Мобилно меню

Християнство и политика

More
19 Юни 2009 20:51 #25645 by Kosio

Зеленото като узрее - става червено...

... но се оказа, че първо минава през розовото.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Smilen
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
20 Юни 2009 17:07 #25648 by Smilen
Отвъд доброто и злото

Отскоро в България има партия, която официлно подкрепя гей-парада. Това е партия "Зелените".
Официално изразената цел на подобна подкрепа е борбата срещу дискриминацията на хомосексуални. На латински discriminatio означва разделяне и в съвременните езици се употребява преди всичко в значението на определяне на по-малко права за представителите на някаква народност, раса, религия, пол, класа и пр. и тяхното подценяване кто граждани.

На пръв поглед в подобно ангажиране с правата на онеправданите няма нищо притеснително, то даже е саморазбиращо се. Става дума за законно гарантирани права на всички граждани, чието спзване е задължение на всеки отделен гражданин и на институциите в обществото.

В политическата доктрина на гей-движението обаче се прокрадва един специфичен момент - там се говори не за защита на правата на всекиго, доколкото е човек, а за защита на другия като друг, т.е. като различен човек. Настоява се, че системата на правата на гражданите следва да разглежда техния субекта не като индивидуален носител на едната човешка природа, а като личностен изразител на някаква идентичност, която се бележи от различността - в случая различност на сексуалната ориентация. В този смисъл се пледира за едно уж по-автентично интегриране на личността, при което последната е не просто безличен правоимащ, а е изразител на специфика, която обогатява смисловото богатство на обществото. С други думи, чрез различието си тази личност прави обществото по-хармонично.

Погрешно ще бъде, ако зад подобна претенция привидим желанието за респект към ближния с всички негови специфични характеристики, доколкото той е човек. Не за респект иде реч тук, а за търпимост и приемане. Приемане не на другия като човек, т.е. като ближен, а приемане на човека като друг. Една другост, която с необходимост бива търпяна, толерирана, понеже е конститутивна за плуралистичното общество. Понеже без нея обществото би било принудено да търси гаранти за съществуване, които то не вижда или не желае да вижда.

Подобен категоричен императив за приемане и толериране на другостта без съмнение напуска класическата и безлична правна конструкция, че всеки човек се ражда свободен и понеже е точно толкова свободен, колкото и всеки друг, следва да е носител на еднакви права и задължения. Тук се има предвид друго - всеки човек е уникален и обществото следва да създаде условия за възможно най-пълна проява на тази уникалност, понеже в противен случай самото това общество би се разпаднало. Повърхностният прочит би заключил, че човекът вече се разглежда не като абстрактен носител на права, а като неповторима ценност; би заключил, че промяната е заради човека и в името на човека.

Целият въпрос е кой точно е човекът, в името на когото се провежда тази социална инженерия. Идентинчността на този човек е произведена на база на различието по определени белези - цвят на кожата, религия, сексуална ориентация, пол, класа. Става дума следователно за несъстоятелна и неъсщестуваща идентичност, понеже въпросните белези са а) общи, а не личностно-уникални и б) те са вторични дори спрямо природата на човека, което ги прави неспособни позитивно да обосновават, камо ли пък да гарантират, личностна идентичност.

Според доктрината, която разлгеждаме тук, като личностна трябва с необходимост да бъде вписана в обществото една идентичност, която въобще не е личностна, а е групова, и която е основана на напъно несъществени характеристики. Поради това е закономерен фактът, че приемането, толерирането на произведени по подобен начин идентичности, което либералните идеологии вменяват като задължение всекиму, не води до по-автентично присъствие на неповторимата човешка личност в обществото, а до нейното маргинализиране. Маргинализирането може да се прояви или като сегрегация, когато дадената група обитава предоставената й социална ниша, наред с други подобни групи, или обаче като атомизиране, когато приемаш другия като друг, само защото не искаш да имаш нищо общо с него. В единия случай има отделни заведения за хомо- и хетеросексуални, в другия - социалното общуване гледа да се държи настрана от сферите, в които се проявяват произведени по подобен начин идентичности. В единия случай обществото се разделя на гета, в другия - всеки сам си е гето. Срещат се хибридни модели и всъщност тъкмо те са най-честият случай.

Такъв е нерадостният опит на обществата, в които доктрината за тотално необходимата толерантност е пуснала корени. Налице тук е рецидив на дискриминацията, т.е. на онова, срещу което гей-движението привидно се бори. Идеята за недопускане на неравноправие се подменя чрез една "подялба" на правата, при която всяка група ползва своите специфични "малки" права, основани на различието и разделението. Подобен тип толерантност, разбира се, не е нов. Той е познат в цивилизацията на Западна Европа и води началото си от еврейските гета през Високото Средновековие. Зад високите стени, ограждащи кварталите им евреите могат да правят всичко онова, което се струва неприемливо на проебладаващата част от обществото (например да се занимават с лихварство). Те биват търпяни тъкмо като други, като различни, но в определените им граници. Тези граници, разбира се, подлежат на предефиниране - израз на подобно предефиниране са научният расизъм през XX в. и концентрационните лагери на смъртта. Днес тази граница е необходимото парадиране, кресливото менифестиране. По своите претенции обаче гей-идеологията е дискриминираща, изключваща и расистка, понеже произвежда личностна идентичност върху основата на спонтанното сексуално влечение, което при едни лица има една посока, а при други друга. Тази несъстоятелна и несъществуваща идентичност гей-идеологията обрамчва с определени социални стилове, права и прочие. Така нещо противоествествено, нещо, което профанира човешката сексуалност, бива налагано (в някои случаи и силово) като неотменно значимо и социално легитимиращо. Става дума за типична идеологическа манипулация от най-долна проба.

Елементарният прагматизъм показва, че чрез кресливо парадиране не може да се постигне респект към човешките права. Обратно, стимулират се омраза и противопоставяне, което е изгодно за мнозина. Ясно е също, че подобна подкрепа е суиицидална за партия "Зелените" като политически субект.

Предполагам, че основното, което е съблазнило лидерите на "Зелените", е стремежът за съхраняване на имиджа на маргиналната партия, която подкрепя онеправданите. А това е имидж с висока пазарна цена. За гей-движенията е характерен рефлексът на жертвата, около който се гради цял един социален стил. Без съмнение в нашето общество има посегателство срещу човешките права, в този смисъл жертвеният рефлекс има корелат в действителността. Когато обаче образът на жертвата стане част от припозната за своя идентичност, тогава не е възможно да влезеш в обществото като нормален човек, а само като "друг", само като "различен", винаги и преди всичко като "жертва". Така освен че бива сегрегирано обществото, се унищожава и личността. Лишена от ориентир, чрез който да измине пътя към себе си, чрез който да срещне Бога, за да бъде спасена от Него, тя е обречена до безкрай да играе играта на самомаргинализация. А в случай че се измори от нея, провъзгласяването на групово превъзходство е само на една крачка. На една крачка са узаконяването на специална форма на съжителство между хомосексуални със специфични права и легитимирането на boy-lover общества. Това са политически цели, които убиват личността. Това са политически проекти, които работят против морала и мира в обществото.

Ако говорим сериозно, гей-движението не ползва с нищо оногова, които е хомосексуален и има куп личностни проблеми по тови повод, в т.ч. и дискриминационни. Той има нужда от любов, от разбиране, от човешко отношение. Впрочем всеки има нужда от това. Подобни идеологии и подобно производство на идентичност не могат да трасират пътя към респект, към разбиране и любов. Налагайки търпимост, гей-движенията отрязват пътя към онова, което е отвъд нея. Личността обаче се нуждае от повече. Като оправдание тук се сочи нелечимостта на хомосексуализма. Дали хомосексуализмът е наистина нелечим е трудно да се каже. Поначало човешката медицина се развива и много нелечими днес болести, могат да станат лечими утре, стига да се инвестира в изследвания в съответната посока. Стига подобни изследвания да не се схващат като посегателство към нечия идентичност. Известно е също, че невъзможното за човека е възможно за Бога. Нека за момент си представим, че на призива на Господ Иисус Христос "стани, вземи одъра си и ходи" (Ин.5:9) разслабеният отговаря: "Болните като мен ги носят, и как Ти казваш на неподвижен човек да си дигне одъра, при това в съботен ден" (срвн. упрека на фарисеите в 5:11). Така би отговорил всеки, който е повярвал, че, отърсвайки се от болестта, би престанал да бъде себе си. Какво струва, ако отвориш за болния някаква социална ниша с изънредни права или ще му изобретиш социален стил - уж по неговата мяра, а всъщност според една безлична и тотализираща мяра, какво струва всичко това, ако този човек пропусне изцелението си.

Изцеленият е неманипулируем. Това са разбирали фарисеите, разбират го и днес. Да налагаш императивно модел на маргинализация, който посредством банални и фикционални характеристики унифицира личността и я манипулира, е против традиционните ценности, против мира на земята. Подобна политика не може да има нищо общо с опазването на природата. Оттук нататък пътят е или към тоталитаризъм, или към анархизъм - във всеки случай към нещо отвъд доброто и злото.

Please Вход to join the conversation.

More
20 Юни 2009 17:27 #25649 by Kosio
Смилене,поздравление за текста. Секундичка да го вкарам и в "Двери".

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Anima_Mea
 • Visitor
 • Visitor
21 Юни 2009 20:14 #25666 by Anima_Mea
Replied by Anima_Mea on topic Re: Християнство и политика

Зеленото като узрее - става червено...

... но се оказа, че първо минава през розовото.Ами аз лично не виждам нищо изненадващо в позицията на "Зелените". Тъкмо напротив - съвсем логична ми се струва. Това е позицията на всички левичарски организации (без дъртите комунисти - сталинисто-живковисти, разбира се).

Please Вход to join the conversation.

 • Argirov
 • Visitor
 • Visitor
25 Юни 2009 11:47 #25718 by Argirov
Не ми се пишеше тук, но нека следващото да ми е извинение
[url:1gcqofua]vbox7.com/pl...08842&ef=1[/url]
Тези, които са го гледали, нека също ме извинят.

Не искам да му слагам заглавие.
Присъствието му в този форум може да бъде оправдано само с едно нещо - показаното е точна противоположност на добродетелите, живеещи в православието, а също в някаква степен проповядвани и от други религии.

Колко е далече този господин от добродетелите, проповядвани дори от религията, която уж изповядва.

Аргиров

Please Вход to join the conversation.

More
25 Юни 2009 12:11 #25719 by Kosio
Ето го и в youtube:

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Smilen
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
25 Юни 2009 13:36 #25720 by Smilen
Това е типичен случай на съчетаване на истина и лъжа с цел заблуда. От депутатите, разбира се не зависи преразпределението на средствата. Но то не зависи и от Доган. Той просто изпълнява поръчения на онези, които създадоха партията му.

А да се търсят ислямски добродетели в поведението на Доган говори за непознаване както на партията ДПС, така и на турците в България.

Please Вход to join the conversation.

More
21 Юли 2009 14:38 #25903 by Kosio
Д-р Николай Михайлов за резултатите от изборите. Съкрушителен анализ:

dnesplus.bg/...x?d=287383

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
21 Юли 2009 21:50 #25907 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: Християнство и политика

Д-р Николай Михайлов за резултатите от изборите. Съкрушителен анализ:

dnesplus.bg/...x?d=287383


Не ми харесва. Лъха някаква завист или нещо подобно (не ми се занимава сега да анализирам чувството).

Това е субективна оценка разбира се, но след многото реторика, дефиниции и силни присъди не получих нищо полезно. Поне за себе си.

От самото интервю оставам с впечатлението, че Михайлов не е от хората, които правят нещата да се случват. Той само ги "обговаря", самоопиянен от собствените си думи.

Мен това обаче не ме грее.

Please Вход to join the conversation.

More
22 Юли 2009 08:33 #25910 by Kosio
Той наистина така говори и така мисли - няма и най-малка форма на превземка, в това можеш да си сигурен. Иначе тук има прекалено много песимизъм и липса на доброжелателство,да. Това залитане на д-р Н. Михайлов и Явор Дачков вече го обсъждахме.

Обаче наистина, да се криви ли човек? След появата на царя Николо Макиевели стана много популярен сред българските политици. В момента и аз чета "Принцът", крайно любопитна книжка, всъщност това е неговото CV, изпратено до Медичите, след като републиката във Флоренция пада и Макиеавели остава без работа. Целта му е да докаже пред новите управници, че е печен в политическите работи, за го върнат обратно в "голямата игра". По ирония на съдбата, след време републиката в Флоренция е възстановена, но Макиавели вече не получава работа, защото е твърде свързан с Медичите.

Разгледана в контекст, книжката дава доста теми за размисъл. От една страна, това е в много отношения една от първите "модерни" книги за политиката (може да се каже, че е не-християнска /без да се занимава с християнството/, или по-скоро анти-Аристотел), но от друга - той говори за реалностите такива, каквито наистина са в политиката - аргументите му могат да се оспорват, но не могат да се отхвърлят с едно махване на ръка. Някои от нещата, които пише са абсолютно разумни. Например, че щедростта е порок за владетеля, ако тя е за сметка на повишаването на данъците :-) )

Винаги има нещо трагично, когато на един християнин се наложи да участва в "политическата игра", от друга страна - понякога това е единственото правилно решение. Имам доста да размишлявам още по този въпрос.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Smilen
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
26 Юли 2009 22:25 #25928 by Smilen
Това че д-р Николай Михайлов е искрен, не топли. И гурутата са искрени. Целият му анализ е една апология на релативизма. Увлича се в анализи на страсти и психологически феномени, а всъщност политиката е поле на действие на разумни принципи и на сблъск на добро и зло. Когато се говори за политика, трябва да е ясно от какви позиции е говоренето (на избирател, на неуспял политик, на специалист по психиатрия или по политическа теория), а също и от каква дистанция. Много е подвеждащо също така да се заличават границите между отделните видове политици. Политиката не е спектакъл, който може да се съди по естетическите си характеристики.

Релативисткият поглед е прокаран в един патос на духовното родство, зад който може да се крият различни неща, като например духовна самота или духовна агресия. Бих попитал, все пак, кой е въпросният "духовен роднина", който е цитиран.

А иначе и аз не харесвам, и не одобрявам Бойко Борисов. Всъщност досега не съм срещал негов искрен почитател. Същото беше и с царя - получи висок процент, но поддръжниците му още от самото начало бяха малко. Че явлението е странно, дума няма. Но да се обяснява тази анамалия с ирационални фактори, е повърхностно и може би удобно за някои.

Не вярвам, че жените или мъжете били запленени от мачисткия образ на пожарникаря. Този модел на съблазняване бе произведен вторично от медиите, за да може чрез подобен закачливо-фриволен образ да се маскира игрово едно решение, взето от разума. Аз съм склонен да мисля, че се гласува по сметка, т.е. разумно - ако ще този разум да е впримчен в изпълнението на примитивена, краткосрочна и непочтена стратегия за лично добруване. Може тази сметка да е дребнава, да е лукава, но тя трябва да се разбира, ако ще се прави анализ на електоралните нагласи. Тогава ща стане ясно защо противодействието на мафията мнозинството възложи тъкмо на мафиот (което впрочем не е прецедент, справка: Италия).

Едва на тази основа може да се види до добро ли ще доведе тази сметка или до зло. И ако ще доведе до зло, тогава да се даде оценка дали е добро, че някои са останали изцяло извън тази сметка, а други ще я подкрепят под условия (принципни, позиционни или пропагандни). За да се вникне в тези неща, трябва да бъде изоставен неясният патос на духовното родство и да бъдат преодоляни предразсъдъците към "балканския сумрак". А за тези, които имат непоносимост към последния - границите са отворени.

Please Вход to join the conversation.

More
31 Юли 2009 07:18 #25953 by Kosio
Смилене, тотално не съм съгласен с теб.

Голяма част от констатациите в статията му са абсолютно верни. Когато имам малко спокойно време, ще ти напиша точка по точка защо д-р Михайлов е прав да пише и говори така. Засега... ще ти намекна по друг начин, индиректен. Хайде сега вместо за България и нейните политически проблеми да си говорим ... за Римската империя.

Защо Римската империя е преследвала християните?

Ако питаш църковните историци, те ще ти дадат простичък и ясен отговор - защото християните не са искали да принасят жертва на езическите богове, в частност на Императора. Това ги е правило бунтовници...

Нека обаче разгледаме нещата от политическа плоскост, а не от религиозна. Тук нещата не са толкова ясни и тривиални.

Да видим, защо импепратори, които са останали в историята като "добри римски императори" са организирали диви и жестоки гонения срещу християните. Не говорим за такива недоразумения като Нерон, които не само, че са вярвали в собствената си божественост, но са били готови да организират
гонение не срещу християните, а и срещу всеки, който не харесва техния глас (в буквалния смисъл, Нерон е изнасял МНОГО ДЪЛГИ музикални концерти).

Говорим за друг вид императори, "добри императори". Какво е добър император на Рим? Добър император е император, който е "финансово консервативен" (не харчи пари за глупости), обгрижва армията, но не води излишни и разхитителни войни. През втори век е имало цяла серия от 5 "добри императора", но... при тях е имало някои от най-жестоките гонения срещу християните. Защо?

Въпросът става още по-интересен, ако видим, че тези хора изобщо не са се отнасяли сериозно към собствената си "божественост". На император, който в името на благото на обществото може да направи данък върху тоалетните (оттам е останало "парите не миришат!") едва ли толкова го е греело, дали ще го смятат за Бог или не...

Но тези хора са разбирали едно нещо, което твърдят и днешните историци - християнството има потенциала да разбие империята!

Защо се е разпаднала римската империя? Най-важните причини са две - 1) римските легиони са наемали варвари (тази причина я е открил още Макиавели) и 2) християните.

Причина 1: Римската империя е била раздута "като балон", ако някой пробие границата е можел да стигне чак до Рим. Големи територии, нужда от голяма армия. Империята е принудена да наема варвари за римски легионери за да воюват срещу собствените си хора.

Причина 2: Ако основна цел за един добър политик е - да се жертва за благото на Обществото (в Рим са го правили по невероятно искрен и впечатляващ начин), каква е целта на един християнин-политик? Същата, проблемът е, че тази цел стои на второ място. На първо място е "да не се случи така, че да придобие цял свят, а да загуби душата си".

А какво да кажем, ако трябва (в името на "благото на обществото") да бъдат опустошени стотици села, а жителите им да бъдат продадени в робство? Християнинът не е толкова добър в тези неща, той би предпочел да жертва живота си за някой роб, отколкото да изпепелява села. Странна, луда секта! Виж, императорът-стоик също малко прилича на християнина, само че разликата е, че той ще изпепели селото,
и след това... ще страда, но ще продължава по отредения от боговете път. А християнинът - той не става за тази работа.

Разбираш ли накъде бия?

Единственото, което приемам за грешка на д-р Михайлов: оставаме с впечатлението, че иска Костов да се оттегли от политиката, а това би било неправилно. Че ДСБ се превърна от гражданско движение в лидерка партия наистина е трагично, но това не може и едва ли вече има смисъл да се променя, ще разбърка още повече нещата. Зад Иван Костов наистина има "личен вот", не можеш и след като сам си издърпал някого за косата и насила си го накарал да се върне "в политическия живот", сега да казваш... опа, грешка. От друга страна точно, защото двамата по някакъв начин са свързани, отговорността да се казват нещата, каквито са съществува.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
31 Юли 2009 12:52 #25956 by Мирон
Replied by Мирон on topic Re: Християнство и политика
Нищо полезно не направи Доктора, Косьо. Много хора в частни разговори ме определят като "костовист", като един от онези, дето сме слепи фанатици, безусловно вярващи сектанти и прочие подобни квалификации - пиша това само за да е ясно от какво странично и външно позициониране е мнението ми. Истината за мен е тази, че ако Костов се казваше другояче, например, Михайлов, тогава аз щях да бъда "михайловист", сляп, фанатичен сектант "михайловист". Ако Костов се казваше "Явор", тогава щях да съм ... съответното, в очите на другите. Това е "единственото", основното, което аз лично приемам за грешка и на Явор, и на Доктора. За съжаление, те се превърнаха в говорители на един, после друг икономически кръг от хора. Няма лошо, нямам нищо против. Основната им грешка си стои. За разлика от тях Костов направи много. Като седнеш да ги броиш нещата, със сигурност ще си забравил или пропуснал поне половината от направеното. Да, не е направил и много от онова, което аз и още един куп хора са очаквали да бъде направено, но по отношение на несвършеното аз лично съм склонен да възприема себе си като самонатоварен с прекомерни очаквания, отколкото него като човек, който, умишлено или не, ги е пренебрегнал. Въпрос на центриране. Иначе, по отношение на останалото, мнението ми в 99% се покрива с казаното от Смилен.

Тезата ти за Римската империя напълно споделям, с тази разлика, че приключението не свършва, а продължава, но на ново място.

Поздрави.

Please Вход to join the conversation.

More
31 Юли 2009 14:14 #25957 by Kosio

Нищо полезно не направи Доктора, Косьо. Много хора в частни разговори ме определят като "костовист", като един от онези, дето сме слепи фанатици, безусловно вярващи сектанти и прочие подобни квалификации - пиша това само за да е ясно от какво странично и външно позициониране е мнението ми. Истината за мен е тази, че ако Костов се казваше другояче, например, Михайлов, тогава аз щях да бъда "михайловист", сляп, фанатичен сектант "михайловист". Ако Костов се казваше "Явор", тогава щях да съм ... съответното, в очите на другите. Това е "единственото", основното, което аз лично приемам за грешка и на Явор, и на Доктора. За съжаление, те се превърнаха в говорители на един, после друг икономически кръг от хора.

Не съм съгласен, ако Ирена Кръстева или Тошо Тошев казват, че днес е сряда не значи, че днес е четвъртък. А ако д-р Михайлов е бил лош политик, още веднъж доказваш, че Костов е лош екипен играч и има неподходящ усет за хората - докторът стана депутат след дълго, дълго, ама наистина дълго кандардисване от страна на Иван Костов. При което жертва много неща - като психиатър си имаше много по-нормално препитание (в смисъл - предполагам се е занимавал с проблемите на много по-нормални хора).

Иван Костов може да си има много достойнства, но той е лош екипен играч. Иронията на съдбата е, че една мутра със съмнително висше образование може да се окаже много по-добър екипен играч от него. А това, че не спря корупцията на средно ниво в земеделското министерство, позволи работата с фиктивни оценителски фирми и така необходимата приватизация се превърна в наистина разграбване, може и да не е изцяло негова вина, но хората няма да му простят *и* това. Затова нека не обвиняваме българите че не оценяват Костов, вярно е, че го обвиняват за абсолютно несправедливи неща (като това, за Балкан или това, че изобщо е приватизирал, а от тази бърза приватизация наистина вече не можеше да се избяга), но след като съм говорил лично с един от хората, който в онези времена е разнасял куфарчето с парите (от купувача до оценителя и след това от оценителя до чиновника в земеделското министерство), не мога да си затварям очите за това, колкото и тъмносин да съм.


Няма лошо, нямам нищо против. Основната им грешка си стои. За разлика от тях Костов направи много.

Аз не го отричам. Но и ти като "костовист" трябва да оцениш, че ако не беше д-р Михайлов, Иван Костов *никога* нямаше да се върне в политиката, той наистина беше реши да се откаже.


Тезата ти за Римската империя напълно споделям, с тази разлика, че приключението не свършва, а продължава, но на ново място.

Вече си го помислих и аз, ако говориш за Константинопол. Но знаеш ли какво се сетих след това - че в този момент се появява монашеството, което продължава да е "неудобно политически".

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
31 Юли 2009 17:13 #25958 by Мирон
Replied by Мирон on topic Re: Християнство и политика

Не съм съгласен, ако Ирена Кръстева или Тошо Тошев казват, че днес е сряда не значи, че днес е четвъртък.

Нямат място в темата тези двамата, Косьо. Не ги вмъквай, като кръпка стоят.

А ако д-р Михайлов е бил лош политик, още веднъж доказваш, че Костов е лош екипен играч и има неподходящ усет за хората - докторът стана депутат след дълго, дълго, ама наистина дълго кандардисване от страна на Иван Костов. При което жертва много неща - като психиатър си имаше много по-нормално препитание (в смисъл - предполагам се е занимавал с проблемите на много по-нормални хора).

Честно да си кажа, за цялото това време от лятото на 2004 досега не можах да възприема Доктора като политик. От гледна точка на това ще е много съмнително, ако кажа, че той е лош или че е добър политик. За лошия екипен играч - много е старо това твърдение. Мен лично Костов не ме интересува чак толкова много като "екипен играч", и въпреки това знам немалко имена, според които Костов е добър екипен играч. Да, той е лош екипен играч от гледна точка на Бисеров, на Михайлова, на Бакърджиев, Петър Стоянов и Софиянски, сега вероятно и от гледна точка на Доктора. Добре, нека така да бъде. И аз съм работил, и работя в екип. За едни съм добър екипен играч, за други съм отвратителен и непоносим, лош екипен играч. Кандърдисването го помня, и много се чудих тогава къде, ако не в НС, един умен мъж като Доктора може да си представи, защити и наложи позициите. За какво беше цялата тая суета, така и не стана ясно.

Иван Костов може да си има много достойнства, но той е лош екипен играч. Иронията на съдбата е, че една мутра със съмнително висше образование може да се окаже много по-добър екипен играч от него.

Надявам се, че не го мислиш сериозно това, за по-добрия екипен играч. Той не е по-добър екипен играч. Той е мутра с мутрите и полицай с полицаите, обикновен с обикновените и богаташ с богаташите, доктор на някакви науки с докторите на науките и тъпоъгълник с тъпоъгълниците, демократ с демократите и комунист с комунистите, забавен събеседник с медиите и авторитарен цензор дори спрямо най-близките си съпартийци. Надявам се, че не би нарекъл такъв човек добър екипен играч. В ничий екип не пожелавам да има такова непредвидимо пластелинено безгръбначно.

Но и ти като "костовист" трябва да оцениш, че ако не беше д-р Михайлов, Иван Костов *никога* нямаше да се върне в политиката, той наистина беше реши да се откаже.

Не мисли, че недостатъчно оценявам Доктора. Е, чак такава заслуга не бих му приписал. Костов е предостатъчно известен с това, че изслушва внимателно всички, и след това прави онова, което предварително си е наумил.

Вече си го помислих и аз, ако говориш за Константинопол. Но знаеш ли какво се сетих след това - че в този момент се появява монашеството, което продължава да е "неудобно политически".

Хахах, така е :mrgreen:

Please Вход to join the conversation.

More
31 Юли 2009 17:21 #25959 by Kosio

Надявам се, че не го мислиш сериозно това, за по-добрия екипен играч.

Напротив, мисля го. Знам, че Костов не е корумпиран, така както и повечето министри на тогавашното правителство. Но така или иначе в екипа им беше допусната корупция. Лидерът на екипа носи отговорност за поведението на членовете. Може би проблемът на Костов не е, че е "Командира", а че не е бил достатъчно командир. Нека се фокусираме върху това:

но след като съм говорил лично с един от хората, който в онези времена е разнасял куфарчето с парите (от купувача до оценителя и след това от оценителя до чиновника в земеделското министерство), не мога да си затварям очите за това, колкото и тъмносин да съм.

Лицензирани оценители, как добре звучи! Доценти някакви, от университети... А се оказва, че точно част от тези хора са били в комбина с чиновниците от земеделското министерство. Оценки, които се завишават за проекти от ЕС. И оценки, които се занижават, когато предприятието трябва да се даде на "наш човек". В разказа, който чух имаше ужасни случаи (отново - от първа ръка) - примерно малък фуражен завод, който трябва да се "шитне" на семейството на местен активист от СДС. Малко предприятие, без много постройки, дългове почти няма. Оценка - силно занижена. Но това не им стига. Правят втора оценка, в която пропускат да сложат една подробност - че в момента складовете са пълни със зърно, което само струва два пъти повече, отколкото парите, които са платени!

Куфарчето с пари пътува. Чиноникът от земеделското министерство се усмихва и казва "Приятен ден!", след което невъзмутимо се здрависва и взема куфарчето.

Моят познат, в този момент започва да му се повдига от погнуса - както от този човек, така и... може би и от собствената му роля в цялата тази история. Малко след това напуска фирмата.

Е, знам, знам... Ако ако бяхме аз ти, щяхме вместо това да ходим с куфарчето до полицията или по-добре при прокурор. Но не мога да искам от всички да са такива камикадзета като нас. Въпросът ми е следният:

В това градче, където се случва това, някой интересува ли се, че фуражният завод е "шитнат" по вина на оценителя X и чиновника Y. Те ще винят за всичко Иван Костов. И може би частично ще са прави.

Сега умножи това по всички предприятия, които са приватизирани и всички такива градчета. Защото не става дума за единичен случай. Според моя познат *нито една оценка* от неговата бивша фирма не е била честна, *нито една*!

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

More
31 Юли 2009 17:25 #25960 by Kosio
А сега за обратното, добър екипен играч ли е Батмана? Искам да акцентирам върху две неща - не съм гласувал за мутрата и никога не бих гласувал за политик, който слуша чалга. Но...

Длъжен съм да призная, че само за няколко дена, това правителство предложи две изключително разумни неща, за които нямаше *никакви* технически пречки да станат дори по времето на Костов:

Електронната връзка между НАП и митниците готова до 2 седмици
www.mediapoo...0&srcpos=5

Решенията на МС - в Интернет
www.standart.../id/39409/ Решенията-на-МС---в-Интернет/

Давам срок от 6 месеца. Ако Симеон Дянков не бъде уволнен до края на годината въпреки натискът, който ще последва, мнението ми за Бойко Борисов ще се промени в изключително позитивна посока!

Само за сравнение да добавя, че по времето на правителството на Костов, министърът, който отговоряше за "транспорта и съобщенията" (недоразумение на име Антони Славински), се занимаваше с пълни дивотии, като например... защо имало сайт bulgaria.com или да се въвеждало лиценз на инернет доставчиците. Съжалявам, но съм злопаметен за такива неща, защото това беше страшна обида към интелигентността на всички, имащи отношение към проблемите на Интернет.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
31 Юли 2009 20:37 #25961 by Мирон
Replied by Мирон on topic Re: Християнство и политика
Добре, мисли си го. Фактите, сочещи противното обаче са пред очите ти, и е само твое решението кога ще ги видиш. Може би надеждата ти е по-голяма от моята, или пък аз съм се натоварил с минимум очаквания, няма значение. Фактите, че Борисов е солов играч без каквито и да било убеждения, без ясни позиции и без конкретни решения си стоят.

Дали е корумпиран Костов или не е, това се приказва прекалено дълго време. Ако е корумпиран, да го прибират и да се приключва, ако няма да го прибират, хайде тогава изобщо да не слизаме до ниво Тошев и Велева. Лидерът на екипа носи отговорност, да, така е. Той си понесе отговорността, подаде си оставката като председател на тогавашното СДС, отдръпна се и си млъкна. Кой друг го направи? Никой, нито Сакскобургготски, нито пък Станишев. Какво повече да направи Костов, поемайки отговорността си като лидер на онзи екип, да вземе да се гръмне ли? Каквото е трябвало да направи, вече го е направил, така че и въпросът с онази отговорност вече е безпредметно да бъде повдиган.

Не, не искам да се фокусираме върху този пример. Аз лично, в лично качество съм свидетел на немалко подобни неща, случили се в София навремето. Не бих отишъл в полицията или в прокуратурата, в никакъв случай, и не защото съм безсъвестен, непочтен или пък замесен. Нямам им никакво доверие, и освен това за мен неща от подобен тип са малозначителни. Национализацията е разсипала рода ми навремето, и поради това имам по-особен от масовия поглед върху общата собственост. Хиляди пъти предпочитам приватизирането "на всяка цена" пред запазването на държавната и общинска собственост. Дори и най-лошата приватизация бих приел пред запазването и евентуалните опити за развиване на държавно или общинско предприятие. Да отида в полицията, при някакъв смачкан лалугер с триста лева заплата, и да очаквам от него чудеса, как ли пък не! :)

Сега, какво си мислят хората, имайки предвид такъв или подобен на него случай - това си е техен проблем най-вече. Който може да разбере, ще разбере. Който не може, мога да се опитам при добра воля да му обясня каквото знам или каквото съм успял да разбера. А мога и да не се опитам. Зависи кой е. Нямам еднакво отношение към всички хора.

За Симеон Дянков - споделям твоето мнение. Малко се изхвърля, четох едно негово интервю в отминалите дни пред Дневник, в което имаше доста суета, но като цяло позициите и намеренията ми допадат. Ако свърши дори и само половината от заявеното, ще му бъда признателен, искрено. На него обаче. За Борисов мнението ми е вече твърдо изградено, и може да си помисля за някаква символична промяна в положителна посока само ако направи неща, граничещи с невъзможното. Например, Доган в затвора за неплатени данъци и организиране на престъпна група. Или ако бутне паметника на съветската армия. Някакви такива неща, граничещи с невъзможното. Иначе не, съжалявам много.

Please Вход to join the conversation.

More
01 Авг 2009 11:31 #25964 by Kosio
Въпреки неувереността ми от ползата на присъствието Иван Костов в дясното пространство (виждам аргументи и за и против), съгласен съм, че той е политик от който може да е научи много. Последното нещо от него, което много ми хареса е сайтът otgovori.eu

Или ако бутне паметника на съветската армия.

Трудно ще стане вече с тази метростанция отдолу. Преди можеше, сега по-добре да не разбазикват системата, че ще вземат да срутят нещо :)

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
01 Авг 2009 14:48 #25966 by Мирон
Replied by Мирон on topic Re: Християнство и политика
Аз не си задавам въпроси от подобен тип. Много хора обаче си ги задават, неясно защо. Все едно, да седне някой да си задава въпроса "каква е ползата, за и против" присъствието на Дачков в медийното пространство. Или, каква е ползата от моето присъствие в тукашното пространство. Да не дава Бог жена ми да седне да си задава въпроса "каква е ползата" от присъствието на мъжа ми в общото ни домашно пространство. Странни са ми такива хора, които имат за бащиния едни или други пространства. Не знам на теб дали са ти странни, но на мен определено са ми. На такива хора все има по нещо, дето им пречи в пространствата, които са си заплюли като бащиния. От друга страна, сещам се за спора на св. Константин-Кирил Философ с мюсюлманите по въпроса с данъците, на който той им отговаря с въпроса "Ако някой човек, следвайки своя учител, иска да върви по същия път, а друг го срещне и го отбие от пътя, той приятел ли му е, или враг?". Подобно по смисъл е и решаването на въпроса към Рим или към Константинопол да бъде новопокръстената България - "Като завладяхте тая земя, чии епископи бяха в нея - римски или константинополски?" Такива въпроси могат да си задават само хора, които гледат на "пространството" като на бащиния. Аз не гледам по тоя начин, и затова такъв тип въпроси е невъзможно да си задавам.

Да, сайтът с отговорите ми хареса и на мен. И като идея, и като изпълнение.

За паметника, знам, че е в сферата на мечтите. Дадох го само като пример какво ако стане, може да си помисля нещо поне малко положително за Борисов. Дори само да си помисля нещо такова към този момент е напълно изключено.

Поздрави.

Please Вход to join the conversation.

More
18 Сеп 2009 11:06 #26291 by Kosio

Все едно, да седне някой да си задава въпроса "каква е ползата, за и против" присъствието на Дачков в медийното пространство.

www.glasove....e-3602.php

Съгласете се, че този път има доста истина в написаното от него! Спазариха и си разделиха последните парчета от Синята идея. Обидно е! Спомняш ли си, че е един от мотивите за fork-ването на ДСБ беше едно сериозно ядро от гласоподавателите да не остават без представителство! Точно това ще се случи, обаче!

Няма да гласувам за госпожа Фандъкова, ако ще да спечелят комунистите. Може да е свястна, но определено не е за кмет на София, дори да ставаше - не може един батко да посочи някого с пръст "ти си кмет" и всички послушно да го направят кмет! Да не говорим, че отговорността за миналогодишния крах на класирането в детските градини и безумната информационна система на Сирма е и нейна! Историята с фиктивния Лотус Домино си беше буквално криминална, но основната причина за краха беше *глупавото* задание към колегите ми!

Ако наистина е имало тайна среща между Борисов, Иван Костов и Мартин Димитров, в която да са си "разпределили" длъжности в общинската администрация, това е краят на сините! Услужливо лапнаха въдицата! Бат' Бойко ги направи за смях, но може да се окаже, че беше полезен ход - така им помогна да разкрият своята безпринципност и сервилност! От политическа гледна точка това е безсмислено, винаги можеха да подкрепят кандидата на ГЕРБ на втория тур! О, ама щяло да има много големи разходи за два тура на изборите! Ми тогава въобще да отменим изборите, колко по-евтино ще бъде!

Не става дума за политиката на правителството, засега работят в правилна посока. Въпросът е по-фундаментален - в демократичните механизми на обществото! Примерно идеята парламентарните комисии, имащи контролна функция да са със силно присъствие на опозицията беше много добра и в правилен дух! До този момент Борисов единствено завладява територии, които услужливо са му освободени, проблемът си е изцяло в сините! Не той се прави на "бащичко", други се държат с него като с "бащичко". Обидно е, обидно е точно "демократи" да правят това. По-добре да играеш без шанс да спечелиш, но печелиш факта, че оставаш себе си! Това е азбучна истина!

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
18 Сеп 2009 13:22 #26294 by Мирон
Replied by Мирон on topic Re: Християнство и политика
Не, няма да се съглася. Има един куп дебели лъжи в тази статия. Мога да ги опровергая една по една, ако сметнеш, че ти е нужно. Няма никакво тайно спазаряване, или други тайни работи, дето са толкова любими на любителите на софийски потайности. Това е просто неговото странично мнение, което изобщо не отразява истинските причини за това още необявено публично решение. Истинската причина е в СДС-София, и в тяхното неизкоренимо желание да няма обща кандидатура с ДСБ. От СДС-София тръгна категоричното отхвърляне на обща кандидатура с ДСБ-София. СДС-София се ръководи от явни лични противници както на Мартин Димитров, така и на Иван Костов. В коментара си Дачков изобщо не споменава ръководството на СДС-София, сякаш не са тъкмо те хората, които организират и провеждат избори на собствения си терен. Дачков неясно защо стоварва тези отговорности за тези решения не на онези от СДС-София, които са ги взели, а на Димитров и Костов. Може би си пропуснал да научиш за последните по дата изявления на техния секретар Гогов, и на Борислав Бориславов. Само Иван Сотиров още си мълчи. Та, толкова за "истината" в написаното от Дачков. Нямам нищо против мнението му, нито пък против твоята склонност да му се доверяваш. И аз му се доверявах някога, дори много му се доверявах, много.

Длъжностите, дето уж били разпределени - въпросните длъжности са вероятно основно изискване на СДС-София и на ДСБ-София към Борисов. Какво общо има това с Димитров и Костов? Наистина ли вярваш, че заради фигуративни зам.кметски места Димитров и Костов ще си плюят на физиономията?

Колкото до Фандъкова, аз също няма да гласувам за нея. Както изглежда, няма да имам за кого да гласувам, за съжаление. Не съм предполагал никога, че заради някакви си дребни кариеристи като тия в ръководството на СДС-София ще стигнем дотам, че да нямаме никакъв избор.

Поздрави.

п.п. А това, за уж признаването на комунизма, това е толкова посредствено внушение! "... сините почетоха паметта на загиналите за комунистическия идеал ... Това предложение беше внесено лично от Иван Костов ..." - това е абсолютна лъжа. Никакви сини не са почитали загинали за комунистически идеал, а предложението на Костов е на девети септември комунистите повече да не празнуват, а да отдават почит. След предложението на Костов девети септември вече не е дата номер едно в календара на комунистите, а е траурна дата. Знаеш какво беше девети септември до 1989 година - най-великата дата в историята, ден за всенародни празненства, внушителни военни паради, манифестации, празнични червени байраци, заводски банкети, ваканции, почивни дни. Е, след предложението на Костов на тоя ден се почитат загиналите за идеалите си. Колкото до пришиването на комунизма към човешките идеали - аз това го оставям на съвестта на тези като Явор, които го пришиват. Само комунисти, или много невежи хора, могат да обявават и да представят комунизма като човешки идеал. Не прави чест на Дачков това преиначаване на предложеното от Костов. Дори комунистите от ДПС се опитаха да го отклонят, към 23 август, общоевропейския ден, с едничката цел девети септември да си остане онова, което вече 65 години е и е бил, само че номерът им не мина. БСП и ДПС дълго се противиха на това предложение на Костов, с много тъпи аргументи, това означава ли по логиката на Дачков, че БСП и ДПС са антикомунисти? Не, нали? Както и да е.

Поздрави.

Please Вход to join the conversation.

More
18 Сеп 2009 13:34 #26295 by Kosio
Това с местната организация на СДС го разбирам, всички знаем, че през последните 8 години СДС единствено се самоизяжда. Но така или иначе този акт е самоубийствен и за двата бивши участника в "Алианс за София". Ако лидерите на двете партии не виждат този очевиден факт и не могат се намесят в събитията, то не виждам, защо коментарът на Дачков да няма основание. Особено пък от страната на ДСБ: какъв е проблемът - форматът "Алианс за София" не е задължително да бъде с участието на всички предишни партии, след като някои от тях искат да излизат - прав им път! В София има и други малки партии.

"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
18 Сеп 2009 13:43 #26297 by Мирон
Replied by Мирон on topic Re: Християнство и политика
Самоубийствено е това, напълно съм съгласен. Само че другото - да премахнеш пречещите радикално - с нищо не е по-добро като решение. Коментарът на Дачков има своите основания, аз не ги отричам. Въпросът е там, че казаното от него не е истина, той дори не загатва основната причина. Нито дума не споменава за ръководството на СДС-София, а всеки от двете софийски организации може да ти го каже това. Той просто си прави неговата си пропаганда, дето по-добре да не я коментирам като полза и като посока. Това ще си тежи на неговата, а не на нечия друга съвест.

Алианс за София беше само между СДС и ДСБ. Може би си позабравил това. Няма други партии в него.

Поздрави.

Please Вход to join the conversation.