Мобилно меню

4.8620689655172 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (29 Votes)
spovid.jpgКакво търся всъщност?

Отговорните хора най-често се обръщат към свещеник, който не се държи заповеднически, свещеник, който уважава Бога и даруваната от Него свобода, и който не поема върху себе си отговорността за живота на дошлия при него човек. Безотговорният човек, обратно, най-често очаква строго ръководство и категорични инструкции.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
MONASI.jpgИзп­ра­вен пред “не­ог­ра­ни­че­ни­те” въз­мож­нос­ти на съв­ре­мен­ния  тех­но­ло­ги­чен век, мо­дер­ни­ят чо­век про­дъл­жа­ва да се из­мъч­ва от страх, без­по­койс­т­во и тре­вож­ност. Те осо­бе­но се от­к­ро­я­ват в на­рас­т­ва­ща­та пот­реб­ност от га­ран­ции за си­гур­ност­та. Във  вън­шен об­щес­т­вен план ка­то при­мер мо­гат да ни пос­лу­жат все по-се­ри­оз­ни­те мер­ки сре­щу те­ро­риз­ма. Вът­реш­ни­ят свят на чо­ве­ка съ­що се е пре­вър­нал в ед­на мал­ка по­ли­цейс­ка дър­жа­ва. За­щит­ни ме­ха­низ­ми оси­гу­ря­ват гра­ни­ци­те меж­ду емо­ци­о­нал­ния, съз­на­тел­ния и во­ле­вия ас­пект на чо­веш­ка­та ду­шев­ност и въз­п­ре­пят­с­т­ват пос­ти­га­не­то на ця­лос­т­ност, ко­е­то е ос­нов­на ха­рак­те­рис­ти­ка в лич­нос­т­но­то израс­т­ва­не.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (21 Votes)

Св. Йоан РилскиКъде може да се чуе величание за св. Йоан Рилски в съвременна Гърция? В манастира „Кехровуни“ на о-в Тинос, на Цикладите. Това е важно място за поклонение в Гърция, посещавано от хора от целия свят. Там се съхранява дясната ръка на Рилския светец. Всяка година на 19 октомври има бдение, посветено на него.

Гръцкият богослов проф. Димитриос Гонис открива неизвестни сведения за духовната общност на балканските народи.

Проф. Димитриос Гонис чете лекции в Атинския университет по история на православните славянски църкви. Изследва книжовните връзки между славяните и гърците през Средновековието и Възраждането. Автор е на повече от осемдесет книги и статии в тази научна област. Чрез тях за първи път са представени светците на Българската православна църква.

4.8181818181818 1 1 1 1 1 Rating 4.82 (22 Votes)
Санта Северина е малко градче в Южна Италия. Според жителите му най-голямата забележителност на града е норманският замък, някога защитавал от постоянните набези на алчни завоеватели, а днес възстановен и реконструиран с цялото си величие се издига на върха на скалистия хълм. Тръгваме към местната забележителност по пътя, извиващи се като припичаща се на слънце змия  и сме стъписани от ланшафта, който се разкрива пред очите ни. В продължение на хилядолетия природата е изваяла история, която е оставила своите каменни отпечатъци  върху скалистата гръд. 

4.5952380952381 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (42 Votes)
okno.jpgМоже би за мнозина тази статия ще прозвучи крайно, но нейната цел е превантивна. Искахме да споделим с духовно търсещите личности за съществуването на опасността да поверят стремежа си към богоуподобяване и следване на Христа по пътя към Небесното Царство в ръцете на духовно незрели хора и лъжестарци. Тук възниква резонният въпрос, от който трябва да започнем: В какво се състои служението на духовния старец, кой може да бъде наш духовен наставник и защо той е необходима фигура в живота на обикновените християни?

 

И рече старецът...
Душата, която истински обича Бога и Христа, дори да извърши десет хиляди праведни дела, смята, че не е извършила нищо, поради неутолимия си стремеж към Бога.
Св. Макарий Велики