Мобилно меню

4.8181818181818 1 1 1 1 1 Rating 4.82 (22 Votes)
Какво е поклонничеството

Всяко поклонническо пътуване за нас, християните, е израз на желанието и стремежа ни да срещнем Иисус Христос, Началника на живота, да срещнем Този, Който е “пътят и истината, и животът” (Иоан 14:6). Тъкмо с това поклонничеството се различава от другите видове пътуване. Защото поклонникът отива не да срещне други хора, не да посети забележителности, природни или исторически, а пътува да срещне Бога. В такъв смисъл поклонничество всъщност е самият ни живот, както го разбираме ние, християните.

Поклонничеството е изпълнено с ясен смисъл, защото неговата цел като пътеводна звезда осветява пътя му. Така също и животът ни има смисъл не просто като биологично явление, а като осъзнато пътуване към действителна среща с Бога, за да живеем с Него и в Него.

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (20 Votes)
east_view70.jpgНа древ­ния ара­мейс­ки език – ези­ка, на кой­то е го­во­рил Иисус Хрис­тос - вмес­то “Оти­вам в Йе­ру­са­лим” каз­ва­ли: “Из­кач­вам се в Йе­ру­са­лим.” И не са­мо, за­що­то гра­дът е съг­ра­ден вър­ху хълм, кой­то нас­ти­на тряб­ва да бъ­де из­ка­чен. Каз­ват, че Йе­ру­са­лим, е мяс­то­то, къ­де­то чо­век е най-бли­зо до Бо­га. А приб­ли­жа­ва­не­то към Не­го ви­на­ги е свър­за­но с чо­веш­ко­то из­ви­ся­ва­не – ед­но неп­рес­тан­но из­кач­ва­не на ду­ша­та, на­го­ре и на­го­ре – към Съз­да­те­ля. За­то­ва Йе­ру­са­лим не е прос­то един от мно­гоб­рой­ни­те ту­рис­ти­чес­ки мар­ш­ру­ти по све­та. От ста­ри вре­ме­на ид­ва­не­то тук се оз­на­ча­ва са­мо с ед­на ду­ма – пок­ло­не­ние.  

4.8620689655172 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (29 Votes)
my_athos.jpgТук няма ток. Няма жени. Няма радио и телевизия. Няма вестници и списания. Няма покритие за мобилните телефони. Има пост, молитва и богослужения. Има любов към ближния. Има благодатни старци - живи светци, които вършат чудеса с молитвите си. Само на крачка от суетата на съвременната цивилизация по Божията воля се е съхранило това кътче от рая, за да ни напомня, че е възможен и друг живот - с Бога.

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (16 Votes)
Meteora_02_Varlaam_M_r.jpgПогълнат от делата и грижите в света, човек има нужда да се докосне и да вкуси от живота в Бога и богатия духовния опит на монашестващите. Именно това бе нашата цел, когато предприехме поклоническо пътуване до скалните манастири на Метеора.

 

На 21 май, в деня на св. Константин и Елена, рано сутринта тръгнахме от София и въпреки лошото време, предвкусвахме радостта от нашето поклоническо пътуване.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
Jerusalem2020420copy.jpgШалом, мир вам. Представетe си, че вие имате големия късмет да прекарате няколко седмици в Израел. А в самия Израел късмет се казва знаете ли на какво? Да откриеш сутрин сухо местенце по възглавницата си. Майтап няма, така си е. Изпитахме го на собствените си чаршафи и възглавници - аз и колегите ми от всички краища на Европа, решили да дадат гръб на приказките за опасност и несигурност и да потеглят с отворени очи и сърца за Светите места. Резултатът е не само шегата за късмета (сътворена от нас заедно с други подобни), резултат са и приятелствата, и твърдото решение това да не остане единственият хаджилък в живота ми.

 

И рече старецът...

Гледай да имаш милост към всички, защото чрез милостта човек намира дръзновение да говори с Бога.

Авва Памб