката любов говори Всевишния.

Извън свободната воля решението никога не е автентично. Съгласието е неприкосновен акт на личността, израз на нейния индивидуален избор. Ето защо налагане господството на чужда воля, която “подразбира” личната, е недопустимо. В този случай “подразбиране” заявява интерес и Църквата го отхвърля като морално неприемливо, защото то опорочава съгласието. Извън съзнателното съгласие няма акт на даряване.

Църквата отстоява своето учение, че човекът е уникална и неповторима идентичност: психотелесна свързаност между вечната му душа и неговото тяло, а не просто биологична единица. Човекът не е предпоставка на себе си, неговото съществуване е дар от Бога. И въпреки че животът е даден на човека така, че той да притежава правото дори да го дари на своя ближен като саможертва пред Всемилостивия, човешката душа и човешкото тяло принадлежат единствено на самия човек и на Бога.

Православната Христова Църква никога няма да признае на другиго правото да бъде Вседържител, защото Притежател на това право по природа е само Един - “Творецът на небето и земята, на всичко видимо и невидимо” (Символ на вярата, чл. 1).

Законодателното приемане на принципа “съгласие по подразбиране” учредява изразяването на несъгласие като единствено възможна действена личностна позиция спрямо донорството и трансплантациите. Българската православна църква смята, че донорството и трансплантациите се нуждаят не от допълнителен обществен негативизъм, а от обществено приемане, защото ако те не бъдат активно осъзнати и приети, то как ще се утвърдят и функционират?

Тенденцията за развиване на трансплантациите, насочена единствено към практическото осигуряване на донори, трябва да бъде ориентирана и към развиване на донорска култура. По този въпрос държавата ще получи духовната и практическа подкрепа на Православната Църква, но да се мисли, че тя ще приеме убеждения, чужди на Неговия Дух и учение, е невъзможно.

Българската православна църква отхвърля идеята, че религията трябва да се разглежда като дистанциран компонент, извън сферата на която и да било човешка дейност, и още по-малко - извън сферата на медицината. Вярата е съвкупност от ценности и произтичащи от тях принципи, които са фундаментални, а не второстепенни за човешкото съзнание. Във всяка дейност на човека, разгледана и в нейния чисто практически аспект, нравствеността не отсъства, а функционира като регулатор.

Опитът да се покаже моралът единствено като “целесъобразност” е липса на морал.

„Почитай лекаря с чест според нуждата от него, защото Господ го е създал, и лекуването е от Вишния“ (Сир. 38: 1-2).

Когато отделяме медицината от християнската етика, това я превръща от познатото хуманно служение на човека в една индустрия за здраве, продаваща своя продукт на онзи, който може да отговори на цената му. Това е преследване на евгенични цели чрез сегрегация на икономическа основа и Църквата безусловно го осъжда. Православната Църква не приема “хуманност” с комерсиални устои и нравствеността - като утилитарен рационализъм.

Фундаменталният принцип на човешката цивилизация е нейната социалност.

Човекът е социално същество.

Българската православна църква не приема, че незаявеният отказ трябва да се тълкува като съгласие, защото липсата на отказ, освен на възможно съгласие, може да се дължи и на множество други причини - като неинформираност, липса на възможност за волеизява, не на последно място - липса на взето решение, и на много други. Ако един гражданин, който още не е определил своята позиция по въпроса за донорството, изпадне в мозъчна смърт и, естествено, повече не може да направи това, то кой и с какво право ще “подразбира“ неговото съгласие? Социалните връзки у нас са силно увредени и какво ще се случи, ако семейството остане неизвестно или не бъде открито „в разумно кратък срок“?

Оскверняването на смъртта е оскверняване на живота и между двете граница няма.

Освен при даряване на органи от живи донори, във всички останали случаи задължително се спазва принципът “анонимност”, за да бъдат защитени от комерсиализация донорството и трансплантациите. Гаранцията на анонимността е заложена както в международно приетите етически стандарти – Международния кодекс на медицинската етика и Декларацията от Женева на Световната медицинска асоциация, така и в предвидената за целта от българския законодател разпоредба на чл. 8 от Закона за трансплантациите: “Забранява се разпространяването на данни, позволяващи идентификация на донора или реципиента”. При наличието на всички тези международни и държавни гаранции, как се стигна дотам, че медиите често оповестяват имената на донори и реципиенти?

Донорството в България е напълно компрометирано, щом не представлява проблем репортери да се добират до лични данни за него. А нима ще е проблем за друг, за когото това е въпрос на живот и смърт или на съществен финансов интерес?

Как ще се гарантира принципа на “информираното несъгласие” по отношение на ромското малцинство, където се наблюдава ужасяваща неграмотност, смъртоносна мизерия и демонична търговия с човешки тела и човешки същества? Как ще се гарантира при децата, лишени от родителска обич и ласка? Как ще се гарантира при децата и възрастните с ментални увреждания, подложени на систематично умъртвяване? Как ще се гарантира при бездомниците и кой знае техния брой? Една немалка част от тези хора дори нямат лични документи и за държавата те не съществуват. Изтребление, рожба на алчността и бездушието, завършва с разпродажба на труповете. Кръгът е затворен.

„И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше смърт; и адът следваше подире му“ (Откр. 6:8).

В параграф 27, ал. 1, от преходните и заключителни разпоредби на приетия закон е предвидено: „Министерството на здравеопазването информира българските граждани по достъпен начин за условията и реда за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки в срок до 31 март 2007 год“.
Информиране?!

По повод официалното изявление на ръководството на Тъканна Банка „Остеоцентър България“, публикувано във в. „Стандарт“ от 31 август 2006 г. и в. „Дума“ от 1 септември 2006 г., в което се споменава, че в научно-обществения съвет на ЕАТА фигурират „и висши представители на Българската православна църква“, Светият Синод на БПЦ категорично заявява пред Бога и пред българския народ, че никога не е упълномощавал никого да представлява Църквата в структурите на Евроатлантическия трансплант алианс.

Като отправя своя апел към изконната вяра в доброто у всеки един от нас, Българската православна църква декларира, че в рамките на своята божествена мисия си запазва правото на действие с всички легални средства с цел защита на човешката същност и съвест.
„Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори; защото Божият храм е свет; а тоя храм сте вие“ (І Кор. 3: 16-17).


[url:2yg3yil8]pravoslavie....w/8754/58/[/url]
The administrator has disabled public write access.

Редакцията 20 Дек 2007 10:07 #21265

 • Argirov
 • Argirov's Avatar
За една година не можаха ли владиците по-добре да редактират изреченията в писанката за присажданията на органи? Ако те не са способни за толкова време, защо не си взеха редактор, за да им ги оправи - щеше да се справи доста по-бързо?

Представеното изразяване на мисли чрез думи е толкова нестройно и объркано, че ми е трудно да проследя обикновените твърдения в него, камо ли да мога да разбера какви са богословските утвържавания и откъде те произлизат.

Няма да нападам и да казвам, че неспособността за изразяване е пряко следствие от неспособността за подреждане на мислите (отучване от мислене); ще отбележа великодушно, че най-вероятно нестройността на изказа е нещо външно, което за съжаление пречи за разбиране на същественото.

Аргиров
The administrator has disabled public write access.

Re: Изявления на Св. Синод на БПЦ 20 Дек 2007 10:26 #21266

 • В. Каравълчев
 • В. Каравълчев's Avatar
Аргиров, това е "древна" църковна практика, проблеми, по които нямаме какво да кажем - съответно не знаем, какво да кажем, но държим да вземем отношение да бъдат списвани по подобен начин. Някой, разбра ли точно, каква позиция изразява този документ :?: :?: :?:

Освен това ти забравяш убийствено вярната констатация на д-р Михайлов:
"Според мене проблемът на БПЦ не е толкова в колаборационизма на епископата - този дефект е съществен, но вторичен, колкото в неговия отчайващ провинциализъм и обидна културна недостатъчност."
The administrator has disabled public write access.

Секретарят 06 Мар 2008 12:56 #22287

 • Argirov
 • Argirov's Avatar
Към тази тема ме върна публикуването в Двери на статията на административния секретар на Светия Синод, Владимир Петров.

Откровено казано за мен в нея има казани много повече смислени неща, отколкото в "Становището" на Светия Синод. Въпреки "излишните цитати" за някои хора, въпреки дълготата ѝ (и възможната "умора" за други да я прочетат до край) тя е прекрасна като дълбочина на анализа и като яснота на поставяне на проблема.

Сега виждам, че негов е и преводът на "Основните тези по етика на трансплантациите... на Еладската църква".

Е как стана така, че при такава прекрасна основа вътре в администрацията на Синода, се получи онова "недоносче"-становище, под което трябваше да се подпишат владиците?

Гневя се (ще трябва да се изповядвам), че прекрасният труд, знания и време на един човек по някакви причини се подменят с нещо незначително и тъпо, в което едвам прозират верните идеи, но което носи гръмкото благословение на високопоставените. Затрили са владиците труда и мислите на човека, - които са им били винаги под ръка в Синодалната палата, - за да подпишат някакви си глупости (дано не са ги писали те). А този човек работи за тях и всичко можеше да им се постави на тепсия. Ама те захвърлиха питомното и тръгнаха да гонят дивото.

Аргиров
The administrator has disabled public write access.

Re: Изявления на Св. Синод на БПЦ 10 Мар 2008 19:52 #22312

 • В. Каравълчев
 • В. Каравълчев's Avatar
Ми Аргиров, нали същия човек - Влади е писал и концепцията на Св. Синод, само че след това явно някой се е постарал да я отредактира и е добила синодален вид. Ти какво си мислиш, че тия концепции са дело на всички синодални старци ли? Нищо подобно, концепцията за образованието е написана също от един човек, на когото единствената връзка с образованието е, че има диплом за завършено висше такова. Нищо, че толкова много се шуми около тази концепция, 90% от синодалните старци не са я чели от край до край...е, за какво говорим :roll:
The administrator has disabled public write access.

Възвание на Светия Синод на БПЦ 25 Мар 2008 14:40 #22418

 • ЛИЯ
 • ЛИЯ's Avatar
"Във връзка с новата Концепция на Св. Синод на БПЦ и новата обществена ситуация и нагласи, се налага православният български народ отново и ясно да изрази своята воля по въпроса за религиозното образование в българското училище.


Призоваваме всички православни християни:

1. Да подкрепят и популяризират Концепцията на Св. Синод на БПЦ за въвеждането на предмет Религия в Задължителната подготовка, с профил Религия-Православие за православните български ученици.
2. Да участват в новата подписка ЗА въвеждането на такъв предмет.
3. Всячески да подкрепят правото на децата за получаване на религиозно образование и придобиване на религиозна грамотност чрез обучението им по Религияв българското общообразователно училище. Смятаме, че това е в пълно съответствие с българската традиция в религиозното образование и с българската конституция и ще спомогне за духовното възраждане на нашата нация.
4. За учебната 2008-2009 г. православните родители да запишат децата си в сега съществуващите форми на подготовка СИП/ЗИП-Религия като подадат молба до Директора на училището чрез класния ръководител до края на месец април 2008 г

Всичко това е необходимо с цел да се чуе същинската воля на православния български народ и да не бъде подменено неговото истинско волеизявление.


С отеческа грижа измолваме Божието благословение да пребъде над всички вас и да донесе на българското училище напредък в знанието, благочестието и добродетелта. Амин."

Цялото възвание:

[url:38kiffwd]pravoslavie....w/9547/58/[/url]
The administrator has disabled public write access.

Становище по Семейния кодекс 07 Юли 2008 17:38 #22984

 • ЛИЯ
 • ЛИЯ's Avatar
Становище на Св. Синод на Българската православна църква относно проекта за Семеен кодекс

Св. Синод на БПЦ по време на редовната лятна сесия е приел становище относно проекта за Семеен кодекс, № 802-01-37, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 1.4.2008 г.

Пълния текст:

[url:2jyhhgm0]www.dveri.bg...w/6885/29/[/url]
The administrator has disabled public write access.

Послание по повод Всенародния молебен 07 Юли 2008 17:40 #22985

 • ЛИЯ
 • ЛИЯ's Avatar
Патриаршеско и синодално послание по повод Всенароден молебен пред чудотворните икони на Божията майка от Рилския, Бачковския и Троянския манастир за благодатна закрила на българските деца и семейства.


Пълния текст:

[url:3e3b0s6r]www.pravosla...10061/233/[/url]
The administrator has disabled public write access.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]