Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
Virgins.jpgЕван­гел­с­ко съ­би­тие В ут­рин­но­то Еван­ге­лие (Мат. 22:15-46 и 23:1-39) се при­пом­ня  за уси­ли­я­та на книж­ни­ци, фа­ри­сеи и са­ду­кеи да из­ку­ша­ват Иисус Хрис­тос с раз­лич­ни въп­ро­си и изоб­ли­ча­ва­не­то им от Не­го.

В ли­тур­гий­но­то еван­ге­лие (Мат. 24:36-51; 25:1-46; 26:1-2) се раз­каз­ва за Страш­ния съд, за доб­рия и ло­шия слу­га, прит­чи­те за де­сет­те де­ви­ци и за та­лан­ти­те.

Бо­гос­лу­же­ние – сут­рин­та  – Ча­со­ве, Изоб­ра­зи­тел­ни, Ве­чер­ня и Преж­де­ос­ве­ще­на ли­тур­гия;
                         - вечер­та – Пос­ле­до­ва­ние на Же­ни­ха.

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (20 Votes)
east_view70.jpgНа древ­ния ара­мейс­ки език – ези­ка, на кой­то е го­во­рил Иисус Хрис­тос - вмес­то “Оти­вам в Йе­ру­са­лим” каз­ва­ли: “Из­кач­вам се в Йе­ру­са­лим.” И не са­мо, за­що­то гра­дът е съг­ра­ден вър­ху хълм, кой­то нас­ти­на тряб­ва да бъ­де из­ка­чен. Каз­ват, че Йе­ру­са­лим, е мяс­то­то, къ­де­то чо­век е най-бли­зо до Бо­га. А приб­ли­жа­ва­не­то към Не­го ви­на­ги е свър­за­но с чо­веш­ко­то из­ви­ся­ва­не – ед­но неп­рес­тан­но из­кач­ва­не на ду­ша­та, на­го­ре и на­го­ре – към Съз­да­те­ля. За­то­ва Йе­ру­са­лим не е прос­то един от мно­гоб­рой­ни­те ту­рис­ти­чес­ки мар­ш­ру­ти по све­та. От ста­ри вре­ме­на ид­ва­не­то тук се оз­на­ча­ва са­мо с ед­на ду­ма – пок­ло­не­ние.  

4.9333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (15 Votes)
extremehumility.jpgЕван­гел­с­ко съ­би­тие В ут­рин­но­то еван­ге­лие (Мат. 21:18-43) се че­тат тек­с­то­ве­те за из­съх­на­ла­та смо­ков­ни­ца (сим­вол  на юдейс­кия на­род, кой­то се ока­зал не­дос­то­ен), за пра­те­ни­те на ни­ва­та два­ма си­на и за си­на на гос­по­да­ря и зло­де­и­те ло­за­ри (Мат. 21:28: 43).

В ли­тур­гий­но­то еван­ге­лие (Мат. 24: 3-35) за раз­ру­ша­ва­не­то на Йеру­са­лим и за края на све­та.

4.8974358974359 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (39 Votes)
Paisii.jpg-  Отче Паисий, когато имам някакъв въпрос и се моля за това на Господ, как да разбера каква е  Божията воля?

- Божията воля не се открива по този начин. По-добре е да питаш за проблема си. Да не търсиш съобщение от Бога , след като би могъл да се посъветваш с някой човек, тъй като може да се заблудиш. Един човек влязъл в църква, застанал пред иконостаса и казал: “ Богородице, да взема ли парите от касичката?” Помисълът му отговорил: “ Вземи ги ”. “ Да, ще ги взема “ казал си и взел парите. И така два, три пъти, но църковният настоятел се усъмнил “Какво става? Вероятно някой взима парите.” и решил да наблюдава. И какво видял? След малко дошъл същият човек и отново повторил: “Богородице, да взема ли парите от касичката?...Да, ще ги взема” -  и тогава настоятелят го хванал.

4.7966101694915 1 1 1 1 1 Rating 4.80 (118 Votes)

cs_s.jpgДискусия на страниците на в-к „Култура“, провокирана от статията на Никола Антонов „На какъв език се моли българинът“

Павел Николов: Щом любов нямам, нищо не съм

Вестник „Култура“ от 21 април 2000 г. публикува статията на г-н Никола Антонов „На какъв език да се моли българинът?“. Основният тезис, който г-н Антонов защитава, е формулиран по следния начин: „… приоритет в издателската политика на БПЦ (доколкото има такава) трябва да бъде издаването на Богослужебните книги на съвременен български език“. Поздравявам смелата позиция на г-н Антонов и му пожелавам с Божията помощ да направи най-хубавите преводи на църковните песнопения на новобългарски език. Ще се опитам обаче да изложа от една страна някои трудности за осъществяването на такова начинание, от друга – да кажа своето мнение по този въпрос, а също и да приведа няколко аргумента в полза на църковнославянския език, изказани от о. Людмил Спасов, ефимерий на храм „Св. Йоан Рилски“ при Софийската духовна семинария.

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)