Мобилно меню

4.6 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (20 Votes)
vlatadon.jpgАндреас Мюлер е протестантски богослов от Мюнхен, който специализира в продължение на две години в Гърция със стипендия на Св. Синод на Гръцката православна църква. Благодарение на Вселенския патриарх Вартоломей получава позволение да живее в манастира Влатадон (на снимката) в Солун и по този начин има възможност  да участва два пъти дневно в манастирското богослужение.

“Видяхме истинската светлина ...”
Това пее хорът по време на Божествената литургия след като вярващите са приели Светото причастие. Съзерцанието на Божествената светлина, опитът да се усети присъствието на Бога чрез неговите нетварни енергии в литургията – ето това е центърът на православната вяра.

4.8333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (24 Votes)
starez.jpgКнигата “Атонски подвижници на благочестието през 19 век” е съставена от йеромонах Антоний Светогорец, който е ползвал за написването й три източника с автори руски монаси: "Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле инока Парфения" (†1878), записките на монах Пантелеймон (†1888) и на монах Денасий (†1928). Описани са житията на 53 свети старци от руски, български, гръцки, сръбски, грузински и молдовски произход. От тях осем са на български подвижници на благочестието, които ще публикуваме последователно.

Старецът Григорий Българин
(† 1839)

Отец Григорий бил от българския род, произхождал от самата България. Още като млад, едва на 15 години, оставил света и тръгнал след Христа. След като пристигнал на Света Гора, той живял там цели 60 години. 50 години бил духовник (изповедник, духовен наставник, бел. пр.) и казват, че имал такава благодат, че не питал за греховете, но сам ги назовавал и всекиго привеждал до слъзно покаяние.

4.8620689655172 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (29 Votes)
spovid.jpgКакво търся всъщност?

Отговорните хора най-често се обръщат към свещеник, който не се държи заповеднически, свещеник, който уважава Бога и даруваната от Него свобода, и който не поема върху себе си отговорността за живота на дошлия при него човек. Безотговорният човек, обратно, най-често очаква строго ръководство и категорични инструкции.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
MONASI.jpgИзп­ра­вен пред “не­ог­ра­ни­че­ни­те” въз­мож­нос­ти на съв­ре­мен­ния  тех­но­ло­ги­чен век, мо­дер­ни­ят чо­век про­дъл­жа­ва да се из­мъч­ва от страх, без­по­койс­т­во и тре­вож­ност. Те осо­бе­но се от­к­ро­я­ват в на­рас­т­ва­ща­та пот­реб­ност от га­ран­ции за си­гур­ност­та. Във  вън­шен об­щес­т­вен план ка­то при­мер мо­гат да ни пос­лу­жат все по-се­ри­оз­ни­те мер­ки сре­щу те­ро­риз­ма. Вът­реш­ни­ят свят на чо­ве­ка съ­що се е пре­вър­нал в ед­на мал­ка по­ли­цейс­ка дър­жа­ва. За­щит­ни ме­ха­низ­ми оси­гу­ря­ват гра­ни­ци­те меж­ду емо­ци­о­нал­ния, съз­на­тел­ния и во­ле­вия ас­пект на чо­веш­ка­та ду­шев­ност и въз­п­ре­пят­с­т­ват пос­ти­га­не­то на ця­лос­т­ност, ко­е­то е ос­нов­на ха­рак­те­рис­ти­ка в лич­нос­т­но­то израс­т­ва­не.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

Св. Йоан РилскиКъде може да се чуе величание за св. Йоан Рилски в съвременна Гърция? В манастира „Кехровуни“ на о-в Тинос, на Цикладите. Това е важно място за поклонение в Гърция, посещавано от хора от целия свят. Там се съхранява дясната ръка на Рилския светец. Всяка година на 19 октомври има бдение, посветено на него.

Гръцкият богослов проф. Димитриос Гонис открива неизвестни сведения за духовната общност на балканските народи.

Проф. Димитриос Гонис чете лекции в Атинския университет по история на православните славянски църкви. Изследва книжовните връзки между славяните и гърците през Средновековието и Възраждането. Автор е на повече от 80 книги и статии в тази научна област. Чрез тях за първи път са представени светците на Българската православна църква.

 

И рече старецът...

Не се учудвай, че падаш всеки ден; не се отказвай, но смело се изправяй. И бъди уверен, че ангелът, който те пази, ще възнагради търпението ти.

Св. Йоан Лествичник