Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (18 Votes)
Емил СтоевКолата беше навъртяла хиляда километра, а нашата поклонническа екскурзия из светите места на Молдова и Буковина едва започваше. Ние влизахме в манастири и църкви, докосвахме с ръце мощите на светци, любувахме се на мощта на православната музика, която караше всеки човек да се чувства част от Божието стадо. Румънската патриаршия се беше погрижила за нас - нощувахме в пансиони със статут на хотел с пет звезди, скромни монаси ни поднасяха деликатесни гозби с билкови подправки, пиехме отлежали манастирски ракии и ликьори, редки вина от нарове и боровинки. Така утолени и отпочинали, отново навлизахме в света на отшелниците, постниците и великомъчениците.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (72 Votes)

constantin_helena_1.jpgДо към началото на 3 в. християните нямат особена култова архитектура. След разрушаването на Йерусалимския храм те избягват употребата на думата „храм“ за зданията, в които са се събирали за богослужения. Вместо това използват словосъчетанията „място, принадлежащо на Господа“ или „дом на събранието“. Обикновено място за богослужение е бил домът на епископа или на някой от по-богатите членове на общината. От езическа гледна точка християнството е било подозрителна, дори атеистична религия, тъй като християните не са свързвали почитането на своя Бог с определено място, изображение, статуя, град, свещена река, кладенец или горичка.

Колкото и да е парадоксално, за ранните християни Йерусалим много бързо престава да играе ролята на духовен център. Това често се обяснява с факта, че древните християни са изпитвали към Йерусалим противоречиви чувства. От една страна, Младенецът Иисус е бил посветен на Бога в Йерусалимския храм, но от друга – именно от този храм Христос изгонва търговците. От една страна, Йерусалим е посрещнал Иисус с възторжени възгласи и палмови клонки, а от друга – това е градът, който Го е отхвърлил и разпънал на кръст.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (24 Votes)
Какво е поклонничеството

Всяко поклонническо пътуване за нас, християните, е израз на желанието и стремежа ни да срещнем Иисус Христос, Началника на живота, да срещнем Този, Който е “пътят и истината, и животът” (Иоан 14:6). Тъкмо с това поклонничеството се различава от другите видове пътуване. Защото поклонникът отива не да срещне други хора, не да посети забележителности, природни или исторически, а пътува да срещне Бога. В такъв смисъл поклонничество всъщност е самият ни живот, както го разбираме ние, християните.

Поклонничеството е изпълнено с ясен смисъл, защото неговата цел като пътеводна звезда осветява пътя му. Така също и животът ни има смисъл не просто като биологично явление, а като осъзнато пътуване към действителна среща с Бога, за да живеем с Него и в Него.

4.047619047619 1 1 1 1 1 Rating 4.05 (21 Votes)
east_view70.jpgНа древ­ния ара­мейс­ки език – ези­ка, на кой­то е го­во­рил Иисус Хрис­тос - вмес­то “Оти­вам в Йе­ру­са­лим” каз­ва­ли: “Из­кач­вам се в Йе­ру­са­лим.” И не са­мо, за­що­то гра­дът е съг­ра­ден вър­ху хълм, кой­то нас­ти­на тряб­ва да бъ­де из­ка­чен. Каз­ват, че Йе­ру­са­лим, е мяс­то­то, къ­де­то чо­век е най-бли­зо до Бо­га. А приб­ли­жа­ва­не­то към Не­го ви­на­ги е свър­за­но с чо­веш­ко­то из­ви­ся­ва­не – ед­но неп­рес­тан­но из­кач­ва­не на ду­ша­та, на­го­ре и на­го­ре – към Съз­да­те­ля. За­то­ва Йе­ру­са­лим не е прос­то един от мно­гоб­рой­ни­те ту­рис­ти­чес­ки мар­ш­ру­ти по све­та. От ста­ри вре­ме­на ид­ва­не­то тук се оз­на­ча­ва са­мо с ед­на ду­ма – пок­ло­не­ние.  

4.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (30 Votes)
my_athos.jpgТук няма ток. Няма жени. Няма радио и телевизия. Няма вестници и списания. Няма покритие за мобилните телефони. Има пост, молитва и богослужения. Има любов към ближния. Има благодатни старци - живи светци, които вършат чудеса с молитвите си. Само на крачка от суетата на съвременната цивилизация по Божията воля се е съхранило това кътче от рая, за да ни напомня, че е възможен и друг живот - с Бога.

 

И рече старецът...

Както кормчията зове ветровете и подмятаният от бурите моряк отправя взор към дома, така и времето те зове при Бога; като воин Божи бъди трезв – залогът е безсмъртие и живот вечен.

Св. Игнатий Богоносец